Hoppa till huvudinnehåll

Till: Filipstads kommun, Länstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen

Bevara Storön, ta inga risker med Filipstads dricksvatten

Upphäv avverkningstillståndet för fastigheten YNGSHYTTAN 1:384, dvs Storön i sjön Yngen utanför Persberg, Värmland

Varför är det viktigt?

Vi går inte med på att vår vackra ö förvandlas till ett öde kalhygge!

Filipstads och Persbergs vattenförsörjning får inte riskeras för en skogsavverkning som ändå inte skulle ge särskilt stora vinster.

En avverkning är planerad på Storön i Yngen. En sådan avverkning är problematisk ur flera aspekter och många av de boende i Persberg är oroade. Den riskerar också att få allvarliga konsekvenser för dricksvattnet i hela Filipstad.

Vi anser, och många med oss, att skyddsvärdet och riskerna för sjöns vattenkvalitet gör avverkningen olämplig.

Området är ju som bekant vattenskyddsområde och dricksvattentäkt för Filipstad och Persberg. Sjön är också unik med ett av de sydligaste naturliga bestånden av röding. En annan risk är att utsläpp kan ske vid olyckor med skogsmaskiner eller vid transporter under avverkningsprocessen.

En hel del historisk gruvdrift har bedrivits på ön. Det gjordes för länge sedan, redan under 1600 - 1700-talet. En fråga som väcks är vad det finns för typ av material i marken och hur en avverkning kan röra upp jordmassor, ökad urlakning osv. Att bedömma vad som finns i så gamla gruvor är mycket svårt men att man på 1600-talet inte kände till så mycket om miljögifter vet vi.

Avverkningen betyder ett allvarligt ingrepp i en skyddsvärd naturmiljö. Hela området ligger enligt skogsstyrelsen i ett område som är viktigt för den biologiska mångfalden och kan utvecklas till nyckelbiotop. Avverkningen påstås i och för sig ligga utanför dessa. Ingreppet skulle innebära ett betydande ”sår” i naturlandskapet och även ortens attraktivitet i en framtid. Området är ett uppskattat utflyktsmål och det förekommer redan turism med mycket positiva effekter i lokalsamhället.

Här finns också värdefull turism. Bland annat har musikern Alice Cooper beskrivit foton av området i med mycket uppskattande ord.

En avverkning skulle alltså påverka intrycket av naturmiljön sett från naturreservatet Högbergsfältet på andra sidan vattnet. Det är mycket välbesökt och uppskattat för den unika miljön (inte bara av Metal-stjärnor).

Som vi förstått det så är avverkning en fråga för skogsvårdsstyrelsen men kommunen ger tillstånd för verksamhet inom vattenskyddsområdet. Självklart skall legalitesprincipen gälla.

Men vi är oroliga för vår vattenförsörjning och för att vår vackra ö förvandlas till ett öde kalhygge.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer översändas till alla parter som har möjlighet att avvisa beslutet om avverkning.

682 40 Persberg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-12-31 13:36:21 +0100

Nu har också Värmlands Folkblad skrivit om vår kampanj och vår namninsamling!
https://www.vf.se/2020/12/29/brak-om-avverkning-pa-chippens-gamla-o/

2020-12-20 09:12:47 +0100

500 underskrifter nådda

2020-12-18 22:02:21 +0100

Artinventeringar finns nu också för tallticka, ullticka, vedtrappmossa, dropptaggsvamp, gammelgranslav, grynig blåslav, liten spiklav, långfliksmossa, Ramaria flaccida, Ramaria flava, rostfläck, rödfläckig bägarlav, strandranunkel och vedticka.

2020-12-17 15:00:22 +0100

Vi har nu fått säkert bekräftat att den rödlistade arten Knärot växer på ön. Se https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/Orkideer/Knarot/ för mer info.

Vi har också fått höra att det enl. Artskyddsförordningen obligatoriska samrådet med myndighet inte verkar ha skett. Vi undersöker detta närmare.

2020-12-14 20:05:38 +0100

Frågan om avverkningen har tagits upp av Filipstads Tidning! https://www.filipstadstidning.se/2020/12/14/planerad-avverkning-uppror-narboende-vid-yngen/

2020-12-09 12:42:01 +0100

Ärendet börjar nu bli känt av tjänstemän på kommunen, länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen. Förhoppningsvis kommer en artikel i lokalpressen snart.

2020-12-09 12:39:27 +0100

Vi kan nu bekräfta att ön är häckningsplats för Fiskgjuse där minst en familj framgångsrikt fött upp ungar som blivit vuxna. Tjäder häckar också på ön.

2020-12-08 20:43:18 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-08 19:05:51 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-08 18:16:34 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-08 17:19:34 +0100

10 underskrifter nådda