Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i utbildningsnämnden

LÅT EKENSBERGSSKOLAN LEVA

Utbildningsnämnden har tagit ett hastigt beslut om att avveckla Ekensbergsskolan. Skolan är en viktig del av Ekensberg, viktig för våra barn och Ekensbergs framtida barn. Låt Ekensbergsskolan vara kvar

Varför är det viktigt?

Kortsiktiga besparingar med långtgående negativa effekter

I april tog Stockholms stads utbildningsnämnd ett första beslut på vägen mot att avveckla
Ekensbergsskolan. Motiveringen är att elevunderlaget enligt prognoser för hela Stockholms
stad kommer att minska. Detta gäller dock inte vår stadsdel där söktrycket tvärtom varit för
högt och barn i Gröndal och Ekensberg istället placeras i exempelvis Alvik,
Midsommarkransen och Stora Essingen på grund av platsbrist.

Tidigare lokalförsörjningsplaner som nämnden beslutat om har därför snarare handlat om att
öka kapaciteten i Gröndals och Ekensbergs befintliga skolor men nu har man vänt till att
istället avveckla och slå dem samman – en oerhört drastisk ändring.
Planen som presenterats är att:

* År 2025 flytta samtliga elever från Ekensbergsskolan till temporära baracker
placerade på Blommensbergsskolan skolgård, en redan omdebatterad plats precis
under Essingeleden förknippad med luftföroreningar och buller.

* Hit har redan den tidigare Gröndalsskolans barn flyttats efter att
Blommensbergsskolans barn flyttats till andra lokaler.

* Efter sammanslagning bildas den nya enheten Gröndalsskolan

* De temporära barackerna ska rivas först 2031 då en ny och större skola ska
färdigställas. För de barn som påbörjar sin skolgång innan 2025 innebär detta en
majoritet av grundskoletiden i temporära lokaler, utan rätt förutsättningar för rörelse
och lek, och upp till tre skolflyttar innan de ens börjat högstadiet. Sex år är inte
temporärt för någon som är sex år gammal.

Analyserar man utkomsten av tidigare skolavvecklingar och sammanslagningar går det bara
att dra en slutsats: alla förlorar på det. Barnen förlorar mest då de får lämna trygga miljöer.
En stor skola passar inte alla barn. Alla elever har rätt att lära sig och få förutsättningar att
utvecklas så långt som möjligt samt att få den hjälp de behöver. Lärarna får sämre
arbetsmiljö som följd av fler barn på ofta mindre yta. Det blir svårare för den redan pressade
lärarkåren att skapa sammanhållna personalgrupper och en gemensam skolkultur. I det här
fallet kommer dubbelt så många barn kommer att behöva dela på skolgård, slöjdsalar, matsal
och idrottshallar. Och hur många (eller få) lärare kommer att behöva dela på
arbetsmiljöansvaret för barnens säkerhet?

En vecka före beslut fick vissa vårdnadshavare till Ekensbergsskolans barn kännedom om
planen, och vid en närmre granskning av det bristfälliga underlaget väcks en rad frågor:

* Varför planeras en barnkonsekvensanalys av förslaget att göras först samma år som
skolan ska avvecklas? Detta strider mot barnkonventionen som idag är svensk lag.

* Varför har inte andra ansvariga enheter så som stadsdelsnämnden eller förskole- och
fritidsnämnden ens haft kännedom om förslaget?

* I mailsvar från vissa nämndledamöter hävdas att barnen i den sammanslagna skolan
kommer att få bättre förutsättningar till god utbildning. Det finns ingenting i förslaget
som talar för en förbättring. Faktum är att förslaget inte innehåller någon plan över
huvud taget.

* Har man verkligen sett över alternativ och möjligheter att fortsätta och utveckla
verksamheten på plats i Ekensberg? Förslaget hänvisar till renoveringsbehov och
renovering av befintlig miljö är möjlig. Se inte detta som en utgift, utan som en
investering i ett område där barn mår bra. 

* Var finns lärdomarna från den tidigare planlösa avvecklingen av gamla
Gröndalsskolan där lokalerna stängdes innan en alternativ lösning fanns på plats?

Ekensbergsskolan står för så mycket mer än utbildning. Skolgården är en mötesplats för
både barn och vuxna på kvällar, helger och sommarlov. Närheten mellan skola och hem är
en starkt bidragande faktor till den trygghet och bykänsla som präglar området.
Förutsättningarna som denna plats ger till trygg skola och fritidsverksamhet är unika och
borde vara en inspiration, inte föremål för avveckling.

Den enda förklaringen till förslaget är kostnadsbesparingar, vilka förefaller såväl kortsiktiga
som felaktiga. Det är två välfungerande skolor som riskerar att slås sönder, och barnen får
betala priset.

Hjälp oss att bevara Ekensbergsskolan!

Vill du engagera dig?
Välkommen att ansluta dig till facebookgruppen Rädda Ekensbergsskolan!
Eller kontakta oss på [email protected]
117 69 Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-04-26 09:14:10 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-04-21 05:53:35 +0200

500 underskrifter nådda

2023-04-19 22:41:38 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-19 22:02:33 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-19 21:38:11 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-19 21:18:36 +0200

10 underskrifter nådda