Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialdepartementet, Socialstyrelsen, IVO, SKR, Inera, Cambio, E-hälsomyndigheten, Datainspektionen.

Patientsäkerhet och läkemedelsordinationer

Skapa ett ordinationsverktyg!
Ett enda för hela nationen! Kompatibelt med alla journalsystem.

Det är hög tid att granska den kognitiva arbetsmiljön för läkare och all sjukvårdspersonal och specifikt it- system för läkemedelsordinationer.

Bakgrund.
Under de 25 år jag varit yrkesverksam som läkare har arbetsmiljön förändrats genom att en rad olika IT-system introduceras och blivit mina arbetsverktyg. De har alla olika grafisk utformning och grad av användarvänlighet.
Med kännedom om att den mänskliga hjärnan kan processa en viss mängd information per tidsenhet innebär det att en allt större del av kapaciteten användas till att orientera sig i de olika verktygen- systemen.
I min vardag är det journalsystemet Cosmic från Cambio som är stommen. Från detta görs uthopp till röntgens system, EKG systemet, inscannade dokument, Läkemedels ordination för dosdispensering, (Pascal) och uthopp till Försäkringskassans system, (WebCert) för intygs skrivande. Då och då uthopp till NPÖ, NationellaPatient Översikten.
Dessutom ska läkare och alla medarbetare hantera interna kommunikationssystem. I mitt fall, Micrsofts Officepaket med Teams och
mailsystemet Outlook. Dessutom, då och då, olika Dokumenthantersgssystem, för att läsa lokala PM. och styrdokument. Tidsrapportering görs i ”Kom och gå”, ledighetsansökningar i Heroma. Därtill olika myndigheters hemsidor som det då och då finns anledning att besöka. Ex. Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, m.fl.
Adderar därtill de driftstörningar och stopp som förekommer allt för ofta så förstår var och en att den mentala energin tryter.

Sammanfattningsvis:
Vi har en mycket komplex och krävande kognitiv arbetsmiljö.
Det vill säga en ökad risk för att den enskilde människan gör felbedömningar och misstag.
Därmed sämre patientsäkerhet.

Specifik patientsäkerhets risk.
Anledningen till att jag nu skriver detta är uppenbara brister i läkemedelsordinationer och hanteringen av dessa.
En viktig aspekt är att ordinationssystemet Pascal inte är en journalhandling.

I nuvarande system och arbetsbeskrivning är det inte frågan om det kommer att begås fel. Det har redan skett.
Frågan är i vilken omfattning och vilka konsekvenser det leder till för patienterna.

Nuvarande system och arbetssätt ökar benägenheten att göra fel.
Vi behöver system som minimerar risken att göra fel.

Farligaste situationen uppstår när en patient som har dosdispensieradeläkemedel behöver läggas in på sjukhus och vid utskrivningen.

Regionalt gör vi arbetsbeskrivningar för att minimera risken för felaktigheter men det kan inte undanröja risken för att patienter kommer till skada!

Det är hög tid för åtgärd!
Vi behöver it system och metoder som minskar risken för att begå misstag inte som nu som påtagligt ökar den risken.

Jag / Vi stillar min / vår samvetsnöd genom att skriva detta.
Men det är inte det viktigaste!

Det viktigaste är att skapa ett ordinationsverktyg!
Ett enda för hela nationen! Kompatibelt med alla journalsystem.

Jag vet att det finns många myndigheter, organisationer inblandade och juridiska spörsmål som försvårar detta. Men det måste lösas!
Det är pinsamt att Sverige som vill vara ledande inom digitalisering av sjukvård och offentlig förvaltning inte kan åstadkomma det!

Mats Mäki
Specialist i allmänmedicin

Varför är det viktigt?

Minska risken för att patienter kommer till skada.
Förbättra den kognitiva arbetsmiljön för läkare, sjuksköterskor och distriktssköterskor.

Uppdateringar

2020-02-29 12:14:25 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-28 20:33:45 +0100

10 underskrifter nådda