Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms stads förskolenämnd

Rädda Lilla Viljaskolan Jylland & Kotka

Vi, som föräldrar/närstående/medmänniskor till barn på Mångårdens förskolor, vill uttrycka vår djupa oro över beslutet att stänga dessa institutioner som spelar en kritisk roll i våra barns dagliga liv. Dessa förskolor erbjuder inte bara utbildning utan också en omhändertagande och kärleksfull miljö anpassad till varje barns individuella behov, vilket är anledningen till att våra barn ser fram emot att delta varje dag.

Vi ifrågasätter beslutets grund, som verkar baseras på felaktiga ekonomiska antaganden och en missförstådd bedömning av den nya ledningens kapacitet. Den nya ledningen, med Patrick Gladh och Patrik Nystedt i spetsen, har en lång och imponerande historia av engagemang och framgångar inom utbildningssektorn, vilket borde erkännas snarare än ifrågasättas.

Det framförda argumentet om risk för icke-demokratiska värderingar baseras på Säpos utlåtande kring en individ som lämnade Mångården Förskolor Ekonomiska förening och landet 2002, för över 22 år sedan, vilket inte har någon relevans för Mångårdens nuvarande drift eller dess nuvarande personal.

Den ekonomiska stabiliteten hos Mångårdens ägargrupp, som inkluderar en betydande reserv med över 200 miljoner SEK, samt det faktum att Mångården under de senaste åren konsekvent visat en soliditet på 29-65% väl över de krävda gränsvärdet på 20%, understryker förskolans kapacitet att fortsätta sin verksamhet utan ekonomisk risk. Att basera en bedömning av Mångårdens ekonomiska läge på en isolerad ögonblicksbild är inte bara orättvist utan också missvisande.

Därför begär vi omprövning av beslutet med fokus på barnens välfärd och rättigheter. Att stänga Mångårdens förskolor utan en omfattande och korrekt analys av fakta skulle vara ett orättvist beslut som negativt påverkar våra barns utbildningsmöjligheter och välbefinnande.

Med vänliga hälsningar,
Föräldrar till barn på Mångårdens förskolor

Varför är det viktigt?

Att bevara Mångårdens förskolor är avgörande inte bara för våra barns omedelbara trygghet och kontinuerliga utveckling utan också för att upprätthålla en hög standard av pedagogisk omsorg och utbildningskvalitet inom vårt samhälle. Dessa förskolor representerar en miljö där barn möts med respekt, kärlek och en skräddarsydd pedagogik som ser varje barns unika behov och potential. Genom att stå enade mot beslutet att stänga dem, försvarar vi inte bara våra egna barns rätt till en trygg och stimulerande utbildningsmiljö utan även framtida generationers.

Ansluta till vår kampanj betyder att du bidrar till en rörelse som värnar om kvalitetsutbildning och barnens välbefinnande. Genom att agera tillsammans visar vi att gemenskapens röst har kraften att påverka och initiera positiva förändringar. Det är en chans att stå upp för en utbildnings filosofi som prioriterar barnens bästa och som förtjänar att bevaras och blomstra för alla barns skull.
Kista, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-04-08 14:46:58 +0200

100 underskrifter nådda

2024-04-07 23:07:58 +0200

50 underskrifter nådda

2024-04-07 18:27:37 +0200

25 underskrifter nådda

2024-04-07 15:12:57 +0200

10 underskrifter nådda