Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen, Trafikverket, Lysekils kommun

Rädda Lysekilsbanan

Till er som har makt att stoppa nedläggningsplanerna för Lysekilsbanan vill vi säga: GÖR DET! För klimatets skull, för ekonomins och framtidens skull, för skönhetens och inte minst för nöjes skull!
Inget färdsätt är lika effektivt, spännande och romantiskt som tåg!
Lysekilsbanan länkar samman det stora järnvägsnätet med såväl nationell som internationell sjöfart. Lysekils hamn har en stor utvecklingspotential om den matchas med effektiva transporter dvs godstrafik på räls.

Varför är det viktigt?

Järnvägen är en befintlig resurs som inte får slösas bort. I synnerhet inte nu när vi skall minska utsläppen av växthusgaser och hejda den globala uppvärmningen - OCH DET HAR VI LOVAT I PARISAVTALET!

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen överlämnas digitalt till berörda parter och resultatet kommuniceras till media i pressmeddelande.

Lysekil, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-02-03 17:50:01 +0100

Nu har Försvarsmakten yttrat sig. Hoppas det går att läsa yttrandet här:
https://m.facebook.com/kikieldh?groupid=415905086497197&refid=18&__tn__=R

2021-04-20 17:37:22 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-04-10 17:29:35 +0200

Nu är Trafikverkets beslut om nedläggning av Lysekilsbanan ute på internremiss. Samrådstiden pågår till 21 05 20 varefter ärendet går ut på extern remiss till berörda parter. Vi kan alla hävda att vi är berörda parter eftersom Trafikverket med sitt agerande direkt motverkar de svenska miljö- och klimatmålen. Vi återkommer till den diskussionen lite längre fram.

2021-03-09 10:06:38 +0100

Belysande insändare i Lysekilsposten 9/3.
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fetidning.lysekilsposten.se%2Fshared%2Farticle%2Fja-till-lysekilsbanan%2FiUmvPNZU%3Ffbclid%3DIwAR0HG5x80vP-rDZ3lNB4sT3rPfeJnSp0BEXgYzu63Q3k0ZDAWRI1Bp-lW_s&h=AT2sA1NRll9p945Ye-pasPCte80VxjvqEOpmxYaOzmYx-zFbU03MpqkdVTIaulZHZaCjhI_uj9tgko09sGagRv9ZjDcrNnmzYJ8jlbEFwxAa3F6Lv9Dtc6D1kH8XxhOMnNU7yJqIC7TYIn-lj8OWqw

2021-02-03 15:37:07 +0100

Nytt! Fakta från Mats Fägerquist!
Flera godstransportörer vill utnyttja Lysekilsbanan, bl a en med kontrakt på 50 000 ton gods/år. Hallinden Terminal AB är en annan aktör som efterfrågar fortsatt drift.
SDK Shipping hanterar godsvolymer motsvarande 60-70 lastbilar dagligen!
Trafikverket är skyldiga att väga in samtliga transportalternativ. Självklart blir det mindre lastbilstrafik om gods kan överföras till sjöfart och järnväg. Minskad belastning på vägen minskar också behovet av kostsam upprustning.
Trafikverkets styrelse beslutade 2018, på bristfälliga grunder, att upphöra med underhållet av Lysekilsbanan. Bl a saknades en uttömmande beskrivning av skälen till att remissinstanserna motsatte sig beslutet.
Trafikverket hävdade också att återtrafikering skulle kräva en omfattande upprustning av banan. Men enligt Trafikverkets egen utredning beräknades 2017 upprustningen till tio miljoner. Den kostnaden är, märk väl, mindre än två års reguljärt underhåll…

2021-01-25 16:08:53 +0100

JO-anmälan!
Nu har Trafikverkets nedläggningshot och vanvård av Lysekilsbanan JO-anmälts!
Helena Fernandez heter anmälaren och hon skriver bland annat:
...//Trafikverket har länge åsidosatt Lysekilsbanans underhåll. Därmed riskerar stora ekonomiska värden att gå till spillo. Ännu allvarligare är det att myndigheten genom sina planer på att lägga ner banan brister i ansvar för Sveriges klimatmål nationellt, och för landets möjligheter att hålla Parisavtalet. Genom vanskötseln av Lysekilsbanan visar Trafikverket bristande hänsyn till koldioxidens betydelse för klimatkrisen. Det är anmärkningsvärt okunnigt, otidsenligt och oansvarigt av en statlig myndighet 2021. //...
Helena uppmuntrar nu fler att följa hennes exempel! Här har vi länken till JO:s anmälningsformulär:
https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/

2021-01-17 23:20:21 +0100

500 underskrifter nådda

2021-01-15 11:04:13 +0100

Intressant debattartikel i Dalademokraten läs här: www.dalademokraten.se/artikel/debatt-miljoskadligt-att-satsa-pa-vag-istallet-for-jarnvag

2021-01-13 19:21:55 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-13 10:43:07 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-12 22:58:16 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-12 21:01:46 +0100

10 underskrifter nådda