Hoppa till huvudinnehåll

Till: Helsingborgs Stad

Rädda Turköpsskogen

Rädda Turköpsskogen

Jag vill att Helsingborgs Stad ska köpa och inrätta ett naturreservat i området ”Turköpsskogen”. Detta för att markägaren ”Västraby Gård” vill göra om skogen till betesmark. Skogen som är hem till 78 naturvårdsarter varav 21 rödlistade.

Varför är det viktigt?

Turköpsskogen är av de sista resterna av de urgamla lövskogar som förr täckte Nordvästra Skåne. Nu hotas den av avverkning. Turköpsskogen är en av Skånes äldsta ädellövskogar som bland annat hyser ett stort bestånd av gammal avenbok, grov ask och bok samt jätteek. Man tror det funnits skog på platsen sedan stenåldern och nu vill ägaren avverka den ekologiskt mycket värdefulla skogen. Inventeringar har gjorts och man är uppe i 78 naturvårdsarter varav 21 rödlistade, flera av dessa nationellt hotade. 12 rödlistade arter bland insekterna noterades vid en inventering 2017. På senare tid har det hittats krävande arter som bokvårtlav (NT), violettgrå porlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT), skillerticka (VU) och oxtungssvamp (NT). Utöver lokala värden medför läget att skogen är synnerligen värdefull som fågellokal och rastplats för rovfågel. Kullabygdens ornitologiska förening har skickat in en lista över de arter som finns till länsstyrelse och Naturskyddsföreningen. Hela området har naturvärdesklass 2. Den här skogen borde vara naturreservat.
Det vore en skam för Helsingborg och Skåne att inte ta vara på denna ekologiskt värdefulla skog.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas till berörda instanser.


Anledningar att skriva under

  • Har ingen lokal anknytning men som miljövetare vet jag värdet av att bevara skogarna.
  • Jag är bonde och född på 30-talet på ett ställe som ligger i anslutning till Tursköpsskogen. Jag har verkat i och omkring skogen i hela mitt liv, så också min far och farfar. Skogen är enormt viktig för mångfalden för både djur och människor. Bevara Tursköpsskogen för framtiden!!
  • Jag är boende bredvid skogen och har levt här sedan 1955.Att bevara landsbygden är oerhört viktigt.Var har politikerna tänkt att djuren ska ta vägen om skogen blir till åkermark?Helsingborgs stad säger att de värnar miljön? Att bygga moské för våra skattepengar eller värna om Tursköpsskogen är för mig att göra det rätta, värna skogen för framtida generationer djur och människor.

Uppdateringar

2021-05-05 08:51:29 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 2,084 underskrifter

2021-04-30 11:06:11 +0200

https://www.hd.se/2021-04-28/jubel-nar-turskopskogen-raddas-blir-naturreservat?fbclid=IwAR3l78NYk8QS5Etqm2EuxAn6IhngpcdMSfXE41-sHaUVThs2BtqD3tHnAOA&redirected=1

Vi lyckades påverka! Turköpsskogen kommer bli ett naturreservat. Tack alla som har skrivit under namninsamlingen, tillsammans kan vi förändra!

2020-10-05 17:09:50 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-10-02 10:51:12 +0200

500 underskrifter nådda

2020-10-01 11:04:59 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-30 12:33:13 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-25 10:58:12 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-24 18:14:09 +0200

10 underskrifter nådda