Hoppa till huvudinnehåll

Till: Strängnäs Kommunstyrelse

Rädda Ulvaskogen som står inför snar kalavverkning!

En nära förestående avverkning hotar att göra den populära Ulvaskogen vid Visnaren i Åkers Styckebruk till ett kalhygge. Skogen uppfyller villkoren för skyddsformer för skog både när det gäller värdefull natur och höga sociala värden.

Fridlysta arter

Skogen har nyligen inventerats av Naturskyddsföreningen och på bara några dagar hittade man mängder av fridlysta och rödlistade arter som t ex bombmurkla, knärot och spillkråka. Inventeringen fortgår allteftersom nya arter växer fram i värmen. I avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen har markägaren inte uppgett några naturvärden över huvud taget, trots att man är skyldig att känna till om det finns hotade arter. 

Tätortsnära och flitigt använt friluftsområde

Skogen har dessutom mycket höga rekreations- och friluftsvärden. Det är en över 100 år gammal kontinuitetsskog som är naturskönt belägen vid Visnarens strand. En av de sista gamla skogarna i området. Skogen är tätortsnära och används flitigt av såväl skolor som föreningar och invånare. Den fungerar som en portal till Sörmlandsleden, och är ”en av de vackraste delarna av Sörmlandsleden”, enligt Strängnäs kommuns egen hemsida! Hit har invånarna i flera generationer åkt från hela kommunen för att vandra, fiska, löpträna, paddla kanot, plocka bär och svamp mm. Många har barn och barnbarn som varit på lägerskola vid Ulvastugan. Att ta ner skogen vore en irreversibel åtgärd och en förlust för alla Strängnäs kommuns nuvarande och framtida invånare. 

Flera omkringliggande skogsområden har tyvärr avverkats kraftigt och med brutala metoder under de senaste åren. Till och med den gamla kulturskogen som hängde ihop med Engelska Parken har jämnats med marken. Nu ser man mest kalhyggen och trädplantager längs vägen mot Skottvång. 

Avverkningsanmälan har överklagats av Naturskyddsföreningen och Mark – och miljödomstolen har utfärdat ett interimistiskt förbud mot avverkning som gäller till 27/5. Därefter är utgången oviss. 

Vi vill att Strängnäs kommun snarast vidtar åtgärder för att skydda området i kommuninvånarnas intresse, alla vi som bor här idag och även för våra barns framtid!

Varför är det viktigt?

Tiden är knapp för att rädda Ulvaskogen, avverkningen kunde redan ha varit igång i det tysta, mitt i häckningsperioden när sagoskogen är en barnkammare,  om inte Naturskyddsföreningen snappat upp det och gjort en överklagan. Nu behöver vi få med oss dig och alla kommunbor som värnar om Ulvaskogens bevarande för att kräva att Ulvaskogens bevarande för framtiden. Att vandra genom skogen som utgör "sagoskog" i den nya serien om Ronja Rövardotter kan vara ett minne blott. Att kunna vandra genom en vacker skog från Åkers Styckebruk och ansluta till Sörmlandsleden likaså.

Ett kalhygge med tillhörande timmervägar, påverkar området mycket negativt och är fruktansvärt att se och röra sig igenom. Dessutom är stora närliggande skogpartier redan avverkade. Rent klimat- och miljömässigt är det en katastrof. Och om detta tillåts går kommunen mot flera viktiga delmål i Agenda 2030 som t ex:

-Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen
- Värna om den biologiska mångfalden som bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen
- Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar samt stoppa avskogningen
- Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
- Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar, inklusive för bevarande och återbeskogning.

Skogsbolagen har mycket makt men vill vi att de ska bestämma hur våra barns framtida access till naturen ser ut? Det finns andra vägar att gå, exempelvis frivillig avsättning då skogsägaren får ekonomisk ersättning för timmervärdet för att inte avverka skogen. Kommunen skulle i samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kunna förhandla med skogsägaren Finja Betong AB om ett permanent bevarande av en för invånarna, turismnäringen och besökare mycket viktig skog nära staden.

Höj din röst med oss i gruppen Rädda Ulvaskogen och kräv att skogen bevaras!  Du kan nå oss på [email protected] eller i gruppen Rädda Ulvaskogen på Facebook. Du behövs!

647 51 Åkers styckebruk, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-05-22 07:03:39 +0200

1,000 underskrifter nådda

2024-05-20 21:47:59 +0200

500 underskrifter nådda

2024-05-16 12:29:26 +0200

100 underskrifter nådda

2024-05-16 10:01:24 +0200

50 underskrifter nådda

2024-05-16 07:48:15 +0200

25 underskrifter nådda

2024-05-16 06:35:01 +0200

10 underskrifter nådda