Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ulf Kristersson, Acko Ankarberg Johansson, Camilla Waltersson Grönvall, Lotta Edholm

Stoppa funkofobin och stå upp för personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter!

ÄR LSS RÄTTIGHETSLAG OCH FN KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ETT LUFTSLOTT!
Trots att LSS Rättighetslag (1994) och FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009) tillkommit för att skydda mänskliga rättigheter och säkerställa att människor med funktionsnedsättning skall kunna leva sina liv som andra, förvägras rätten till ett ”självständigt liv”! Barn, unga vuxna, vuxna och deras familjer förmenas rätten att ”leva sitt liv som alla andra”!
Tolkningsföreträdet av LSS Rättighetslag ligger nämligen hos skyldighetsbäraren, det vill säga myndigheten och är helt utom kontroll för rättighetsbäraren!
Det är regeringen som bär det yttersta ansvaret för att säkerställa rättigheter!
Sveriges regering behöver omgående:

• Införa en oberoende LSS Inspektion vars huvuduppdrag ska vara att tillvarata och följa upp den enskildes rättigheter gentemot myndigheter i LSS-lagstiftningen och säkerställa att lagen följs. Detta skall ske genom en allmän rättshjälp, råd och stöd samt juridiskt bistånd vid överklaganden och liknande.

• Göra FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag genom inkorporering till svensk lag med fortsatt transformering samt införa obligatoriska indikatorer och konsekvensanalyser för systematisk uppföljning av FN konventionen över hela landet.

Inkorporering innebär att hela konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen. Transformering innebär att nationella lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.
• Tillsätta en Funktionsrättsminister med fokus på funktionsrättfrågor och funktionshinderpolitiken.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personerna kan leva som andra. Barn har särskilda rättigheter att komma till tals.

Varför är det viktigt?

• Vad säger man till någon som representerar folket men som inte tycks förstå konsekvenserna av ett beslutsfattande som utgår från ekonomi eller fusk när det borde vara behoven som står i centrum för besluten?

• Vad säger man till någon som representerar folket men som inte tycks förstå konsekvenserna av ett beslutsfattande som i högsta grad påverkar och i många fall slår sönder livet för barn, unga vuxna, vuxna med funktionsnedsättning och deras familjer?

• Vad säger man till någon som representerar folket men som inte tycks förstå vikten av att FÖLJA de viktiga lagar och konventioner till vilka man förbundit sig och som skapats för att säkerställa funktionsnedsattas rättigheter?

• Vad säger man till någon som representerar folket men som inte tycks förstå vad ALLAS LIKA VÄRDE innebär i praktiken?

Skriv under för allas våra rättigheter och lika värde!

Hur den kommer att överlämnas

Personligt eller via mail

Uppdateringar

2023-02-02 18:42:33 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-28 22:56:34 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-28 14:51:59 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-28 10:15:20 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-27 20:56:01 +0100

10 underskrifter nådda