Hoppa till huvudinnehåll

Till: Medborgare samt Ansvariga beslutsfattare i Stockholm; Stadsbyggnadskontoret, ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden, ledamöter i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skönhetsrådet

STOPPA HÖGHUSBYGGET I HÄSSELBY STRAND!

Kampanjen är avslutad.

Till er beslutsfattare i ärendet!
I december 2020 tog Stadsbyggnadsnämnden beslut om att en detaljplan ska upprättas för Grimsta 1:2 mellan Maltesholmsvägen och Medsolsbacken. Planen innebär att det ska byggas ett punkthus med ca 12 våningar om 50 hushåll på den lilla plätt av naturmark som finns mellan tre olika hus. Precis intill ett 50+ hus där det bor många med rörelsesvårigheter, vilka behöver den lilla natur de har möjlighet att ta sig ut och hämta livsenergi i. Eller åtminstone se från fönstret eller balkongen om de inte har rörelseförmågan att ens ta sig ut.

 I handlingarna står det att ”Området består av naturmark utan nämnvärda rekreativa värden”, vilket förvånar oss som bor i husen omkring. Hur har ni bedömt det?
Vi boende omkring är inte tillfrågade. Alla som vi har varit i kontakt med har just påpekat må-bra-värdet av denna värdefulla ”savann”.
 Vidare står det att ”Den föreslagna bebyggelsen kan öka både trivseln och säkerheten i området.” Hur tänker de då, undrar vi boenden omkring?
Utan tvekan så minskar trivseln när vi endast omges av hus och dessutom ett stort antal höghus, utan den gröna plätt som många av oss såväl behöver.
Vidare vågar vi påstå att säkerheten inte kan öka för att ett höghus byggs på denna lilla gröna yta, d.v.s. en kuperad bergknalle utan tät växtlighet, vilket innebär att det inte är ett bra ställe att gömma sig på. Vägarna och våra hus som omgärdar kullen gör den väl upplyst och till en trygg plats. Snarare är det i så fall så att säkerheten blir sämre, eftersom det blir fler som ska trängas i området och vårt lilla centrum.
Ett känt faktum är att det ofta blir stökigare i och kring höghus. En trolig orsak är anonymiteten som uppstår i och med att det är svårt att lära känna varandra i ett höghus.

Vi förväntar oss att kommunfullmäktige i Stockholm följer handlingsplanen för biologisk mångfald för att nå det prioriterade miljöprogrammets mål samt Miljö- och Hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan 2021 (tjänsteutlåtande med dnr. 2020-17396).
Enligt målen som Stockholm har satt upp begär vi att ni låter oss behålla vår välgörande ”savannplätt”, vilken ger oss en lugn hemmamiljö som nämnden genom en väl avvägd planering ska tillgodose och en nåbarhet för oss medborgare till denna folkhälsobefrämjande grönyta (vars resultat ska kopplas till det stadsövergripande arbetet med social hållbarhet). Att bebygga vår värdefulla lilla grönyta strider mot Stockholms mål i Klimathandlingsplanen 2020-2023 och enligt Miljö- och Hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan 2021, i vilken ni dessutom beskriver att ni ska öka ambitionen för stadens klimatarbete under 2021.
Visa att orden betyder något genom handling!

Vi är positiva till att bostäder byggs, men besluten ska fattas på korrekt grund och inte på vilseledande information.
Välj därför att bygga ut Stockholm på vidden istället för att förtäta genom att bygga bort våra värdefulla, livskvalitéhöjande gröna plättar och kilar! Genom vårt val att flytta ut långt ifrån innerstaden kan man förvänta sig att njuta av närheten till träd, buskar, gräs och fåglar. Välj livskvalité!

Detta höghusbygge minskar livskvalitén hos oss som bor omkring.
Ta beslut om att avbryta planeringen av detta!

Varför är det viktigt?

Bästa vänner och medborgare!
Jag heter Maria och är en av de som dagligen njuter av det som vi kallar vår ”savannplätt”. Den har något så unikt för förorts-Stockholm som fritt växande ängsgräs, gamla tallar m.m. (inkl. rödlistade arter), som vi och många omkringboende värderar högt och vi dagligen hämtar kraft ifrån. Det ger mig magont att tänka på att denna viktiga lilla gröna yta planeras att tas ifrån mig och oss alla som behöver den samt frustrerad att politikerna inte förstår betydelsen av den.
Idag är det välkänt att naturen är avgörande för en god livskvalité.
Det finns många negativa aspekter med just detta bygge, bl.a.
 Minskat dagsljus för många av hushållen omkring, vilket blir en stark negativ påverkansfaktor för de som har svårigheter att komma ut. Avgörande och känd faktor för psykiskt välbefinnande.
 En yta med rika biotoper försvinner. Att ta bort vår lilla ”savannplätt” innehållande ett fint och värdefullt djurliv samt natur med dess fina årstidsväxlingar som vi boende omkring njuter av påverkar vårt välmående mycket negativt.
 En viktig rekreationsplats för alla i området, framför allt för de äldre och begränsad rörelseförmåga, går förlorad. Höghuset planeras intill ett 50+hus, där många betydligt äldre bor. Många av dem har inte ork att gå i backarna till naturen omkring och behöver denna lilla ”savann” för att få del av naturens krafter.
 Höghusskugga då den placeras alldeles för nära grannhöghus.
 Vindturbulens kan orsakas. Detta har vi redan problem med i det nya centrumet i Hässelby strand sedan höga hus nyligen har byggts där.
 Ökad befolkningskoncentration på ett redan tätbebyggt område.
 Ökad trängsel i den redan bristande kollektivtrafiken från Hässelby strand. Både gällande buss 119 mot Solna och tunnelbanan.
 Fler som vill nyttja de få parkeringsplatser som finns i vårt område samt närområdet. Än krångligare för hemtjänst och övriga tjänstefordon att stanna/parkera.
 Internationellt har man slutat bygga höghusparker med jämnhöga hus som här.

Bostäder behövs i Stockholm, men vi som bor här behöver också våra gröna ytor för att den psykiska ohälsan inte ska öka. Därför vill vi att politikerna ska tänka om och bygga ut Stockholm istället för att bygga bort våra välbehövliga gröna ytor.
Vi är nu en grupp närboende som kämpar för vår livskvalité. Positivt är att gruppen växer sig allt större vecka för vecka.
Även om du inte bor just här kan du kanske sätta dig in i situationen utan gröna ytor. I så fall ber jag dig hjälpa oss att väcka politikerna så att de börjar leva som de lär och därmed inte fattar ogenomtänkta och snabba beslut. Beslut behöver ha sin grund utifrån den nya Verksamhetsplanen 2021 för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, vilken talar om att ”arbetet med biologisk mångfald intensifieras genom de stadsdelsvisa åtgärdsprogrammen”, ”… värnar miljön och människors hälsa”, bibehåller miljöer som ger …”behovet av en lugn hemmamiljö”, arbetar för att…”öka den biologiska mångfalden och arbeta för särskilt folkhälsobefrämjande grönytor och medborgarnas nåbarhet till dessa.”
Kunde kommunens underkonsult som sändes ut i februari för att undersöka områdets fauna verkligen få med alla naturvärden?
Att dessutom bygga på mark klassad som naturmark är inte förenligt med Plan- och Bygglagen, enligt min källa. ”Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet.”
Vi vill att politikerna respekterar vårt behov av att behålla vår rekreationsmiljö som ger återhämtning för oss boende omkring - vilket omfattar medborgare som inte har möjlighet till andra rekreationsmiljöer.

SKRIV PÅ IDAG och vara med och STOPPA ÄNNU ETT HÖGHUSBYGGE I HÄSSELBY!

Det är ett illa genomtänkt bygge som vi boende omkring motsätter oss. Vi protesterar därför emot detta ogenomtänkta beslut. Därför vill jag fråga dig:
Kan du tänka dig att underteckna uppropet och hjälpa oss att motverka att ett beslut som påverkar oss negativt går igenom?

Tack för att du tog dig tid.

Maria
– en medborgare i gruppen ”Stoppa Höghusbygget i Hässelby strand”

SKRIV PÅ IDAG!
Välkommen att även engagera dig
via vår Facebook-grupp.
https://www.skrivunder.com/stoppa_hoghusbygget_-_hasselby_strand
Endast en signatur per person, oavsett fysisk signering utanför Hemköp , eller digitalt här eller via Facebook, så totalen blir korrekt.

Hur den kommer att överlämnas

Jag kommer att lämna namninsamlingen tillsammans med övriga namninsamlingar som kommit in via fysiska namnlistor och Facebook genom den övriga gruppen för Stoppa Höghusbygget i Hässelby Strand. Om det blir i fysisk form eller digitalt är i nuläget oklart.
Underskrifterna kommer att lämnas i höst.

Hässelby, Hässelby-Vällingby, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-05-12 14:06:55 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 17 underskrifter

2021-12-14 08:06:45 +0100

10 underskrifter nådda