Hoppa till huvudinnehåll

Till: Karlstad kommuns kommunfullmäktige

Stoppa industriområdet mellan Alster och Skattkärr

Enligt förslaget till en ny översiktsplan planerar Karlstad kommun för att området mellan Skattkärr och Alsterdalen ska bli ett industriområde för störande verksamhet. Vi är 5000 närboende som direkt påverkas mycket negativt om förslaget blir verklighet. Förslaget tar inte hänsyn till hur ett hållbart samhälle ska byggas, det är bakåtsträvande och har enorma konsekvenser för den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och folkhälsan samt lägger stora begränsningar för utvecklingen av Karlstad kommun på ännu längre sikt. Vi vill att du röstar nej till att etablera ett störande industriområde mellan Alsterdalen och Skattkärr så som förslaget ser ut idag.

Varför är det viktigt?

Det föreslagna området är enormt, ca två kvadratkilometer stort, och ligger ca 8 km från Karlstads centrum men direkt i anslutning till bostäder för ca 5000 människor. En exploatering enligt förslaget skulle slå in en kil av störande verksamhet, den värsta sorten, i orörd mark som idag består av stora delar gammelskog med mycket höga naturvärden. Denna kommer att förstöras för alla framtid. Viktiga områden för jordbruk, småskalig näringsverksamhet, rekreation och viktig friluftsverksamhet utplånas. De närboende kommer att få leva med höga bullernivåer, väsentligt ökad tung trafik, förfulad närmiljö och att områden för spontana och organiserade friluftsaktiviteter som försvinner helt. Människor som i generationer levt på gårdar och hem i närheten kommer att tvingas flytta.

Ur ett större perspektiv skulle förslaget också drabba många fler - viktiga rekreationsområden för Karlstadborna försvinner, utplåning av områdets rika biologiska mångfald och ekosystemtjänster påverkas mycket negativt. Viktig mark som kan avsättas för lämplig tätortsnära användning som bostäder, annan samhällsnyttig verksamhet och småskalig näringsverksamhet förstörs för all framtid.
Är det med tung, ful och störande industri Karlstad ska behålla sina befintliga invånare och locka nya till staden eller är det med ansvarsfull, hållbar utveckling där människan, kulturen och samklang med naturen står i centrum?

Uppdateringar

2021-09-29 07:46:25 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-09-27 22:26:18 +0200

Vid en närmare genomgång av översiktsplanens kartor framgår att det område som nu föreslås för störande verksamhet är lika stort som Gruvön i Grums och 5-6 gånger så stort som handelsområdet i Bergvik. Detta område vill alltså tjänstemännen i Karlstad kommun klämma in mellan Kronoparken och Skattkärr, samt runt hela Skattkärrs tätort!

2021-09-02 19:53:51 +0200

Den 31 augusti hölls ett samråd (möte) om planerna för Skattkärr arrangerat av Karlstad kommun. 70 personer deltog. Det blev mycket tydligt att Skattkärr förutom industriområde även kan förvänta sig ett dubbelspår för järnväg genom södra delarna av samhället. I norr kommer E18 och industriområdet. Kommunen planerar för ca 1500 nya bostäder (ca 4000- 6000 nya invånare) och planerar i princip bort alla rekreationsområden med undantag för en lite yta runt 2,5 km-spåret. Ansvariga hade aldrig besökt området. Hela planen var en skrivbordsprodukt.

2021-08-18 23:26:04 +0200

500 underskrifter nådda

2021-08-17 18:09:27 +0200

100 underskrifter nådda

2021-08-17 17:03:11 +0200

50 underskrifter nådda

2021-08-17 16:39:32 +0200

25 underskrifter nådda

2021-08-17 16:26:22 +0200

10 underskrifter nådda