Hoppa till huvudinnehåll

Till: Nacka Kommun

Stoppa Nacka Kommuns exploatering av naturområden och bygge av industri i Igelboda/Fisksätra

Den 18 mars 2024 fattade ett enigt kommunfullmäktige i Nacka beslut om att avslå försäljningen av Igelbodatomterna! Ett beslut fattades också om att se över om området i framtiden kan få ett ökat skydd mot exploatering genom till exempel Nackas målsättning om 30% grönt.

NACKA KOMMUN insisterar på att driva igenom försäljning av naturmark i Igelboda för att fälla över 1000 träd, spränga 10-20 000 kubikmeter berg och sen uppföra industriområde i ett område extremt nära boende i Igelboda och Fågelhöjden. Vi kräver att kommunfullmäktige avslår förslaget!

Varför är det viktigt?

-Naturvärdet av planområdet är väldigt stort. Projektet innebär att över 12 000 kvm skör skog- & våtmark tas bort i direkt närhet till tusentals boende i närområdet.

- Ett industriområde som är avskilt från övrig bebyggelse skapar otrygga ytor och ökar riskerna i ett redan utsatt område under kvällar, nätter och helger i direkt närhet till boende i Igelboda, Igelbodaplatån och Fågelhöjden

- Över 1000 träd kommer att avverkas för att ge plats till industri och Lugna promenaden är ett minne blott.

- 10-20 000 kubikmeter berg kommer att sprängas i direkt anslutning till Lugna Promenaden, Igelbodaplatån, Igelbodas villaområde samt Fågelhöjden.

- Ny väg kommer att ledas fram till industrin och där kommer tung trafik att köra vilket är en fara för boende men också för djur.

-Av Grönstrukturprogrammet för Nacka kommun, sid 23, framgår att området tjänstgör som den enda gröna spridningskorridoren mellan Skogsö/Igelboda och grönområdena vid Gröna dalen och vidare mot Erstavik. Förslaget omöjliggör denna förbindelse.

- Vårt rika djurliv kommer givetvis att påverkas negativt.

- Den ekonomiska kalkylen förefaller ytterst osäker och kopplingen till arbetstillfällen för boende i Fisksätra är mycket svag.
- Detaljplanen från 1980 antogs före miljöbalkens tillkomst och beaktar således inte dagens krav på hänsyn till naturvärden.

LÄS MER OM VAD SOM HÅLLER PÅ ATT SKE HÄR: https://withinfluencers.my.canva.site/nej-till-industriomrade-saltis

Hur den kommer att överlämnas

En lista med 859 namn har den 5 februari lämnats in till ansvariga politiker i Nacka Kommun. Namninsamlingen fortsätter och nya listor med nya namn lämnas in fortlöpande. Skriv på idag och hjälp oss att sprida detta!

Saltsjöbaden, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2024-03-21 15:27:15 +0100

Namninsamlingen är en framgång med 1,371 underskrifter

2024-02-11 18:05:30 +0100

1,000 underskrifter nådda

2024-01-18 19:50:14 +0100

500 underskrifter nådda

2024-01-15 08:41:56 +0100

100 underskrifter nådda

2024-01-14 19:42:38 +0100

50 underskrifter nådda

2024-01-14 16:02:57 +0100

25 underskrifter nådda

2024-01-14 11:18:13 +0100

10 underskrifter nådda