Hoppa till huvudinnehåll

Till: Grundskolenämnden och boende i Örebro

Stoppa nedläggningen av Kryddgårdsskolan och Sörbyängsskolan!

Örebro kommun planerar att lägga ner Kryddgårdsskolan och Sörbyängsskolan, två grundskolor i området Sörbyäng i Örebro. De cirka tre hundra barnen som idag går på dessa skolor ska istället flyttas till Änglandaskolan respektive Sörbyskolan. Om beslut fattas enligt kommunens förslag ska detta verkställas hösten 2024.

Ingen kommunikation har föregått förslaget, varken med skolor eller vårdnadshavare. Förhandlingar har hållits bakom lyckta dörrar och förslaget har offentliggjorts bara två veckor innan beslut ska fattas. Två veckor är för kort tid för samtliga parter att få både fram underlag och sätta sig in i den information som är viktig och avgörande i sammanhanget. Det finns en tydlig agenda att minska påverkansmöjligheter ur ett medborgarperspektiv.

Grunden för nedläggningen verkar vara ett minskat elevantal över tid och nämnden påstår att ambitionen är att ”se över hur vi kan ge alla barn samma förutsättningar för en bra framtid, de kommande åren men även på längre sikt. I förslaget som tagits fram har man utgått från målet att alla elever ska ha tillgång till en trygg skolgång med behöriga lärare och möjlighet till utveckling.”

Att en stor förändring i ett barns skolplacering skulle ge alla barn samma förutsättningar för en bra framtid och att eleverna ska ha tillgång till en trygg skolgång bör förstås som tomma ord då varken skolpersonal, elever eller vårdnadshavare fått ta del av processen eller utredningsarbetet till nedläggningen av de fullt fungerande skolor som Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan är. Vi vårdnadshavare ställer oss också starkt frågande till hur de runt tre hundra barn som man planerar att flytta ska få plats när fyra skolor ska bli två, och hur deras lärande och säkerhet ska kunna garanteras.

Vi vårdnadshavare är överens om att vi nu behöver ena oss för att få nämnden att bromsa beslutsprocessen och bordlägga frågan till senare för att samtliga parter ska få en rimlig chans att sätta sig in i underlagen samt ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. I förlängningen är förhoppningen att få nämnden att ta tillbaka förslaget och stoppa processen helt.

Varför är det viktigt?

En central del i en demokrati är delaktighet och möjlighet att vara med och tycka till samt påverka frågor, framför allt frågor som är centrala för medborgarna. Ett barns skolgång utgör en stor del av elevens totala vakna tid och är således helt avgörande för både elevens kunskapsutveckling, välmående och trygghet både i nuet och inför framtiden. En fullt fungerande skolverksamhet är inget som går att skapa på kort tid, däremot går det snabbt att förstöra en sådan verksamhet.

Respekten och tilltron till att lärare, skolpersonal och skolledares arbete över tid kan skapa en bra skola borde och bör inte underskattas av demokratiskt folkvalda representanter.

Ett förslag till nedläggning av Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan torde rimligtvis föregås av seriös tankeverksamhet och diskussion med elever, personal och vårdnadshavare samt involvera alla berörda parter i god tid innan ett eventuellt beslut kan tas.

Ärendegången är genomgående förhastad utifrån flera perspektiv där exempelvis demokratiska principer som transparens och medborgarnas rätt till delaktighet är frånvarande. Hade processen sett annorlunda ut hade andra lösningar kunnat vara möjliga.

Vi som vårdnadshavare till barn som går på dessa skolor motsätter oss starkt en nedläggning i förhållande till vad som behandlats ovan och i solidaritet med personalen utgår vi ifrån att detta tas på allvar.
Örebro, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-20 09:26:45 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-11-17 22:27:29 +0100

500 underskrifter nådda

2023-11-17 14:40:45 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-17 14:04:45 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-17 13:55:10 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-17 13:43:52 +0100

10 underskrifter nådda