Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen eller Tobias Billström

Vi kräver Tobias Billströms avgång

Scroll down for English version.

I sin iver att blidka Turkiet har utrikesminister Tobias Billström vid flertalet tillfällen undergrävt svensk yttrandefrihet. Han har bland annat lovat president Erdogan att med hjälp av en grundlagsändring göra det omöjligt för svenskar att bära flaggor tillhörande terrorstämplade organisationer av Turkiet. Detta ska enligt Billström träda i kraft 1a juni, endast några dagar innan presidentvalet i Turkiet.

Vi har svårt att se att vi i Sverige har så allvarliga problem med stöd för terrororganisationer att vi är beredda att göra snabba ändringar i Sveriges grundlag och därmed tumma på yttrandefriheten. Billström gör allt för att att stryka den turkiska regimen medhårs, bland annat genom att kalla Turkiet för en demokrati. Enligt Freedom House demokratiindex får Turkiet 32 poäng av 100 möjliga, och klassas som icke fritt, och hamnar på samma nivå som bl.a. andra Uganda, Thailand, Haiti och Jordanien.

Vilka fler lagar kan komma att ändras, nu när Billström så bestämt vill ändra grundlagen för att gå Turkiets icke-demokratiska regering till mötes?

Den svenska regeringen och Tobias Billström har även satt munkavle på Sveriges journalister genom den nya spioneri-lagen som gör det olagligt att publicera artiklar som kan missgynna bilaterala relationer med länder som t.ex. Turkiet. Detta trädde i kraft den 1a januari 2023, strax efter bombningen i Istanbul November 2022.

Billström har även i relation till Iran visat vilken sida av historien han står på, genom att inte utnyttja sin makt att tydligt markera mot den Iranska regimen som systematiskt fängslar, våldtar och avrättar meningsmotståndare. Sverige var ett av de sista länderna i Europa att tydligt markera sin ståndpunkt till den iranska ambassaden, trots vetskap om svensk-iraniers starka önskan om detta. Den iranska ambassaden har fortfarande inte kallats upp offentligt.

Sverige kan inte sälja ut svenska fri- och rättigheter på order från flera politiker som sätter meningsmotståndare och journalister i fängelse.

Vi kräver Billströms omedelbara avgång.

In English

In his eagerness to appease Turkey, Foreign Minister Tobias Billström has on several occasions undermined Swedish freedom of expression.

Among other things, he has promised President Erdogan that with the help of a constitutional amendment, it will be impossible for Swedes to carry flags belonging to organisations branded terrorist by Turkey. According to Billström, this will come into effect on June 1st, only days before the presidential election in Turkey.

We find it difficult to see that we in Sweden have such serious problems with support for terrorist organisations that we are prepared to make quick changes to Sweden's constitution and thus water down our freedom of expression. Billström is doing everything to please the Turkish regime, including calling Turkey a democracy. According to Freedom House's democracy index, Turkey scores 32 out of 100 points, and is classified as not free, and ends up on the same level as Uganda, Thailand, Haiti and Jordan.

What more laws can be changed, now that Billström so determinedly wants to change the constitution to accommodate Turkey's non-democratic government? The Swedish government and Tobias Billström have also silenced Sweden's journalists through the new ‘spioneri-lagen’, which makes it illegal to publish articles that could harm bilateral relations with countries such as Turkey. This came into force on 1 January 2023, shortly after the Istanbul November 2022 bombing.

Billström has also shown in relation to Iran which side of history he is on, by not using his power to clearly mark against the Iranian regime that systematically imprisons, rapes and executes dissenters. Sweden was one of the last countries in Europe to clearly indicate its position to the Iranian embassy, ​​despite knowledge of Swedish-Iranians' strong desire for this. The Iranian embassy has still not been publicly summoned.

Sweden cannot sell out Sweden's freedom of expression and democratic rights on the orders of several politicians who put dissidents and journalists in prison.

We demand Billström's resignation now!

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

Varför är det viktigt?

Sveriges demokrati får inte vara en handelsvara i processen att gå med i NATO, samt att ytterligare åtgärder mot iranska regimen måste kunna tas.

Uppdateringar

2023-01-26 11:11:34 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-01-24 12:10:42 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-23 20:45:18 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-23 19:56:08 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-23 19:22:34 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-23 19:00:35 +0100

10 underskrifter nådda