Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länsstyrelsen och Härryda Kommun

Inga fler deponier och bergstäkter i Härryda

Inga fler deponier och bergstäkter i Härryda

Stoppa Samgräv Recycling AB & Skanska AB´s deponi- och bergtäktsverksamheter i Härryda.

Varför är det viktigt?

De närmaste boende vill bevara vår boendemiljö och protesterar härmed tillsammans emot tillståndsansökan för bergstäkt och deponi för schaktmassor inom Kärrsgärde 1:10, 1:7, Huvdaby 1:19, Bugärde 1:2, Lillhult 1:2 och Fäxhult 1:2 i Härryda kommun. Samt dess planerade utökning.
Vi vill med detta tydligt framföra vår gemensamma kritik och visa den totala negativa påverkan som vi alla boende här kommer att utsättas för.

• Våra bostäder kommer att påverkas negativt (skador och sättningar på husen och våra brunnar, nersmutsning av husen och trädgårdarna och värdet på fastigheterna kommer att gå ner väsentligt)
• Vår hälsa kommer att påverkas negativt (buller, stendamm, vattenproblem m.m.) Konstant knackande av stenkross ger dagligt buller (de personer och djur som utsätts för detta kan få hörselnedsättningar, tinnitus, ökad stress, förhöjt blodtryck och ökad hjärtfrekvens, trötthet). Vi anser att sökanden inte i tillräcklig omfattning tagit ställning till de risker för olägenhet för människors och djurs hälsa som verksamheten innebär.
Stendammet är också farligt(C-klassat och hälsovådligt). Och verksamheten kan inte lita sig till att väderförhållandena alltid är i deras favör. Vinden blåser inte alltid bara åt ett håll och det regnar inte varje dag.
Om grundvattennivån måste sänkas (av någon orsak) kan det påverka omgivande brunnar. Vi alla har egenborrade brunnar i dessa områden.
• Det blir en påverkan på grund- och ytvatten. Vilket kan ge oss sinade brunnar. Vi behöver vårt vatten. Vi anser att sökanden måste ta ställning till hur en sänkning av grundvattenytan i kombination med generellt alltmer sjunkande grundvattennivåer påverkar enskilda dricksvattentäkter.
Grundvattenbalansen kan även påverkas och spridning av föroreningar kan ske, finns garantier för detta?
Om ifall skador uppkommer på våra dricksvattenbrunnar kommer då de sökande ordna med ersättningsvatten samt restaurering av brunnar?
• Vi och våra barn kommer få farligare väg till och från arbete, skola, aktiviteter. Redan idag är vägen livsfarlig med den överfulla R40, de stora fordonen på Härrydavägen, ingen gång och cykelbana på Härrydavägen, för hög hastighet och för stora fordon, ökad trafik i och med att andra väljer Härrydavägen.
• Naturen blir påverkad negativt (djur och växtlighet påverkas av buller, damm och vattenpåverkan) Naturskyddsföreningen är negativt inställd till detta.
• Vi får en förändrad natur och landskapsbild. Det finns en anledning till varför vi bor här och vi älskar naturen, skogen, djuren och stillheten med den.
• Naturreservat i närheten. Vi har ett naturreservat i närheten där det finns växt och djurarter som under de senaste årtiondena blivit allt färre. Med en deponi och täkt som närmaste granne kan dessa arter försvinna helt.
• Miljöpåverkan och dess garantier? Vi anser att sökanden inte kan garantera att avfallet inte är giftigt. Små mängder av föroreningar över lång tid är farligt. Självklart är ”avfall ifrån Göteborg” förorenad när den legat under en storstad i flera hundra år. Vi pratar kemikalier, oljor, tungmetaller, organiska gifter och annat som samlats under årens lopp och som kommer att läggas i VÅR närmiljö. Och förorena VÅR natur och VÅRT vatten.
• Våra bilar blir förstörda (stenskott på glas och lack, damm, lermassor vid infarterna)
• Kommunen vill bevara den bebyggda miljön och miljökvaliteten i kommunen. Och dessa planerade deponier och täkter kommer med största sannolikhet att påverka just miljön.
• Området ligger INTE inom bullerzonen och närheten till allt gör att våra bostadsområden är attraktiva och tänkbara för att bygga fler bostäder. Med denna verksamhet som granne i 30 år så blir det tvärt om. Det är vi inte intresserade av.
Kommunen borde vara intresserade av sina kommuninvånares trivsel och miljö. Att visa Länsstyrelsen att Aleslätten, Rya och Dala är tänkbara utvecklingsområden för byggnation (i kommande Översiktsplan) kan hjälpa oss att stoppa detta vansinne.

Den totala miljöpåverkan för oss boende kommer att bli väldigt påfrestande. Den är redan idag för stor enligt många av oss.

I och med ovanstående punkter motsätter vi oss å det kraftigaste att Länsstyrelsen och Härryda Kommun beviljar Samgräv Recycling AB och Skanska AB´s tillstånd att bedriva nämnda ovan verksamhet i Härryda kommun.

Härryda

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Vansinnet måste sluta! Trots sanering då och då finns fortfarande mängder grus och sand på vägen som har framkallat svåra stenskott och kommer framkalla detta. Dessutom kör stissiga lastbilschauförer rakt ut över korsande väg trots trafik.
  • Vi har egna brunnar här ute i Härryda. Vi vill inte dricka avfallsvatten. Nu får ni tänka om och lägga er skit någon annan stans.
  • Sista semesterdagen, närmare 30 grader varmt, och vi vill spendera dagen med våra barn (1 och 6 år) i trädgården. Tyvärr har andra fattat beslutet åt oss, idag har ljudnivån i trädgården varit högre än en trimmer eller gräsklippare hela (!) dagen förutom runt lunch. Plötsligt kommer minnet tillbakaom hur gräsligt detta var för några år sedan. Läge att börja tala om inlösning?

Uppdateringar

2018-12-14 10:00:55 +0100

100 underskrifter nådda

2018-12-13 07:41:08 +0100

50 underskrifter nådda

2018-12-12 23:59:39 +0100

25 underskrifter nådda

2018-12-12 22:47:57 +0100

10 underskrifter nådda