Hoppa till huvudinnehåll

Till: Romina Pourmokthari

Krama byggnaden!

Vi uppmanar med denna kampanj Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari, att initiera ett moratorium för rivningar av byggnader som faktiskt går att använda och för alla rivningar som inte möjliggör cirkularitet.

Varför är det viktigt?

Krama byggnaden! Är en ideell kampanj som ämnar att rädda användbara byggnader från att rivas och värdefullt byggnadsmaterial från slängas.

Den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas - och då måste vi se till att de byggnader som finns används och förvaltas resurseffektivt. Finns ingen annan utväg bör byggnaden, likt lego, tas isär och demonteras på ett återanvändningsbart sätt så att alla byggnadsdelar kan används till att bli en ny byggnad. På så sätt kan vi sluta cirkeln för framtidens cirkulära ekonomi.

Bygg- och fastighetsbranschen är en bransch som står för 40% av allt avfall i Sverige och 21% av alla Sveriges nationella växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket). Avfall som egentligen är ovärderliga resurser och utsläpp som motsvarar de 21% som forskare vid Uppsala universitet menar att vi behöver sänka utsläppen med enbart i år (2022).

I en framtid med höjda materialpriser, resursbrist och ett osäkert världsläge så måste befintliga byggnader värderas högre och bevaras så långt det går. Därför måste vi sträva efter att de ska stå i flera hundra år, inte bara i 30-50 år som tyvärr är fallet alltför ofta idag.

Vi är medvetna om att vi inte kan släcka ner hela byggbranschen för att sänka utsläppen - men vi vet också att vi inte kan fortsätta med de skoningslösa slit- och slängmetoderna som är konventionella idag. Dagens lagstiftning med EUs avfallsdirektiv, miljöbalkens hushållnings- och kretsloppsprincip samt PBL 2 kap. 3§ p3 om god hushållning är uppenbarligen inte tillräckliga.

Vi uppmanar med denna kampanj Romina Pourmokthari att initiera ett nationellt moratorium för rivning av byggnader som faktiskt går att använda och för alla rivningar som inte möjliggör cirkularitet. Vi måste ta vara på det som finns!

Lagstiftningen och därmed marknaden behöver förändras nu, inte när det är försent och byggnaderna rivits.

Så vad väntar vi på? Krama byggnaden!

Denna kampanj undertecknas av:

* Codesign - Arkitektbyrå som ämnar att sluta cirkeln mellan rivning och nybyggnation genom att bygga hus av hus
* Vakansa - Lokaldelningsplattformen som underlättar för samnyttjande och ökar resurseffektiviteten i byggnader och lokaler (https://www.vakansa.se/)
* ACAN Sverige - Architects Climate Action Network Sverige är en samlingsplats och ett forum för klimatengagemang med målet att minska byggbranschens utsläpp och prioritera biologisk mångfald.
* Renoveringsraseriet - En ideell förening, baserad i Stockholm som berättar om byggnadsvård, tidstypiska byggnadsdetaljer och ifrågasätter varför så många slänger dem på sopberget.
* Cradlenet - Sveriges cirkulära hotspot. Ett branschöverskridande nätverk för företag som vill bli cirkulära.
* Jag räddade ett ödehus! Ett nationellt facebookprojekt som har blivit en folkrörelse med mer än 30.000 medlemmar och ett drygt 60-tal verksamma kommuner som räddar och återbrukar tomma hus
* Backing the future - Nätverk för hållbarhetsaktörer som tillsammans accelererar omställningen
* Upprop Nitrolack - startades för att ifrågasätta planen på Lövholmen. Motivet är både att bevara vår kulturhistoria och återanvända byggnader istället för att riva och bygga nytt. 
* CCbuild - Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.
* Planima - är det enkla planeringsverktyget för fastigheter. Vi hjälper hundratals fastighetsägare i alla storlekar till proaktivt, hållbart och effektivt underhåll.
* Återbygget ekonomisk förening - erbjuder återbruksinventeringar, demontering, mellanlagring och försäljning av återbrukat byggmaterial.
* Återbruksbyrån - Hjälper fastighetsbolag, kommun och byggbolag att öka sitt återbruk av byggmaterial och inredning.
* Loopfront - Är en molnbaserad tjänsteplattform för byggmaterial, interiör och möbler som omfattar verktyg för kartläggning, delning av material på marknadsplats
* Sh bygg, sten och anläggning AB - grundades 1923 och är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag inom bygg och anläggning. 
* AIX Arkitekter – ett arkitektkontor med tradition av ett långsiktigt och hållbart tankesätt. Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur.
* Klimaktion bildades 2008 och är en politiskt och religiöst obunden organisation som baserar sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning om klimatet. Vi vill bygga en folkrörelse som utgår från lokala organisationer/nätverk.
* Stiftelsen Byggekologi - Stiftelsens syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt går i enlighet med syftet och stiftelsens ändamål. 
* Brukspecialisten - arbetar cirkulärt genom att vi bevarar, underhåller och återbrukar tegel- och putsfasader.
* Laban Kulturmåleri - Laban Kulturmåleri som arbetar främst med äldre hus som behöver rätt typ av färg och färgsättning, eller ibland bara rådgivning.
Vi utför även vanligt byggnadsmåleri både invändigt samt utvändigt runt om i Stockholm.
* Palats - utvecklar en digital plattform som förenklar inventering, hantering och återbruk av inventarier och byggmaterial.
* Kaminsky Arkitektur - Arkitektkontor med expertkunskap inom cirkulärt byggande
* Svenska Byggnadsvårdsföreningen
* Rundbalshuset - Sveriges enda runda hus av halmbalar, lera och återvunnet glas - som enbart har återbrukat inredning.
* MARELD Landskapsarkitekter -landskapsarkitektur i alla skalor, från planering och stadsplanering till detaljering och genomförande. 
* Arwidssonstiftelsen arbetar med hållbar stadsutveckling genom kunskapsspridning och i projekt 
* Föreningen FASAD värnar Göteborgs byggda och gröna kulturarv
* KKH byggnadskonst 2022-2023
* Sällskapet för restaureringskonst samlar och sprider kunskap om restaureringskonst.

Hur den kommer att överlämnas

Överlämningen sker när den sker!

Uppdateringar

2022-11-18 13:45:40 +0100

Vi söker audiens med Klimat- och miljöministern Romina Pourmokthari! Vi är redo för överlämning!

2022-06-29 16:52:48 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-06-23 01:01:23 +0200

Följ oss på @Kramabyggnaden på instagram! - https://www.instagram.com/kramabyggnaden/

2022-06-15 21:50:59 +0200

500 underskrifter nådda

2022-06-09 08:04:31 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-01 22:32:51 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-30 17:31:10 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-29 16:32:00 +0200

10 underskrifter nådda