Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stadsbyggnadsnämnden och Stockholms Kommunfullmäktige

Rädda Lingvägen

Vi vill att:

- Barnperspektivet överordnas privatbilismens, så som stadens egen budget kräver.

- Lingvägen och området runt Kvickentorpsskolan får förbli de barnvänliga oaser de är idag, med bara glest trafikerad gata eller cykelväg intill förskolegårdarna.

- Att klimatmålen tas på allvar.

- Att stadsutvecklingen underställs seriösa konsekvensanalyser vad gäller trafik, miljö och barnperspektiv.

- Förevarande plan skrotas.

Varför är det viktigt?

Stadsbyggnadskontorets plan för Lingvägen i Farsta (Ärendenr 2011-16053) saknar den konsekvensutredning man kan förvänta sig, och främjar biltrafik i en tid av akut klimatkris. Den går också tvärt emot de övergripande målen. Enligt stadens budget måste nämligen ”utsläppen från trafiken minska för att vi ska nå klimatmålen. Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att all stadsutveckling i Stockholms stad genomsyras av målen om minskad biltrafik.”

Det finns skäl att befara att en genomfartsled kommer att dra till sig stora mängder trafik, särskilt under rusning när köerna är långsamma på Örbyleden och Nynäsvägen. Detta är givetvis fatalt för den idag trygga och lugna miljön på Lingvägen. Det kommer att tvinga förskolorna att bygga in sina gårdar bakom höga bullerplank, och eleverna på Kvickentorpsskolan hamnar mitt i de osande morgon- och eftermiddagsköerna.

De planerade punkthusen i Samsöskogen mitt emot Kvickentorpsskolan innebär ett allvarligt ingrepp i ett av få kvarvarande skogspartier i Hökarängen, vilket även menligt kommer att inverka på den biologiska spridningen.

Förslaget saknar också seriös och uppdaterad barnkonsekvensanalys och har tagits fram utan tillräcklig medborgardialog. Det samråd som genomförts har i huvudsak sågat planen (bl a är Länsstyrelsen kritisk till bullernivåerna) men det krävs ytterligare påtryckning. Stadsbyggnadsnämnden sammanträder i ärendet den 15 april - låt dem veta att vi har ögonen på dem!

Lingvägen, Farsta, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-04-15 09:58:29 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-04-09 10:13:25 +0200

500 underskrifter nådda

2021-04-08 14:28:27 +0200

100 underskrifter nådda

2021-04-08 13:05:20 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-08 12:21:09 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-08 12:02:55 +0200

10 underskrifter nådda