Hoppa till huvudinnehåll

Till: Coop, ICA och andra som erbjuder billigare flygresor genom medlemsförmåner

Sluta subventionera flygresor genom medlemsförmåner

Ersätt flygresesubventionerna med motsvarande erbjudanden på tåg, buss och cykelresor.

Vi uppmanar kedjor som Coop, ICA m. fl. att exkludera alla flygresor ur sina bonusprogram och ersätta dem med förmåner som istället subventionerar tåg, buss, poolbilar och cykeltransporter. Detta skapar win-win situationer på många plan. Genom att subventionera cykel, tåg, buss och poolbilstransporter får vi inte bara en drastiskt minskad klimatpåverkan. Det skapas också bättre förutsättningar för ökad folkhälsa, mindre föroreningar och buller liksom minskat markanspråk och energianvändning.

De handlare som snabbast avskaffar flygresesubventionerna kan förvänta sig ett bättre kundunderlag jämfört med dem som väljer att fortsatt stödja en klimat- och mänsklighetsförödande flygkultur.

Varför är det viktigt?

Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt starkare med alltfler människor på flykt världen över. Behovet av att vi alla bidrar till drastiska utsläppsminskningar är enligt världens samlade klimatforskning akut om vi ska klara av att uppnå det globala klimatavtalet enligt vilket uppvärmningen ska begränsas till 2 grader, med sikte på 1,5 grader. För att åstadkomma detta krävs att medelsvensken snabbast möjligt minskar sina utsläpp från i medeltal dryga 11 ton per år, till 1-2 ton per år.

En flygresa tor Stockholm-Thailand släpper ut 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person som då alltså har förbrukat hela sin ”kvot” för det året. Om avtalet ska kunna nås och en skenande klimatförändring förhoppningsvis kunna avvärjas så behöver flygresorna minska radikalt. Att endast ersätta det fossila bränslet med förnybara alternativ istället för att minska flygandet radikalt, riskerar att leda till ytterligare konflikter kring markanvändning och livsmedelsförsörjning då flyget som sådant är en mycket energikrävande transportform, jämfört med exempelvis tåg.

Politiskt är vi på väg mot en flygskatt. Livsmedelskedjornas medlemsförmåner innebär i nuläget raka motsatsen, att flyget istället subventioneras.

Uppdateringar

2017-11-23 21:37:20 +0100

500 underskrifter nådda

2017-09-21 11:47:41 +0200

100 underskrifter nådda

2017-09-14 18:13:03 +0200

50 underskrifter nådda

2017-09-14 10:18:03 +0200

25 underskrifter nådda

2017-09-14 06:31:59 +0200

10 underskrifter nådda