Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Göteborg samt nämnden i Förskoleförvaltningen

Stoppa nerskärningarna i förskolan i Göteborg.

Photo by BBC Creative on Unsplash

Vi föräldrar och anhöriga är mycket oroade över nedskärningar som drabbar våra barn i förskolan.
Den strama ekonomin drabbar redan barnen, då personal knappt får tillsätta vikarier vid sjukdom.
Som det ser ut idag, har förskolan redan svårt att leva upp till sina mål gällande skollagen.
Förskolelärare samt barnskötare gör allt för att få verksamheten att gå runt.
De ska planera, dokumentera, ha utvecklingssamtal samt det allra viktigaste, stimulera barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och syftar till utveckling och lärande hos barnen.
Personalen är redan nu, stressade som det är och försöker få ihop schemat för dagen genom att pussla, så det finns personal på avdelningarna under hela arbetsdagen.
Är det här ett rättssäkert system för våra barn?
Vi lägger över ansvaret för våra barn på personal som är stressade, underbemannade och sliter för att verksamheten ska gå runt.
Stress leder till ohälsa som i sin tur leder till kort samt långtidssjukskrivningar som i sin tur drabbar våra barn och deras lärande, utveckling och hälsa.
Kvaliteten på förskolan blir åsidosatt då budget i balans är viktigare än lärandet och utveckling för våra barn.

De nu planerade nedskärningar och omplaceringar av personal kommer skapa otrygghet i barngrupperna och barnens trygghet rycks ifrån dem och det kommer påverka barnens utveckling och lärande negativt.
Enligt FN:s barnkonvention som nu är lag, skall en prövning alltid göras vid varje åtgärd som påverkar barnens bästa, oavsett om det påverkar barnen direkt eller indirekt.
Principen om barnens bästa ska vara ett tillvägagångssätt i varje beslutsprocess där barn är berörda.
Är de planerade nedskärningarna och omplaceringarna till barnens bästa?

På Göteborgs förskolor har antalet barn per legitimerad förskolelärare ökat de senaste åren.
Vi har nu kommit till en gräns där förskolepersonalen inte orkar mer.
Personal funderar, samt väljer att lämna yrket då de inte orkar med att arbeta under dessa förhållanden.
Förskola och grundskola är två viktiga grundstenar i det svenska samhället för att skapa goda förutsättningar för våra barn och ungdomar.

Vi föräldrar är mycket oroliga över att våra barn inte kommer få den stimulans, stöd och utveckling som de har rätt till för att få de bästa förutsättningarna när det är dags att börja grundskolan.
Idag vet alla hur viktigt det är att redan i tidig ålder satsa på barnen i samhället. Redan på förskolan skall barnen ges de bästa förutsättningarna för att klara av sin skolgång. Det är en förutsättning för vidareutbildning och för att bli samhällsnyttiga medborgare.

Nerskärningarna drabbar våra små medborgare som i framtiden ska bidra till vårt samhälle med kunskap, kompetens och skatteintäkter för att vi fortsatt ska ha ett gott fungerande samhälle.
Men med dagens nedskärningar i förskola/ grundskola är det svårt att se hur vi ens ska kunna klara av att bibehålla samt förbättra vår för-/ grundskola?!

Vi föräldrar vill ha en dialog med er politiker och nämnden i Förskoleförvaltningen. Vi vill att ni tar ert ansvar gällande stadens yngsta medborgare och satsar på dem istället för att skära ner. De är vår framtid!
De beslut ni tar idag gällande våra barn och ungdomar kommer att drabba samhället längre fram, med mer våld, konflikter, social utsatthet, och kriminalitet.
Det kommer kosta samhället mycket mer pengar och resurser, med ökade insatser från socialtjänsten, fler placeringar på SIS-hem och behandlingshem för diverse beroenden.

Varför är det viktigt?

Enligt tjänsteutlåtandet från Förskoleförvaltningen 2023-10-18, finns det en åtgärdsplaner för att nå budget i balans för varje stadsområde, där alla stadsområden har upprättat åtgärdsplaner för sitt område.
Se länk nedan,

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/67849BB5E107F28BC1258A4C0030C267/$File/6%20TU.pdf?OpenElement

Nu måste vi vuxna agera och ta vårat ansvar för våra minsta medborgare och deras framtid och att de ska få ha en fungerande förskola.

Om det politiska styret fortsätter med nerskärningar, kommer det att fortsätta drabba våra barn och samhället i stort i framtiden.

Alla barn har rätt till en välfungerande förskola, där barn och personal vistas i en miljö med rätt resurser och förutsättningar för att utvecklas optimalt.

Vänligen skriv under och sprid insamlingen vidare!

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-28 20:33:10 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-11-06 12:41:06 +0100

500 underskrifter nådda

2023-11-04 08:51:18 +0100

Nu har vi passerat 200 namnunderskrifter på mindre än ett dygn. Nu fortsätter vi kampen för förskolebarnen i Göteborgs stad.

2023-11-03 20:27:53 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-03 18:49:12 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-03 16:49:07 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-03 16:02:51 +0100

10 underskrifter nådda