Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Socialnämnden och Kommunstyrelsen, samt tjänstemän, Barn & Ungdom och Familjehem & Familjerätt, Österåkers kommun; Socialstyrelsen, BO, barnrättsorganisationer, IVO, JO, utredningen "lex Lilla hjärtat" och rättsväsendet.

SNÄLLA HJÄLP OSS! SKRIV UNDER OCH LÅT 3-ÅRIGE FAMILJEHEMSPLACERADE POJKEN KEYAN KOMMA HEM IGEN.

OBS! SNÄLLA, SKRIV UNDER OCH DELA! STÖD VÅR KAMP FÖR ATT 3-ÅRIGE KEYAN SKA FÅ KOMMA HEM IGEN!
+++++++++++++++++++
Bästa tjänstemän inom socialtjänsten, Barn & Ungdom och Familjehem & Familjerätt, samt ledamöter i Socialnämnden och Kommunstyrelsen, Österåkers kommun, Stockholms Län.

På godtyckliga grunder som dessutom saknar legalitet har du omplacerat 3-årige Keyan från ett tryggt familjehem där han bott i två år, till ett nytt familjehem där han möts av främlingar. Du har omplacerat Keyan till hans femte familj. Keyan har en språkstörning och har upplevt trauma utifrån de många separationer han har genomgått. Han kan själv inte göra sin röst hörd, även om han är tydlig med vad han vill och inte vill genom att använda kroppsspråk, tecken och olika ljud. Det råder konsensus bland forskare inom utvecklings- och anknytningspsykologi världen över: Det är förödande för barn, allra helst små barn, att bryta upp och skiljas från sina omvårdnadspersoner - både på kort och lång sikt. I Keyans fall har han varken kommit till tals genom att låta honom träffa barnpsykolog, inte heller hans föräldrar som vill att Keyan stannar i nuvarande familjehem, medan familjehemmet har intervjuats i 1,5 timma kring det av socialtjänstens påstådda samarbetsproblemen som är orsaken till omplaceringen. Även iblandande enhetschefer, socialsekreterare och familjehemssekreterare har intervjuats. Familjehemmet har inte getts möjlighet att bemöta det som socialtjänsten menar är ett samarbetsproblem. Familjehemmet har också förvägrats att ta del av den delen som innehåller socialtjänstens beskrivningar av dem. Orsaken till att socialtjänsten och Socialnämnden i Österåkers kommun valt att omplacera Keyan är på grund av att de menar att det föreligger samarbetsproblem, och de är bekymrade över hur det kan komma att påverka Keyan i framtiden. Familjehemmet har begärt att få ta del av de brister socialtjänsten ser i samarbetet, men det som framförs i sammanhanget handlar om något annat. Dessa handlar om att 1) familjehemmet har framhärdat med att Keyan behöver specialistvård utifrån hans språkproblematik och trauma vilket socialtjänsten har haft en annan åsikt kring, 2) familjehemmet har fortsatt komma med synpunkter kring socialtjänstens handläggande; att det i vissa avseenden bryter mot lagar och riktlinjer, men socialtjänsten har till dags dato vägrat ta del av det material familjehemmet har och som styrker deras kritik, och 3) familjehemmet "gick bakom ryggen" på socialtjänsten när BVC gjorde en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) eftersom det inte fanns en korrekt utformad fullmakt för familjehemmet att besöka specialistläkare med Keyan (språk och trauma), vilket resulterat i att Keyan inte kunnat få erforderlig vård.

Omplaceringen av Keyan sker i ljuset av fallet med den 3-åriga flickan i Norrköping som avled under tragiska omständigheter, fallet med den 4-årige pojken i Åstorp vars flytt stoppades, och den 13-åriga flickan Sofie som rycktes upp på vaga grunder från sitt familjehem där hon bott sedan födseln. Som om det inte var nog, har just utredningen "lex Lilla hjärtat" fått i uppdrag av regeringen att skyndsamt se över hur samhällets utsatta barns situation bättre kan värnas eftersom det föreligger stora brister. Vidare blev barnkonventionen svensk lag 1 januari 2020, vilket i rimlighetens namn borde skicka en tydlig signal till de ansvariga tjänstemännen och politiker: Det är barnets bästa som skall sättas i första rummet, inte socialtjänstens problem med att hantera sakligt framförd kritik.

För att ytterligare understryka allvaret i situationen, inte bara för Keyans del utan för alla utsatta barn, skriver Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) så här i sin rapport från februari 2020, vilket innefattade granskningar av samtliga inkomna IVO-anmälningar mot socialtjänsten, Barn & Ungdom, för 2017 och 2018 (cirka 850 st):

* Trots återkommande kritik från IVO mot socialtjänsten, sker ingen förbättring.
* Det föreligger en kompetensbrist inom socialtjänsten.
* * Trots kompetenshöjande insatser sker inga förbättringar.
* Socialtjänstens utredningar är rättsosäkra.
* I 67% av de granskade fallen förelåg brister.
IVO konstaterar slutligen: Barn riskerar att fara illa på grund av detta, och vad värre är, barn
riskerar till och med att mista livet.
Nu är det dags för dig som tjänsteman på socialtjänsten och som ledamot i Socialnämnden och
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, att ta bladet från munnen och se till att Keyan får
komma tillbaka till sitt familjehem där han bott i två år och ser som sin familj. Främst för Keyans
skull, men även för att stå upp för ditt uppdrag som myndighetsperson och som folkvald politiker.
Allt annat är otänkbart.

Varför är det viktigt?

På det individuella planet riskerar Keyan att både på kort och lång sikt fara mycket illa. Forskning
visar att hjärnan hos barn som upplevt omsorgssvikter och tidiga separationer, jämfört med ett
"normalt" barn, är tillbakabildad. På kort sikt handlar det om att Keyan riskerar dissociation och en
desorganiserad anknytningsstil samt att hans språkutveckling riskeras. På lång sikt riskerar Keyan
att få svårt med nära relationer (vänner och kärlekspartners), impulskontroll, kognitiva
färdigheter, koncentration, uthållighet (vilket är en fördel att ha när han går i skolan) och att
kriminalitet och beroende blir ett sätt för honom att hantera sitt dåliga mående på:
Självmedicinering och behov av att känna tillhörighet.
Troligtvis känner du igen symptomen från de barn och ungdomar du kommer i kontakt med i ditt
arbete inom socialtjänsten och som ledamot i Kommunstyrelsen och Socialnämnden från fall med
barn och ungdomar som är ”på glid”. Så ur ett macroperspektiv och på en samhällsnivå, handlar
ditt beslut inte bara om Keyan: Det handlar om samhällets alla utsatta barn. Det är dags för dig
att stå upp för dem. Res dig upp och säg: ”Stoppa omplaceringen. Nu”.
Via sociala medier, digitalt eller överlämna fysiskt.

Hur den kommer att överlämnas

Via sociala medier, digitalt eller överlämna fysiskt på plats.

Hackstavägen, 184 31 Åkersberga, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2020-09-29 21:01:04 +0200

20,000 underskrifter nådda

2020-09-29 12:52:58 +0200

10,000 underskrifter nådda

2020-09-24 06:33:32 +0200

5,000 underskrifter nådda

2020-09-19 20:28:40 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-09-18 15:56:16 +0200

500 underskrifter nådda

2020-09-17 14:44:18 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-17 12:56:41 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-17 11:48:15 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-17 11:21:55 +0200

10 underskrifter nådda