Hoppa till huvudinnehåll

Till: Allmänheten

Stoppa Stockholm Vatten och Avfalls tunnelbygge i Hammarbyskogen!

HAMMARBYSKOGENS SISTA ANDETAG?

Hammarbyskogen är en unik stadsnära gammelskog på ca 11 ha, avgränsad i norr mot Hammarby Sjöstad av en förkastningsbrant. Skogen utgör ett av kärnområdena inom stadens gröna infrastruktur (ESBO). Den utgör även en ekologisk spridningskorridor mellan Årstaskogens och Nackareservatets naturreservat samt är en del av Tyrestakilen. Den är i själva verket den enda länken ovan nämnda reservat emellan.

Den dominerande biotopen i Hammarbyskogen utgörs av hällmarkstallskog med gamla tallar, de flesta över 120 år, många mellan 150-200 år. Äldre ekar (>150 år) är frekventa i skogen (beräknas till cirka 1200 st), vilket tyder på en kulturhistorisk påverkan från bondesamhället, då ek inte hör till karaktärsarterna i denna typ av skog. Här lever mängder av värdefulla arter av grod- och kräldjur, svampar, fladdermöss och växter. Här finns exempelvis kragjordstjärna, ekticka och nordfladdermus. Hammarbyskogen sänker temperaturen i området, den absorberar gifter från Södra Länken, den utgör ett klassrum för skolor i Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad samt är en oas för människor och djur.

Föreningen Rädda Hammarbyskogen drev tills helt nyligen en process mot Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) gällande deras tillståndsansökan, inte till att bygga bostäder, inte heller en väg, utan till att anlägga - enligt dem själva - en provisorisk arbetstunnelöppning, i Hammarbyskogens hjärta. Denna ska sedan anslutas till den underjordiska så kallade Nya Östbergatunneln. Enligt sakkunniga som föreningen konsulterat är det inte nödvändigt att anlägga arbetstunnelmynningen just här. Ett alternativt anläggande av tunnelmynning i ett icke känsligt naturområde anses fullt görbart. Men SVOA insisterar och har totalt ignorerat föreningens vädjan om en alternativ plats för tunnelmynningen.

Under devisen “Tillsammans för världens hållbaraste stad” avser SVOA att koncentrera sina anläggningsarbeten till skogens känsligaste del. Man vill tex spärra av större delen av skogen i upp till 10 år. Detta gäller även cykelvägen genom skogen som stängs av för att möjliggöra lastbilstrafik till och från tunnelmynningen. Av tex 1200 ekar mellan 150- och upp till 300 år har SVOA lovat att spara 14 träd.

Nu i augusti kom det sorgliga beskedet att vi blev nekade prövning att överklaga i Högsta domstolen. I oktober beräknas arbetet börja. Därmed är saken utagerad i svensk rätt… eller? Genom vår förening har skogen kämpat först i Mark- och miljödomstolen, sedan Mark- och miljööverdomstolen och nu senast alltså i Högsta domstolen för prövningsrätt.

Nu vänder vi oss till SVOAs politiskt tillsatta styrelse. Vi kräver: STOPPA SVOAs mord på Hammarbyskogen!

I miljökonsekvensbeskrivningen beställd av SVOA, har dokumenterade fridlysta arter ignorerats. Naturvärdesklassningen har förljugits, trots ovedersägliga bevis från Stockholms Stads egna dokument, och till och med dokumentation från sökanden, SVOA, själva! Påverkan på Hammarbyskogen kan för övrigt inte bedömas som enbart lokal utifall tunnelpåslagsbygget påbörjas, då det berörda området utgör en spridningszon mellan naturreservaten.

SVOA påstår att de ska återställa byggarbetsplatsen till hur den såg ut innan de anlade tunnelmynningen. De påstår alltså att de ska återställa skogen till ursprungligt skick. SVOAs retorik kan inte anses som annat än osann och opportunistisk, då det är en omöjlighet att återställa över 150 år gamla träd från ena dagen till den andra, eller ens på 1- eller 5 år. Det kommer att ta lika lång tid att återställa denna plats, denna biotop, som det tagit för träden som nu står där att växa till sin nuvarande storlek. Stora träd tar av naturliga skäl upp mycket större mängd koldioxid än små. De är också en mycket mer effektfull buffert mot gifter. Dessutom kommer skövlingen av dessa träd att ta död på resterande fauna, flora och funga i området eftersom allt hänger ihop och fungerar som ett sammanhängande ekosystem.

Vad gäller det juridiska målet noterar föreningen som sakägare att vi inte har fått komma till tals på ett processrättsligt godtagbart sätt. Till exempel så begicks det av Mark- och miljödomstolen rättegångsfel när föreningen Rädda Hammarbyskogen som sakägare nekades yttranderätt under huvudförhandlingen.

De övriga huvudmännen förutom naturen själv, dvs medborgarna - får via skattsedeln betala ett miljömord. Arbetstunnelmynningen med all sin projektering och infrastruktur kommer inte bara att ödelägga känslig natur. Den kommer också i praktiken att bana väg för den totala exploateringen av skogen, där bara en bergknalle kommer att finnas kvar. All denna förstörelse för en tunnelmynning som kan anläggas på alternativ plats och som i realiteten inte behövs just här!

Nu gäller det - om inte detta ska bli Hammarbyskogens sista andetag.

Skriv under för att protestera mot SVOAS planer och be dem förlägga arbetstunneln i ett område utan känsliga naturvärden!

STOPPA TUNNELPÅSLAGET i Hammarbyskogen! NU!

Varför är det viktigt?

Hammarbyskogens hjärta - ÄNGEN - med sina ekar, hundraåriga hasselträd och kragjordstjärnor, habitat för bla fladdermöss, likväl platsen där SVOA har planerat att bygga sitt tunnelpåslag, är snart ett minne blott om vi inte lyckas få myndigheter att agera emot SVOAs planer.

Stockholm Vatten och Avfall AB börjar bygga och förstöra denna idyll och artrika plats den 1 oktober 2022, så det är VÄLDIGT BRÅTTOM och OERHÖRT AKUT! Skriv på NU för att försöka stoppa detta natur -och miljömord!

Hjälp oss att bevara Hammarbyskogen för kommande generationer!

Hur den kommer att överlämnas

Personligen!

Hammarbyhöjden, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-09-21 09:19:01 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-08-30 23:35:12 +0200

500 underskrifter nådda

2022-08-29 16:11:42 +0200

100 underskrifter nådda

2022-08-29 14:34:43 +0200

50 underskrifter nådda

2022-08-29 13:13:55 +0200

25 underskrifter nådda

2022-08-29 12:02:25 +0200

10 underskrifter nådda