Hoppa till huvudinnehåll

Till: Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas ledarmöten

Tidöavtalet strider mot vårdetiken.

Som nyexaminerad sjuksköterska var jag exalterad att få lämna skolbänken och komma ut i det kliniska arbetet. De etiska och moraliska ställningstaganden jag mötte på avdelningen var svåra att möta. Med hjälp från kollegor och den internationella etiska koden för sjuksköterskor kunde beslut tas som jag personligen kunde stå bakom.

De förslagen tidöavtalet beskriver strider mot den internationella etiska koden för sjuksköterskor(ICN:s etiska kod, 2022).

Sjuksköterskornas etiska råd ser med oro på de förslag i Tidöavtalet som påverkar hälso- och sjukvården. Personer utan svenskt personnummer ska känna sig trygga när de söker hälso- och sjukvård i Sverige. I Tidöavtalet anges flera förslag som kan påverka hälso-och sjukvårdens möjligheter att arbeta för en jämlik och värdig vård. Förslagen har skapat oro bland sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal (Ali, 2022).

Anmälningsplikt- att anmäla en person utan uppehållstillstånd till annan myndighet ingår inte i legitimerade sjuksköterskors arbetsuppgifter. Sjuksköterskors ansvar handlar om att ta hand om de personer som många gånger befinner sig i ett sårbart underläge och som söker hälso- och sjukvården. Som sjuksköterska ska man prioritera personens vårdbehov enligt den etiska plattformen och principen som allas lika värde och sträva efter att främja en jämlik, god och säker vård.

Begränsning av rätten till tolktjänster för personer utan personnummer.
Att begränsa personers möjligheter att förstå eller göra sig förstådda inom hälso- och sjukvården är ett direkt hot mot patientsäkerheten och klart oetiskt. Möjlighet till att få tillgång till tolk är en förutsättning för en fungerande kommunikation mellan patient, personal och ibland närstående vid språkförbistringar. Utan kommunikation går det inte att bedriva någon säker vård.

Sjuksköterskornas etiska råd vid svensk sjuksköterskeförening är djupt kritiskt mot Tidöavtalet eftersom det skapar en moralisk konflikt med sjuksköterskornas internationella etiska kod, som utgår ifrån FNs konventioner om mänskliga rättigheter (Ali, 2022).

Vi som skrivit under denna namninsamling anser att tidöavtalet strider mot vårdetiken.

Svenska sjuksköterskeföreningen. (2022). ICN:n etiska kod för sjuksköterskor. https://swenurse.se/publikationer/icns-etiska-kod-for-sjukskoterskor

Ali, L. (2022). Tidöavtalet strider mot vårdetiken. https://swenurse.se/nyheter-och-opinion/aktuellt/etiska-radet/2022-12-07-tidoavtalet-strider-mot-vardetiken?fbclid=IwAR2WffbUVLKrC_HNG-UYcqJ4WfnpqatlzqCoxsUTg21hWl1R54LmAkefBVk

Varför är det viktigt?

Blir sjukvårdspersonal skyldiga att anmäla personer utan uppehållstillstånds kommer det inte bara leda till arbetsvägran. Det kommer leda till att ännu färre unga vill jobba inom vården, det i sin tur leder till utökad personalbrist. Konsekvenserna blir inte bara etiska och moraliska, de blir även ekonomiska och kvalitet på vården kommer försämras. I längden kommer kvaliteten på vården inte bara påverka personer utan uppehålls tillstånd men även hela Sveriges befolkning.
Hälso- och sjukvårdens finanser och underbemanning är redan ett samhällsproblem. Fullföljs tidöavtalets förslag kommer samhällsproblemen bli större.

Den etiska och moraliska tyngden kommer att öka hos vårdpersonalen. De kan behöva gå hem från varje arbetspass med vetskapen att en sjuk eller skadad patienten inte får den vård och rehabilitering den behöver, bara för personen är född i ett annat land.
Personer som kommit till Sverige för att fly från krig, förföljelse eller andra omständigheter kommer inte våga söka vård. De kan hamna i situationer där de måste välja att inte söka vård och leva med sjukdomar eller skador, eller att söka vård men då bli skickade till ett land och riskera fängelse eller till och med död.
Alla människor har rätt till ett värdigt liv, rätt till utbildning och rätt till ett liv fritt från lidande (FN:s konvention om mänskliga rättigheter, 2008).

Uppdateringar

2023-01-14 17:13:46 +0100

25 underskrifter nådda

2022-12-27 14:14:40 +0100

10 underskrifter nådda