Hoppa till huvudinnehåll

Till: Södertörns högskolas ledning

Akademiker på Södertörns högskola fördömer folkmordet mot palestinierna och kräver ett eldupphör!

*English below*
Denna namninsamling riktar sig till studenter och anställda på Södertörns högskola.

Vi vill samla in underskrifter för att vi kräver ett uttalande om folkmordet i Palestina från Södertörns högskolas ledning.

Studenter och anställda på Södertörns högskola fördömer folkmordet mot palestinierna och kräver ett eldupphör!

Med den tystnad som ledningen för Södertörns högskola uppvisar, vill vi göra våra röster hörda och fördöma folkmordet i Palestina. Som studenter och anställda har vi en skyldighet att upprätthålla högskolans egen värdegrund som står upp för mänskliga rättigheter och internationell rätt. Det är oroande att vår akademiska institution väljer att vara tyst under ett folkmord, en tystnad under ett folkmord är att välja att blunda för krigsbrott, underminerar internationell rätt samt bidrar till en normalisering av mördandet av palestinier.

Södertörns högskola har tidigare visat sitt stöd för Ukraina och skrivit följande “Den politiska regim som leds av Vladimir Putin måste genast upphöra med sin militära aggression och respektera internationell rätt." Högskolan har även hissat upp den ukrainska flaggan och visat sitt stöd till folket.

Vi kräver att Södertörns högskola även visar samma solidaritet när det gäller icke-vita människor utanför Europas gränser, fördömer folkmordet och kräver ett eldupphör.

---------------------------------------------------------------

Varför är det viktigt?

This petition is aimed at students and employees at Södertörn University.

We're gathering signatures because we demand a statement regarding the genocide in Palestine from Södertörn University's management.

Students and employees at Södertörn University condemn the genocide against the Palestinians, demand a ceasefire and a stop to all genocidal acts!

With the silence displayed by the management of Södertörn University, we want to make our voices heard and condemn the genocide in Palestine. As students and employees, we have an obligation to uphold the university's own value base that stands up for human rights and international law. It is disturbing that our academic institution chooses to remain silent during a genocide. Choosing to remain silent during a genocide is to turn a blind eye to war crimes, undermines the legitimacy of international law and enables the normalization of the killing of Palestinians.

Södertörn University has previously shown its support for Ukraine and wrote the following "The political regime led by Vladimir Putin must immediately stop its military aggression and respect international law." The university has also raised the Ukrainian flag and shown its support to the Ukrainian people.

We demand that Södertörn University show the same solidarity when it comes to non-white people outside Europe's borders, condemns the genocide and calls for the demand of a ceasefire.
Alfred Nobels allé 7, 141 89 Huddinge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-02-02 01:05:22 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-01 07:19:44 +0100

50 underskrifter nådda

2024-01-31 19:29:48 +0100

25 underskrifter nådda

2024-01-31 12:43:30 +0100

10 underskrifter nådda