Skip to main content

Till: Politikerna i Stockholms Stadsbyggnadsnämnd

Bevara Tjurbergsparken

Bevara Tjurbergsparken

Kära beslutfattare, vi vädjar till er:
Bygg inga nya hus i Tjurbergsparken. Avbryt den pågående planprocessen. Återta den markanvisningen som byggherren fått.
Rusta upp parken till sin fulla potential som naturpark.

Varför är det här viktigt?

Tjurbergsparken är en del av ett grönt promenadstråk som går genom södra Södermalm. Stråket är även en viktig ekologisk spridningskorridor för många vilda djur, bland annat hare, ekorre, duvhök och grävling.

Den angränsande Helgalunden är ett stadskvarter med stora kulturvärden i form av välbevarad sammanhållen 20-tals-arkitektur. Flera blåmärkta byggnader ligger alldeles intill parken. Nya hus vore ett stort ingrepp på den genomtänkta stadsplanen från början av 1900-talet.

Tjurbergsparken är en ovärderlig naturpark som erbjuder sittplatser i en rofylld miljö. En promenad genom parken lugnar själen och ger ofta fina naturupplevelser. Med den planerade exploateringen skulle den användbara delen av parken nästan helt försvinna. Kvar blir bara en brant backe. Om parken bebyggs försvinner en lugn och grön oas. Många stora och friska träd skulle också behöva fällas för att lämna plats åt de nya husen.

Tjurbergsparken, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Utan grönområden=inget liv
  • Husen skulle förstöra en värdefull park. Förtätning kan vara bra men måste vägas mot andra värden. I det här fallet den vackra och välbesökta parken tyngre.
  • Stockholm är fortfarande en vacker stad men en park mindre här och en mindre där - snart är skönheten borta! Det går inte att förlita sig på vattnet runt staden...

Uppdateringar

2019-10-08 16:32:19 +0200

1,000 underskrifter nådda

2019-05-17 14:43:13 +0200

500 underskrifter nådda

2019-05-02 12:50:51 +0200

100 underskrifter nådda

2019-05-02 06:55:08 +0200

50 underskrifter nådda

2019-05-01 22:45:35 +0200

25 underskrifter nådda

2019-05-01 22:15:44 +0200

10 underskrifter nådda