Hoppa till huvudinnehåll

Till: Anders Larsson, Enrique Diaz och Hans Johansson i Kultur- och fritidsnämnden i Vingåkers kommun.

Fritidsgården i Vingåker måste vara öppen på sommaren!

Hej! Ni har skapat ett problem, samt inte beaktat barn och ungas bästa i ert beslut.

Torsdagen den 27 april 2023 beslutade ni i Kultur- och fritidsnämnden att hålla fritidsgården stängd under veckorna 27-30 sommaren -23 (och vem vet, det kanske blir en återkommande trend år efter år?)

Problemet är: vart ska de barn och unga, som vill vara på fritidsgården även under sommaren, ta vägen istället? Och hur kommer det sig att fritidsgårdens målgrupp INTE blivit tillfrågade innan beslutet fattades? Fritidsgården finns till för Vingåkers kommuns barn och unga, nu har ni fattat ett beslut över deras huvuden!

I beslutet kan man läsa att "Kultur och fritidsnämndens budget medger i nuvarande omfattning, inte utökade öppettider [...]" (citat från sammanträdesprotokoll 23-04-27)

Barnkonventionen är sedan 2020 lag i Sverige och i och med att det är en lag, så har ALLA kommuner en skyldighet att alltid sätta barnens bästa i fokus, och värna om barns intressen och rättigheter. I Barnkonventionens tredje artikel kan man läsa att:
"Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa."

Artikel nummer fyra kan man läsa att:
"Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. [...] Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa åtgärder och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att vidta sådana åtgärder. Vid behov ska sådana åtgärder vidtas inom ramen för det internationella samarbetet."

Artikel 31 i Barnkonventionen kan man läsa att:
"Barn har rätt till lek, vila och fritid. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet."

I och med beslutet att hålla fritidsgårdens verksamhet stängd under fyra veckor, så har de som röstat ja till beslutet bidragit till att Kultur- och fritidsnämnden i Vingåker riskerar att bryta mot lagen. Anledningen är att tre medlemmar, samt ordförande i nämnden låtit begränsningar i budget vara vägledande i detta beslut. Nämnden har med andra ord inte gjort de ekonomiska omprioriteringar som krävs för att kunna bibehålla fritidsgårdens verksamhet även under sommaren. Nämnden har alltså inte tagit tillräcklig hänsyn till Vingåkers barn och ungas bästa, i och med beslutet att stänga fritidsgården under fyra veckor.

Barn och unga är i ständig beroendeställning, både gentemot vårdnadshavare, myndigheter, kommuner, regioner, rättsväsende och samhället i stort, med anledning av detta så behövs Barnkonventionen. Och med anledning av detta så behöver alla vuxna i samhället hjälpas åt för att barn och unga ska känna sig delaktiga, sedda och trygga - i synnerhet den hemkommun där barnen bor och lever.

Vi har demokrati, och fritidsgårdens målgrupp behöver få bli sedda, hörda och lyssnade till. Målgruppens behov måste alltid gå före budget. Därför vill jag att ni Anders, Enrique och Hans sätter barn och ungas bästa i fokus, och visar det genom att ändra ert ja, till ett nej. Jag vill att ni ser till att göra det som krävs ekonomiskt för att fritidsgårdens verksamhet ska bedrivas i samma omfattning även under sommaren.

Jag vill även att ni som beslutsfattare besöker och samtalar med samtliga barn och unga som berörs av ert beslut. Vingåkers barn och ungas trygghet ligger i era händer.

Varför är det viktigt?

Vingåkers kommun som helhet har skyldighet att prioritera barn och ungas rättigheter, och arbeta för att barnens bästa alltid kommer i första rummet. Men i och med detta beslut, så har de inte gjort det. I och med beslutet att stänga fritidsgården under fyra veckor i sommar, så sviker de Vingåkers barn och unga. De sviker genom att de fattat ett beslut utan att prata med barnen som har behov av fritidsgården, samt att beslutet strider mot Barnkonventionen.

Barn och unga ska känna att de har en trygg plats att gå till, även under sommaren. Vi kan inte ta för givet att alla barn och unga älskar sommarlovet, och har en trygg hemmiljö att vistas i. Vi kan inte ta för givet att alla barn och unga har trygga vuxna som bryr sig om dem. Vi kan inte ta för givet att fritidsgården inte behövs under sommaren. Vi kan inte ta Vingåkers barn och unga för givna, de behöver fritidsgården, och de behöver oss.

I ett pressmeddelande från BRIS så kan man läsa att antalet samtal till organisationen ökade bland barn och unga under sommaren 2022 (https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/sommaren-pa-bris-manga-barn-med-oro/). I ett drömsamhälle så borde inte "trenden" hålla i sig även i år, men i och med att många hushåll går på knäna ekonomiskt och känner stress över ekonomin, så kommer kanske hushållen förändra sina semestervanor denna sommar. Och därför behöver hemkommunen kunna erbjuda trygghet och stöd till de barn och unga som har ett behov av det även under sommarlovet.

Vingåker, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-05-02 15:07:13 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-01 09:45:31 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-30 17:52:30 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-30 14:40:11 +0200

10 underskrifter nådda