Hoppa till huvudinnehåll

Till: Trafikverket

Höghastighetsjärnvägen

Höghastighetståg till ett högt pris - också på vår hälsa och vår miljö

”Härryda kommun säger nej till höghastighetsjärnvägen eftersom det är för stor negativ påverkan. Långsiktiga negativa konsekvenser för Mölnlyckebor med buller och vibrationer. Stor påverkan på naturen Härryda kommun vill hellre se en vanlig järnväg för vanlig pendeltrafik där flera stopp görs i kommunen”.

Är vi Bollebygdsbor mindre skyddsvärda?

Hälso- och miljöpåverkan:
Vi som bor mellan storstädernas stationer oroar oss för den lokala miljöpåverkan som höghastighetstågen kommer att få på vår boendemiljö med
buller, vibrationer och intrång i mark och landskap.
Det beräknas gå 16 tåg i timman och ett obestämt antal på natten. Höghastighetståg och särskilt när de som nu planeras gå på 20 meter höga balkar kommer att bullra betydligt mer än regiontåg. Det kommer att vara mycket svårt och dyrt att dämpa. Det är därmed sannolikt att de avsnitt som går utanför de stora städerna dvs på landsbygden mellan Borås och Landvetter inte kommer att få denna dyra dämpning.

Vår närrekreationsmiljö som är del av vår boendekvalitet kommer såldes att förorenas av buller och vi vet inte hur det blir med sömnstörningar.

Buller och vibrationer ger upphov till sjukdom
Buller är inte ”bara” störande utan det påverkar vår hälsa och orsakar sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, vuxendiabetes och bukfetma. Från studier från det land som har mest höghastighetståg, Kina, vet vi att dessa tåg orsakar betydligt mer störningar än regiontåg. Störningen i dessa studier jämförs bäst med de störningar som flygtrafiken ger upphov till, vilket ger väsentligt högre störning, sömnstörning och annan påverkan på hälsa.

Större risk för ohälsa vid flera exponeringar
Prioriterat förslag är att förlägga stambanan invid befintlig motorväg. Detta är ett bättre förslag än att förorena orörd natur. Hälsopåverkan ökar dock vid flera samtidiga exponeringar. Den samlade belastningen på hälsa blir således betydligt högre (i vissa studier fördubblad) jämfört med en bullerkälla. Detta innebär att de miljökrav som idag ställs på enskilda bullerkällor inte är tillräckligt skyddande ur ett hälsoperspektiv.

Buller påverkar djurliv och fåglar
Inom våra närrekreationsområden finns mycket djurliv och fågelliv som är känsliga för störningar. Som exempel kan nämnas storlom som häckar i Viaredssjön, häckande tranor, berguv, kattuggla, göktyta och nattskärra.
Även fridlysta arter som ål är förekommande och anses vara känslig för störningar.

Kultur
Söder om R40, ligger bland annat en fältspatgruva samt en välbesökt badsjö(Vannasjön) med fina rekreationsområden. Vi är oroade för att dessa fina områden kommer att påverkas negativt av höghastighetsbanan

Buller och störningar under byggnadstiden
Under åren fram tills att banan är färdigställd förmodar vi att vi kommer att utsättas för en hel del störningar i form av buller och vibrationer. Vi saknar helt uppgifter om hur lång denna tid blir och vilka störningar som detta innebär

Klimatpåverkan
Höghastighetstågen förväntas minska klimatpåverkan genom minskade inrikesflygresor. Men klimatpåverkan blir sannolikt mycket begränsad då såväl flyg, lastbilstransporter som fordonstrafiken förväntas ha blivit fossilfri till 2040 då höghastighetstågsbanan planeras vara i bruk. Vi kommer inte heller att kunna nyttja höghastighetstågen för att pendla på ett miljövänligt sätt till Göteborg eller Borås t ex, då tågen inte kommer att stanna i Bollebygd.

Kostnader
Byggande av stambana för höghastighetståg beräknas kosta skattemedel motsvarande 200-300 miljarder kronor. Detta är en svindlande siffra och varje biljett kommer att subventioneras med flera hundra kronor. Detta samtidigt som vår kollektivtrafik är nästan helt indragen, p g a för höga kostnader.

Vi anser att höghastighetstågbanan har alltför stora konsekvenser på vår hälsa, boendemiljö och närrekreationsmiljöer.

Projektet bör därför: avbrytas eller utföras så att miljöpåverkan av buller och vibrationer inte skadar vår hälsa och boendemiljö

Varför är det viktigt?

Att dra en höghastighetsjärnväg genom vår fina natur där vi har vår rekreation. Vi promenerar, springer, rider och plockar bär/svamp i dessa närområden. Badar i sjön på sommaren och åker skridskor på vintern.
Kulturhistoriska arv så som fältspatgruvan och gamla landsvägen från 1639 kan komma att förstöras för alltid.
Buller kommer förstöra vår boendemiljö
Snälla hjälp oss och er själva att bevara vår värdefulla boendemiljö, natur, kultur och rekreationsområde

517 71 Olsfors, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-06-06 13:44:49 +0200

100 underskrifter nådda

2021-06-04 22:35:55 +0200

50 underskrifter nådda

2021-06-04 20:28:24 +0200

25 underskrifter nådda

2021-06-04 19:04:22 +0200

10 underskrifter nådda