Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skövde Kommun

Låt funktionshindrade få åka egen bil

Jag vill att Skövde Kommun ska ändra sitt beslut i Vård- och omsorgsnämnden, som började gälla den 1 januari i år, om att förbjuda assistenten att köra brukarens bil.

Beslutet strider mot Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 5 § och 9 a §,
Enligt 5 § skall ju målet vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra, inte att stjälpa oss som har drabbats av funktionshinder.

Såhär står det följande i lagen Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade:
"Verksamhetens mål och allmänna inriktning
5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
9 a §
/Träder i kraft I:2023-01-01/
Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder
behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov.
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt."

Beslutet strider också mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Såhär står det:
"Artikel 3 Allmänna principer
Denna konventions principer är följande:
a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,
b) icke-diskriminering,
c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,
d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,
e) lika möjligheter.

Artikel 20 Personlig rörlighet
Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att:
a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad."

Enligt Socialstyrelsens syn på daglig verksamhet inom LSS ska den anpassas till brukarens individuella behov och tillförsäkra brukaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Enligt Försäkringskassan finns det ingenting som hindrar oss, med assistansersättning, från att bli skjutsade av assistenten i våra egna bilar. Det är upp till oss själva att välja vår beviljade assistansersättning på det sätt som det passar oss bäst, och där ingår bl.a. bilkörning.
Enligt Riksdagen ska myndigheterna och kommunerna tolka lagarna utifrån enskilda ärenden. Det är därför väldigt anmärkningsvärt och oroväckande att Skövde Kommun då fattar ett generellt beslut för alla brukare. Dessutom hänvisar kommunen felaktigt till vad som står i lagen där de bedömer att assistenten inte får köra brukarens bil. Det står nämligen inget i lagen om att assistenten får köra brukarens bil eller inte.

Beslutet innebär en inskränkning i hela mitt vardagliga liv där jag måste kunna åka i min egna bil samtidigt som assistenten kör. Färdtjänst är inget alternativ i min livssituation.
Då jag i jobbet kan bli inringd med kort varsel, samma dag, så är det omöjligt att boka detta i förväg med hjälp av färdtjänst. Jag skulle inte heller kunna ta mig till gymmet och därmed tvingas avstå från livsviktig träning som är ordinerad av läkare och sjukgymnast. Detta eftersom jag får välja mina träningstillfällen utifrån hur jag mår från dag till dag.
Dessutom skulle jag tvingas avstå alla spontana handlingar och aktiviteter m.m. när assistenten jobbar.

Lägg ovanpå allt detta att det skulle bli en stor ekonomisk förlust, både för mig och för Skövde Kommun. Så ingen tjänar ju på detta korkade beslut, allt som finns kvar är två förlorare.

Om fattat beslut kvarstår så kommer mitt liv att raseras, fullständigt! Jag kommer att tvingas säga upp mig från mitt jobb och därmed förlora livsnödvändig inkomst. Jag kommer inte att kunna ta mig till gymmet och tvingas då avstå från livsnödvändig träning. Jag kommer att förlora allt mitt sociala umgänge och avstå från aktiviteter och tvingas istället att sitta inlåst i min lägenhet, ännu mer avskärmad från verkligheten.
Mitt liv blir helt meningslöst att leva, allt detta beroende på att Skövde Kommun vill stoppa oss som är funktionshindrade från att leva som alla andra...

Varför är det viktigt?

Jag vill att beslutet, som har fattats av Skövde Kommun, ändras så fort som möjligt och att vi som är handikappade också får leva som en del i samhället, precis som alla andra.
Därför behöver jag ha så många som möjligt på min sida för att kunna sätta ordentlig press på Skövde Kommun så att vi som är handikappade får bevara en av våra mest självklara rättigheter.

Skövde, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-01-19 15:10:54 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-18 14:09:14 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-18 09:24:33 +0100

10 underskrifter nådda