Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stadsbyggnads- och Exploateringsnämnden, Stockholms stad

Rädda ädellövskogen vid Årsta gård!

Vi är många som blev bedrövade när Stockholms stad den 17 december 2020 föreslog ädellövskogen vid Årsta gård som lämplig plats för bebyggelse. Vi trodde inte att det var sant.

Vad är det här för plats?

1. En ädellövskog med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och stor positiv betydelse för biologisk mångfald (1),
2. omgiven av förskolor, skolor och snart även ett nytt äldre- och seniorboende,
3. i ett kulturhistoriskt område med kontinuitet från yngre järnåldern (2)

--

Varje vardagsmorgon tågar förskolebarn längs stigen i sina lysande västar. I branten ovanför skogen står kojorna och väntar. Inne i buskaget, djupast i skogsdungen ligger fyra rådjur och idisslar i väntan på våren, de syns bara från ovan. Högt där uppe bland trädkronorna slänger sig en våghalsig ekorre. En hackspett gör sig till känna, är det den större eller kanske den mer sällsynta mindre kusinen? På kvällen kan man skymta den fridlysta fladdermusen.

Här vill man bygga 3-4 punkthus med tillhörande parkeringsgarage och vändplats.
Detta trots att staden i ett tjänsteutlåtande själv påpekar att:

- "Markanvisningen ligger inom ett område som är kartlagt av staden som ekologiskt särskilt betydelsefullt (ESBO)."
- "risken finns ändå att projektets påverkan på lokala naturvärden blir hög."
- "området är ett delvis kuperat skogsområde som eventuellt används för naturlek." (3)

--

Det är inte för sent att tänka om.

Vi vill att ni politiker i Stadsbyggnads- och exploateringsnämnden

- Stoppar den planerade exploateringen av ädellövskogen vid Årsta Gård
- Utvidgar naturreservatet till att omfatta kvarvarande sammanhängande naturområden
- Tar ansvar för en på riktigt hållbar stadsutveckling som skyddar värdefulla
naturområden för framtida generationer

Varför är det viktigt?

Årsta växer så det knakar och naturmark försvinner i ett snabbt tempo (Långhalsvägen, Tavelsjövägen, m.fl.). Detta är en icke-reversibel utveckling där staden genom kortsiktiga beslut bygger bort långsiktiga ekosystemtjänster som annars under lång tid kommer finnas till för stadens invånare. Fakta: det går inte att upphandla naturskogar eller ekosystem i efterhand – de kan bara bevaras.

Vi är fullt medvetna om att boendefrågan är högt upp på agendan för många av stadens politiker och det finns sannerligen mycket att säga om bostadsfrågan. Men har vi satt upp bostadsmål som ovillkorat tvingar fram exploatering av platser som dessa är det vår skyldighet att ifrågasätta, såväl målen som våra prioriteringar. Parkeringsplatser och lagerlokaler stirrar oss i ansiktet när vi sitter i kollektivtrafiken. Vill vi verkligen det här? Hur prioriterar vi egentligen?

År 2018 (innan pandemin!) noterade Stockholms län för första gången på 15 år ett negativt flyttnetto. År 2020 slogs ett nytt rekord, -8 495 invånare nettoutflyttar från Stockholms kommun, och trenden är särskilt stark i familjebildande ålder (4). Urbanisering möts av ruralisering i digitaliseringens spår. För politiker som oroar sig över dessa siffror kan det vara värt att fundera över Årstaskogens roll i att undvika utflyttning av människor i familjebildande ålder.

Oaktat ovanstående uppger Exploateringskontoret att det redan nu (feb 2022) planeras 15 895 nya bostäder (motsvarande ca 31 790 personer) i Årsta och till skogen närliggande stadsdelar Östberga (bl.a. Årstafältet), Västberga Västra och Liljeholmen (5). Besökstrycket på skogen kommer öka drastiskt under kommande år.

I en tid av mer utmanande klimat fyller stadsnära skogar en allt viktigare funktion. De fungerar som temperatur- och fuktreglerare vid värmeböljor, agerar buffert vid skyfall och renar grundvatten (innan det rinner ut i den redan förorenade Årstaviken) (6). Stockholm har ambitionen att vara en modern smart stad och låt oss då vara tydliga – det smartaste och modernaste man kan göra det tjugoförsta århundradet är att vårda de kvarvarande naturområden och ekosystem som finns.

Ett ändrat beslut som innebär att ädellövskogen inte exploateras utan får förbli orörd, skulle bidra till Stockholms stad möjligheter att leva upp till den s k 3-30-300-regeln, där staden blir mer motståndskraftig både mot nuvarande och kommande klimatförändringar, samt förbättrar hälsan för stockholmarna. I nuläget har Stockholm en hel del att jobba på bl.a. när det gäller krontäckning där staden endast når upp till 21 % av de rekommenderade 30 procenten (7). Att exploatera ädellövskogen skulle tillsammans med övrigt naggande på naturmark minska denna andel ytterligare.

Vi menar att staden riskerar att hamna i otakt med sin samtid. Det går inte att motivera avverkning av skogar som både agerar kolsänkor och har höga naturvärden genom att hänvisa till att de fastigheter man bygger är klimatsmarta. Det är en argumentation som är oärlig eller i bästa fall okunnig.

Sist, staden har inte bara ett ansvar för de människor som bor i den utan också ett ansvar för alla växter och djur som precis som vi ser detta som sitt hem. Dessa arter trycks mer och mer tillbaka samtidigt som de spridningskorridorer de använder för att förflytta sig försvinner. Över 70 träd har avverkats eller kommer avverkas i närområdet pga exploateringarna vid Tavelsjövägen, Långhalsvägen/Kolsnarsvägen samt expansionen av seniorboendet vid Årstavägen (10, 11, 12). Därutöver har det i Årsta under senaste tre åren tvingats att fällas över hundra almar till följd av almsjukan (8, 9). Kompensatoriska åtgärder på andra platser hjälper inte ekosystemet här och vi eftersöker en helhetssyn snarare än att bedöma varje projekt för sig.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Referenser:
(1) Exploateringskontoret Stockholms stad, Naturmiljöutredning norra Årsta, 2020-07-06 Granskningsversion 2, Framställt av: Ekologigruppen AB, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-04-01, Dnr 2020-04418 https://drive.google.com/file/d/1XL6HY6YjjqGg3dTo9S4TeFgkhDyDV9Kk/view?usp=sharing

(2) Kulturarv Stockholm, Stockholm, https://www.kulturarvstockholm.se/kulturmiljo/dammar/dammar-kommunvis/stockholm/
[hämtad 2022-03-20]

(3) Exploateringskontoret, Tjänsteutlåtande Dnr E2020-04768 2020-11-10
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1995576 [hämtad 2022-03-20]

(4) Dagens Industri, Fler flyttar från Stockholm – hit går flyttlassen, https://www.di.se/nyheter/fler-flyttar-fran-stockholm-hit-gar-flyttlassen/#:~:text=F%C3%B6r%20tredje%20%C3%A5ret%20i%20rad,och%20p%C3%A5%20andra%20plats%20Uppsala [hämtad 2022-03-20]

(5) E-post Marija Pavlovic, Projektledare Exploateringskontoret Projektutveckling Söderort, https://drive.google.com/file/d/1ysMJa86umUuhH0sKx5gD6y2rU6Hhttwb/view?usp=sharing

(6) IPCC WGII Sixth Assessment Report. Climate Change 2022: Impact, Adaptation, and Vulnerability, Kap. 6, s. 57–63.

(7) DN Debatt. ”Fler träd behövs i städer när somrarna blir varmare”, Dagens Nyheter 2021-12-31, https://www.dn.se/debatt/fler-trad-behovs-i-stader-nar-somrarna-blir-varmare/ [hämtad 2022-03-20].

(8) Pdf från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, ”Årstaskogen almsjuka almar 2021-11-17 reservat”, https://drive.google.com/file/d/1bgoSxOt8J_wxBJmp0NFhDX82yhpOL6sZ/view?usp=sharing

(9) Pdf från Trafikkontoret: ”Almfällningar 2011-2021 EÅV & HÄG-LIH”, https://drive.google.com/file/d/10_TRn3CcWavHTI1u-p1MLWRRvCpO169R/view?usp=sharing

(10) Stockholms stadsbyggnadskontor, Detaljplan för del av fastigheten Siljan 5 m fl, Plankarta laga kraft Dp 2017-06795-54

(11) Stockholms stadsbyggnadskontor, Detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 vid kv Tvären, Plankarta laga kraft, Dp 2013-00468-54

(12) Stockholms stadsbyggnadskontor, Samrådshandling Förslag, Detaljplan för fastigheten Ånn 7 m.fl., Plankarta, S-Dp 2017-15931-54

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas fysiskt till Stockholms kommunfullmäktige samt skickas digitalt för att säkerställa korrekt diarieföring.

Svärdlångsvägen 16, 120 60 Årsta, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-06-12 17:46:52 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-03-23 09:42:54 +0100

500 underskrifter nådda

2022-03-21 08:53:17 +0100

100 underskrifter nådda

2022-03-20 22:22:47 +0100

50 underskrifter nådda

2022-03-20 20:33:36 +0100

25 underskrifter nådda

2022-03-20 19:44:53 +0100

10 underskrifter nådda