Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sölvesborgs kommun samt Byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun som i juni 2021 kommer att ta beslut avseende Detaljplan för del av Istaby 11:3, Västra Torsö

Rädda skyddsvärd natur på Västra Torsö

Uppmaning till Byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun:
Avslå detaljplanen Istaby 11:3, Västra Torsö, detta då ett fåtal personer ges företräde att i avverkad skog bygga 8 strandnära fastigheter i ett unikt område, precis invid ett naturreservat.
Istället bör Sölvesborgs kommun utgå från att skydda de skyddsvärda arterna i planområdet där flertalet människor fortsatt får möjlighet att ta del av, och uppleva allt det unika detta område har att erbjuda.

Varför är det viktigt?

Trots att planområdet omfattas av fyra riksintressen* åsidosätts dessa till nackdel för allmänheten.

Flertal svar i de handlingar som rör utredningen är mycket bristfälliga och/eller framförallt överslätande, där det förefaller att lagar och föreskrifter tolkas, så att detaljplanen endast svarar till förmån för markägarens intressen med samtidig stor hänsynslöshet mot natur-och kulturvärden och det allmännas intresse för området.
Hänvisning till vetenskapliga studier för evidens saknas, varken vad det gäller skötsel av naturområden eller det som man hänvisar till; "inrättandet av skyddszon". Inte heller framgår syftet med "skyddszon". Det är ofattbart att man förlitar man sig en markägares frivilliga åtagande för att ”mildra effekten”.

Förutom exploatering av ett unikt område, med stor påverkan på natur och kulturlandskapet där flera rödlistade arter påträffats, borde ansvariga istället slå vakt om möjligheten att låta detta strandnära område fortsättningsvis vara orört. Stranden, med sin vackra fond av skog har omnämnts som Blekinges vackraste, b.la. via kommunens webbplats.

Några presumtiva fastighetsägare, ett fåtal personer, ges här företräde att nyttja ett unikt område, istället borde ansvariga utgå från att flertalet människor fortsatt får möjlighet att ta del av, och uppleva allt det unika detta område har att erbjuda.

Genom att delta i namninsamlingen hoppas vi kunna visa Sölvesborgs kommun att det finns en stark opinion emot detaljplanen. Tack för ditt stöd och välkommen till Västra Torsö!

*Riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 1 och 4 MB, Riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2§ MB,
Riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6§ MB (Listerlandet-Hanö NK4), Riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6§ MB (Listerlandet-Hanö FK 02).

Uppdateringar

2021-05-17 13:59:11 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-12 20:33:21 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-29 20:34:57 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-28 08:53:45 +0200

10 underskrifter nådda

2021-04-27 23:32:19 +0200

Så, nu är det bara att hoppas att detta upprop når ut :)