Hoppa till huvudinnehåll

Till: Göteborgs stads kommunfullmäktige

Satsa på barnen i Göteborg - stoppa nedskärningarna i grundskolan nu!

Photo by Ben Wicks on Unsplash
Vi är föräldrar och anhöriga från hela staden och vi är alla djupt oroade för våra barn och deras klasskamraters vardag och skolgång. Vi vet att det redan idag är svårt för grundskolorna i Göteborg att nå skollagens mål och krav. Många av oss har barn som inte får det stöd som de behöver och har rätt till, barn som inte är trygga på raster och på fritids, som inte trivs i skolan och som inte går ut nian med fullständiga betyg.

Vi ser redan idag att våra barns lärare, fritidspedagoger och elevassistenter vänder ut och in på sig själva för att hinna planera, undervisa, dokumentera, genomföra nationella prov och utvecklingssamtal. De är stressade, de blir sjuka och alltför ofta långtidssjukskrivna. Vi ser hur lärare som är nya i yrket slutar och byter bana och hur fritidspedagoger mot sin vilja, men för sin hälsas skull, säger upp sig. Samtidigt som det sliter på de vuxna så blir barn och ungas psykiska hälsa allt sämre. Vi är många som vet hur svårt det är att som förälder vara ett stöd för barn som inte mår bra i skolan och som samtidigt behöver ta sig igenom nationella prov, långa dagar och utmaningar på skolgården. Som förälder känner man sig ofta maktlös och ett fungerande samarbete med skolan gör hela skillnaden. Men då krävs det en skola och en elevhälsa som har tillräckligt med resurser! Det fanns inte tillräckligt med resurser före nedskärningarna! Vi är allvarligt oroade att fler barn inte kommer få det stöd som de behöver för att klara av att gå i skolan och lära sig det som de har rätt att lära sig. Barn, personal och föräldrar får betala ett högt pris men alla göteborgare påverkas. Utan en fungerande skola har vi inget fungerade samhälle varken idag eller i framtiden.

Vi vågar inte lita på att grundskolenämnd och kommunfullmäktige är medvetna om konsekvenserna av sitt beslut. Förstår ni inte att det finns en gräns för vad skolans personal mäktar med? Förstår ni inte att skolan är en nyckelspelare i stadens viktigaste framtidsfrågor? Fullständiga betyg är den absolut viktigaste faktorn för att förebygga kriminalitet och social utsatthet. Dessutom är en skola som fungerar avgörande för att människor ska vilja bo och leva i en stad som Göteborg.

Stadens framtida kompetensförsörjning, skatteintäkter och trygghet är alla kopplade till en jämlik och resursstark skola för alla. En skola som kan se och fånga upp varje elev, hjälpa alla elever nå kunskapsmålen och där elever och personal trivs är grunden för ett hållbart och, om du så vill, attraktivt Göteborg. Varför ska vi föräldrar och skattebetalare satsa på Göteborg om inte Göteborg satsar på våra barn, på nästa generations göteborgare? Varför ska vi lägga vår röst på politiker som inte satsar på att låta våra barns röster få utvecklas?

Vi vill ha dialog med er politiker! Det finns perspektiv som ni inte ser. Skolan är bland kommunens viktigaste och mest avgörande politiska ansvar. Vi vill att ni tar det ansvaret på allvar genom att prata med oss föräldrar.

Vi kommer gärna till ett av era möten innan ni beslutar om nästa års budget!

Varför är det viktigt?

Många av stadens kommunala grundskolor har inför höstterminen tvingats dra in på tjänster och andra grundläggande resurser och det ser ut att bli ännu värre inför nästa år.

Det är dags att vi vuxna tar ansvar och står upp för barnens lagliga och moraliska rätt till en fungerande skolgång.

Gränsen är nådd för vad elever, personal och föräldrar mäktar med.

Om ansvariga politiker inte väljer att satsa på skolan utan fortsätter att genomföra nedskärningar kommer problemen som vi ser idag med allt mer konflikter och våld i skolan, lärare som lämnar yrket, hemmasittande elever, elever som går ut med ofullständiga betyg och elever som mår dåligt i skolmiljön att eskalera.

En fungerande skola är inte bara en grundläggande rättighet för alla barn utan även en förutsättning för en trygg och växande stad.

Skriv under och sprid insamlingen!

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att mailas till alla ledarmöter i Göteborgs stads kommunfullmäktige.

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-10-23 16:30:40 +0200

5,000 underskrifter nådda

2023-10-11 12:52:16 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-10-10 21:23:23 +0200

500 underskrifter nådda

2023-10-10 11:00:05 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-10 09:13:15 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-10 08:30:59 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-09 22:19:13 +0200

10 underskrifter nådda