Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialnämnden, socialtjänsten, enheten barn och unga, i Hallstahammars kommun, samt socialutskottet, socialministern och Sveriges riksdag

+ SNÄLLA, HJÄLP 3-ÅRIGA LOKE OCH 2-ÅRIGA SAGA HEM TILL SINA FÖRÄLDRAR - GE DEM STÖD OCH HJÄLP! +

+++ OPERATION RÄDDA LOKE OCH SAGA +++

Kära ledamöter i socialnämnden i Hallstahammar, ansvariga tjänstemän inom socialtjänsten, barn och unga i Hallstahammar, socialministern och socialutskottet! Hjälp Loke, Saga, Sandra och Ludwig med att få stöd och hjälp!

Här är bakgrunden till historien om 3-åriga Loke, 2-åriga Saga, och deras föräldrar Sandra och Ludwig:

* Den 28 augusti 2020 gjordes ett akut omhändertagande av 3-åriga Loke och 2-åriga Saga från sina föräldrar Sandra och Ludwig. Sandra är hästskötare och arbetar med tävlingshästar. Ludwig är trädgårdsmästare. De är sambo sedan 5 år och bor i Hallstahammars kommun.

* Allting började när Sandra drabbades av en förlossningsdepression efter båda barnens födslar. Hon sökte hjälp men fick det aldrig. Det slutade med att Sandras psykiska mående förvärrades, då kopplades socialtjänsten in.

* Sandra och Ludwig bad då socialtjänsten om familjebehandling vilket de beviljades. De bad även om att utredas på utredningshem, men enligt socialtjänsten behövdes inte det.

* Efter en incident i januari 2020 där Sandra och Ludwig missförstod varandra, kallade socialtjänsten till ett möte för att diskutera det som hänt. Sandra och Ludwig bad då om mer familjebehandling. Anledningen till att de önskade ytterligare stöd var att det ibland kan vara svårt att kommunicera med Loke eftersom han troligtvis har en utvecklingsförsening.

* Familjebehandlare sattes in som var hemma hos familjen tre (läs 3 gånger!) gånger. Efter varje gång frågade Sandra och Ludwig om det var något de behövde göra annorlunda eller tänka på när det kom till barnen. Familjebehandlarna svarade, - Allt ser jättebra ut, men prova att ta fram kläder till Loke dagen innan. Kort efter detta samtal omhändertas både Loke och Saga.

* Sandra har under åren haft boendestöd tre gånger i veckan. Den personalen har stor insyn i familjen men de har aldrig gjort en orosanmälan till socialtjänsten.

* Barnens förskolechef har också stor insyn i familjen och känner Loke, Saga, Sandra och Ludwig väl. Hon har aldrig gjort en orosanmälan. Tvärtom, så vittnade hon till föräldrarnas fördel i både förvaltningsrätt och kammarrätt.

* Sandra har haft en kontaktperson under flera år som känner henne väl, och även hon har stor insyn i familjen. Kontaktpersonen har aldrig gjort en orosanmälan, och även hon vittnade till föräldrarnas fördel i förvaltningsrätt och kammarrätt.

* Både Sandras och Ludwigs juridiska ombud menar att socialtjänsten inte har erbjudit alternativa frivilliga insatser, att det inte är styrkt av socialtjänsten att deras brister utgör risk för barnens hälsa och utveckling.

* Vidare menar de juridiska ombuden att domstolarna inte har gjort en individuell prövning av barnens vårdbehov, och de inte heller har konstaterat att Sandra och Ludwig har brustit i omsorgen om barnen var och en för sig.

* Domstolarna har inte beaktat möjligheten att endast placera ett av barnen och därmed reducera risken för omsorgsbrist genom konkurrens.

* Sandras och Ludwigs juridiska ombud menar att vårdbehovet därför kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder vilket Sandra och Ludwig samtycker till, och det finns därför inte förutsättningar för vård med stöd av LVU.

Sandra och Ludwig har via sina juridiska ombud yrkat att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd och beslutar att vården med stöd av LVU skall upphöra.

Varför är det viktigt?

Vi uppmanar socialnämnden och ansvariga tjänstemän inom socialtjänsten, barn och unga, i Hallstahammars kommun, att i enlighet med Socialtjänstlagens portalparagraf:

- Erbjuda Sandra och Ludwig den hjälp och stöd som de efterfrågar och därvidlag även är beredda att ta emot.

- Frigöra och utveckla Sandras och Ludwigs egna resurser.

- Utan dröjsmål låta Loke genomgå en psykologutredning avseende sin eventuella utvecklingsförsening och försenade språkutveckling.

- Låta psykolog med specialkompetens inom utvecklings- och anknytningspsykologi utreda Loke och Saga.

- Låta psykolog med specialkompetens inom utvecklings- och anknytningspsykologi utreda Sandras och Ludwigs eventuella behov av stöd och hjälp i sitt föräldraskap.

- Låta psykolog med specialkompetens inom utvecklings- och anknytningspsykologi utreda umgängesfrågan utifrån barnens perspektiv så länge barnen är familjehemsplacerade.

- Säkerställa att handläggningen av ärendet utgår från barnets bästa och barnkonventionen.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt eller fysiskt av representant i receptionen i kommunhuset, Hallstahammar.

Hallstahammar, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2021-02-23 16:43:49 +0100

100 underskrifter nådda

2021-02-22 17:25:43 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-22 13:39:01 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-22 11:49:53 +0100

10 underskrifter nådda