Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunstyrelsen i Töreboda

Ta bort "Rotkilens Handelsområde" från Översiktsplanen

I Töreboda kommuns nya Översiktsplan så är området Borreboda söder om Töreboda inritat som område 10 (bytt till 12) Rotkilens handelsområde. I beskrivningen av området så står det att "marken utgörs i dag av jordbruksmark" och "inom området har det gjorts en lövskogsinventering som resulterat i naturvärdesklass 4, vilket innebär ett visst naturvärde. Påverkan på naturvärdet får utredas i detaljplanearbetet".
Det är inte bara lövskog och åkermark inom det utpekade området. Här finns också åtta bostadshus för permanentboende med ekonomibyggnader och verksamhetslokaler. Området innebär en fin miljö för södra delen av Töreboda tätort och strax väster därom finns Borreboda dammar som erbjuder rekreativa värden och ekosystemtjänster nära Töreboda tätort med många besökare.
Vi uppfattar förslaget som ett hot mot de boende och verksamma i södra Borreboda samt mot vår livsmiljö.
Töreboda kommun vägleds av värdeorden tillväxt, trygghet och tillsammans. Det är viktigt att alla boende i Töreboda kan känna sig trygga i sina hem och inte riskera exploatering och förstörelse av våra hem.
Därför vill vi:
Att Töreboda kommun i den fortsatta behandlingen av Översiktsplan 2030 inte har med område 12 (fd 10) Rotkilens handelsområde.

Varför är det viktigt?

Kommunen ska arbeta FÖR sina kommuninnevånare, inte köra över dem med bulldozer.

Töreboda, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-03-03 21:55:01 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-03 12:45:25 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-02 19:59:48 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-02 18:53:27 +0100

10 underskrifter nådda