Till: Sölvesborgs kommun samt Byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun som i juni 2021 kommer att ta beslut avseende Detaljplan för del av Istaby 11:3, Västra Torsö

Rädda skyddsvärd natur på Västra Torsö

Uppmaning till Byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun:
Avslå detaljplanen Istaby 11:3, Västra Torsö då ett fåtal personer ges företräde att avverka skog för att bygga 8 strandnära fastigheter i ett unikt område, precis invid ett naturreservat.
Istället bör Sölvesborgs kommun utgå från att skydda de skyddsvärda arterna i området och på så sätt låta flertalet människor fortsatt får möjlighet att ta del av, och uppleva allt det unika detta område har att erbjuda.

Varför är det viktigt?

Trots att planområdet omfattas av fyra riksintressen* åsidosätts dessa till nackdel för allmänheten.

Flertal svar i de handlingar som rör utredningen är mycket bristfälliga och/eller framförallt överslätande, där det förefaller att lagar och föreskrifter tolkas, så att detaljplanen endast svarar till förmån för markägarens intressen med samtidig stor hänsynslöshet mot natur-och kulturvärden och det allmännas intresse för området.
Hänvisning till vetenskapliga studier för evidens saknas exempelvis vad gäller skötsel av naturområden och inrättandet av zoner.

Förutom exploatering av ett unikt område, med stor påverkan på natur och kulturlandskapet där flera rödlistade arter påträffats,
borde ansvariga istället slå vakt om möjligheten att låta detta strandnära område fortsättningsvis vara så orört som möjligt.
Stranden, med sin vackra fond av skog har omnämnts som Blekinges vackraste, b.la. via kommunens webbplats.

Det är ofattbart att man förlitar man sig en markägares frivilliga åtagande för att ”mildra effekten”.

Några presumtiva fastighetsägare, ett fåtal personer, ges här företräde att nyttja ett unikt område, istället borde man utgå från att flertalet människor fortsatt får möjlighet att ta del av, och uppleva allt det unika detta område har att erbjuda.
Genom att delta i namninsamlingen hoppas vi kunna visa Sölvesborgs kommun att det finns en stark opinion emot detaljplanen.

*Riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 1 och 4 MB, Riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2§ MB,
Riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6§ MB (Listerlandet-Hanö NK4), Riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6§ MB (Listerlandet-Hanö FK 02).
Västra Torsövägen, 294 94 Sölvesborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL