Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen och den parlamentariska kommittén

RFSL: Upprop för en human asylpolitik!

RFSL ska lämna in, resultat återstår att se.

RFSL kräver:
- att Sverige för en human migrationspolitik
-att Sverige följer UNHCRs rekommendationer i utformningen av den framtida migrationspolitiken
- att Sverige för en migrationspolitik som skyddar de allra mest utsatta och sårbara grupperna, som hbtqi-personer
-att Sveriges politiker tar avstånd från riktmärken och volymmål. Människor som flyr, bland annat hbtqi-personer, är just människor och inte volymer.
-att man tar det civila samhällets kunskap om de humana konsekvenserna av en restriktiv migrationspolitik i beaktande

En human migrationspolitik innebär:
1. att permanenta uppehållstillstånd ska vara norm.
2. att juridiska, ekonomiska och praktiska hinder för familjeåterförening bör tas bort och att hbtqi-personer ges rätt till familjeåterförening
3. Nej till riktmärken och volymmål. Ett volymmål vore djupt inhumant, då det i förlängningen skulle kunna leda till att personer med skyddsbehov inte ges skydd.
4. En human preskriptionstid. Förläng inte preskriptionstiden ytterligare, utöver gällande fyra år. En förlängning skulle innebära att Sverige i praktiken bidrar till att människor hamnar i inhumana livssituationer

PERMANENTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND SOM NORM
Tillfälliga uppehållstillstånd är inhumana och blir destruktiva för både individ och samhälle. Det leder till ett stort mänskligt lidande och ökad psykisk ohälsa att inte veta om man får stanna i trygghet eller om man kommer att skickas tillbaka. Ett införande av tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel förutsätter dessutom att de flesta personer med internationellt skyddsbehov i första hand flyr en situation som är tillfällig och övergående. Så ser emellertid inte verkligheten ut för majoriteten av de personer som flyr från förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. Skyddsbehov på grund av verklig eller tillskriven sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck är ytterst sällan tillfälligt. Förföljelse av hbtqi-personer genom exempelvis kriminaliserade lagstiftning förändras oftast inte under tre år.

FAMILJERS RÄTT TILL ÅTERFÖRENING
De förslag som diskuteras kommer att få mycket långtgående konsekvenser för personer som flyr och deras familjer. Den parlamentariska kommittén föreslår att man gör skillnad på flyktingar och alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening. Dessutom föreslår man höga krav på försörjning och bostad, detta trots att UNHCR rekommenderar Sverige att ta bort att juridiska, ekonomiska och praktiska hinder för familjeåterförening. RFSL ser också med oro på den konkreta risk som det innebär att endast personer inom begreppet “kärnfamilj” omfattas av rätten till familjeåterförening. Som en konsekvens kommer hbtqi-personer diskrimineras i praktiken och förlorar därmed sin rätt till familjeåterförening.

NEJ TILL VOLYMMÅL
Parlamentariska kommittén diskuterar just nu att införa ett så kallat riktmärke vilket är samma sak som ett volymmål. RFSL menar att förslaget till reglering av antalet asylsökande inte kan stå över skyddsbehövande människors behov av humanitärt internationellt skydd. UNHCR:s rekommendationer till Sveriges regering är att avstå från att införa riktmärke eller volymmål som skulle kunna bryta mot Artikel 14 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Människor som flyr, bland annat hbtqi-personer, är just människor och inte volymer.

EN HUMAN PRESKRIPTIONSTID
Kommittén föreslår att om en asylsökande får ett definitivt avslag på sin asylansökan ska man få vänta i åtta år för att göra en ny ansökan, mot dagens fyra år. Det skulle tvinga familjer att gå under jorden under längre tid i väntan på att få lämna in en ny asylansökan och det skulle fördubbla tiden som barn behöver leva som papperslösa. Detta kommer att drabba många, och särskilt hbtqi-personer, mycket hårt. UNHCR konstaterar i sina riktlinjer nr. 9 gällande prövningen av hbtqi-personers asylskäl, som är rättsligt bindande för Sverige, att det är mycket vanligt att hbtqi-personer inte alltid åberopar sin sexuella läggning, sin könsidentitet och/eller sitt könsuttryck omedelbart från början av sin asylprocess. För dessa många asylsökande är den enda möjligheten att överleva den idag fyra år långa preskriptionstiden, för att därefter kunna ansöka om asyl på nytt och åberopa sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. Att förlänga preskriptionstiden till åtta år skulle innebära att en stor del av dessa hbtqi-personer, som de facto riskerar förföljelse i sina hemländer, inte skulle överleva. De skulle utvisas till förföljelse och inte sällan en säker död. Detta utan att ha fått sina riktiga asylskäl utredda, prövade och bedömda i Sverige.

Varför är det viktigt?

RFSL har sett hur asylrätten i Sverige har försämrats avsevärt sedan den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige infördes 2016, och därefter förlängdes. I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté som håller på att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken. Det vi just nu ser diskuteras i arbetet med Sveriges framtida migrationspolitik innebär inte bara att delar av den tillfälliga lagen görs permanenta, utan även andra långtgående förslag som kommer att försvaga asylrätten avsevärt och kommer att slå extra hårt mot utsatta grupper som till exempel hbtqi-personer.

RFSL ser med oro på hur den parlamentariska migrationskommittén, som utsetts för att utforma Sveriges framtida asylpolitik, ignorerar vissa av UNHCR:s rekommendationer till Sverige och det civila samhällets kunskap om konsekvenserna i form av förlorade människoliv av en restriktiv asylpolitik. De långtgående förslag som den parlamentariska migrationskommittén just nu behandlar kommer att urholka asylrätten.

Hur den kommer att överlämnas

RFSL överlämnar insamlingen till den parlamentariska kommittén och till regeringen.

Länkar

Uppdateringar

2020-07-02 22:56:28 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-07-02 16:29:31 +0200

500 underskrifter nådda

2020-07-02 13:13:28 +0200

100 underskrifter nådda

2020-07-02 12:57:46 +0200

50 underskrifter nådda

2020-07-02 12:21:12 +0200

25 underskrifter nådda

2020-07-02 12:05:57 +0200

10 underskrifter nådda