Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lina Rahm, Huvudman för Ekängen skolorna

#FöräldrarFörbättrarSkolan

Det är många av oss föräldrar som känner en stor oro för våra barn som går på Bärstadskolan och Ekängenskolan. Vi upplever att föräldrar under många år försökt påverka skolorna till ett förändringsarbete men utan resultat. Upplevelsen är att skolorna helst minimerar dialogen med oss föräldrar. Det finns inget forum för oss att diskutera för oss relevanta frågor. Det som vi föräldrar idag upplever som problem på skolan är samma som föräldrar för flera år sedan också upplevde.

Många föräldrar har gett upp och orkar inte längre engagera sig. Det har tydligt märkts på de senaste klassombudsträffarna där deltagarantalet varit mycket lågt. På dessa träffar är agendan redan satt av skolan och den frångås inte trots försök från föräldrar.
När barnen kommer hem från skoldagen handlar inte samtalen om vad de lärt sig under dagen utan om hur trygga de känt sig. Utifrån de berättelser vi föräldrar vittnar om är det tydligt att vi behöver ifrågasätta säkerheten på skolan för våra barns skull.

”Bra kunskapsinhämtning grundar sig i en god relation mellan lärare och elev.” Det var en del av den informationen som gick ut till oss vårdnadshavare när våra barn skulle börja förskoleklass. Det är något vi föräldrar håller med om och önskar för våra barn. Det skapar också trygghet för barnen. Trots det upplever vi en stor personalomsättning på skolan och fritids. Lärarbyten sker ofta och oförutsett i flera av klasserna. T. ex så har klass 1B bytt lärare fem gånger bara under det här läsåret. Elever i årskurs fyra har bytt lärare nio gånger sedan förskoleklass. Det här är något vi föräldrar är oerhört kritiska till! Långsiktighet för barnen ökar chanserna att barnen ska känna sig trygga.

Vi är många föräldrar som är redo att hjälpa till för att vi ska känna oss tryggare med att lämna våra barn på skolan.

Varför är det viktigt?

Vi vill bidra till ett bättre klimat mellan vårdnadshavare, lärare och våra barn. Detta kan uppnås genom öppen inkluderande dialog varför vi vill skapa ett naturligt forum för gemensamma frågor. Syftet med forumet ska vara att lyfta de goda exemplen och gemensamt ta ansvar för att förbättra det som uppfattas negativt. Forumet får inte "hänga ut" individer eller på andra sätt motverka de goda samtalen, istället ska vi tillsammans ta tag i det gemensamma för våra barns bästa .

"Det krävs bara att de goda håller tyst för att det dåliga ska segra".

Det är våra barns framtid som står på spel! Delta i namninsamlingen om du känner för ditt barns skola och framtid.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen ska överlämnas till Ekängenskolornas rektor och huvudmannen.

Hästhagsvägen 14, 582 76 Linköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-06-09 10:37:37 +0200

Vi har valde att sprida vår namninsamling i den lokala Facebookgruppen i Ekängen, men tyvärr blev den borttagen av admin. Några medlemmar har ansett att namninsamlingen var för ensidig och att representanter från skolan inte var inkluderade. Jag går inte in i försvarsmode här och nu men anser att admin agerat fel. Plan B och C är under diskussion inom gruppen som skapat namninsamlingen.
"Det krävs bara att de goda är tysta för att det dåliga ska segra".

2023-06-08 15:25:21 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-08 13:08:19 +0200

10 underskrifter nådda