Till: Regeringen

Namninsamling för halverad köttkonsumtion till 2030

Vi uppmanar regeringen att infoga målet att halvera köttkonsumtionen till 2030 i livsmedelsstrategin.

Varför är det viktigt?

Alla de nationella miljömålen: ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet - påverkas negativt av djurhållningen och i flera fall är djurhållningen den stora orsaken till att målen inte uppnås.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL