Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i kommunfullmäktige i Umeå kommun

Bevara Carlsskogen, för hela Umeå!

Byggnadsnämnden i Umeå kommun har hastigt beslutat om att påbörja en process för att möjliggöra bebyggelse i Carlsskogen (Tegelbruksberget).

Om skogen bebyggs, går ett välanvänt rekreationsområde i Umeås tätort förlorat för kommande generationer. Om Umeå ska växa, måste det ske på ett hållbart sätt.

Politiker i Kommunfullmäktige har makten att besluta om en planprocess ska påbörjas, skjutas upp eller om området i stället ska avsättas som natur.

Varför är det viktigt?

Sammanfattning:
Politiker i byggnadsnämnden har prioriterat upp att utreda bebyggelse i den välanvända Carlsskogen (Tegelbruksberget). Det område som är uppe för beslut omfattar området från Holmsundvägen ända upp till Carlshöjdsskolan och söderut mot Grössjöns reservatsgräns. Det omfattar bl.a. elljusspåret och vindskyddet/grillplatsen ”Klippan”.

Vid kommande kommunfullmäktigemöte kan Carlsskogens framtid komma att avgöras– om den kommer att jämnas med marken eller om vi kommer att kunna bevara den för framtida generationer. Vi vill att politikerna förstår vikten av skogen för hela Umeå, och genom planläggning skydda den som natur.

Idag används Carlsskogen av barn i alla åldrar för lek och lärande. Skogen används som rekreation genom promenader, utflykter samt spontan och organiserad idrott. Om skogen huggs ner förlorar vi även den höga biologiska mångfald som finns med 223 fynd av rödlistade arter.

Brev till politiker i Umeå (ledamöter i Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige), skickat 5/5-2022:

Carlsskogen, området mellan bostadsområdena Carlshöjd, Gimonäs och Tomtebo är aktuellt för exploatering. Det i översiktsplanen utpekade reservområdet för bostadsändamål (Tegelbruksberget) har i.o.m. Byggnadsnämndens beslut tidigare i år (2022), hastigt blivit prioriterat för planarbete.

I följande text vi vill uppmärksamma och beskriva vilken funktion skogen har redan idag, och vilket värde den skulle kunna få för Umebor och besökare i framtiden, om Carlsskogen fick vara kvar.

“Carlsskogen ger oss välbefinnande, livslångt lärande och stärker sociala samband mellan områden”

Idag finns förutom det anlagda elljusspåret, ett myller av stigar som folk trampar upp utanför den led som syns på kartan. Till Carlsskogen kommer motionsutövare, både organiserade och oorganiserade. Årligen anordnas träningar och tävlingar i orientering, traillöpning och skidorientering. Men många besökare kommer också till skogen året om bara för att promenera, rasta hunden, plocka svamp och bär, eller fika vid någon av de närliggande rastplatserna. Skogen är också viktig plats för människors sorgearbete och tillfrisknande i livets tuffaste skeden. Forskning visar tydligt att vistelse i närliggande skog har stor betydelse för folkhälsan, både för att bibehållandet av god hälsa och för snabbare rehabilitering (Skogsstyrelsen - Skog och hälsa samt Friluftsliv — Folkhälsomyndigheten)

Carlsskogen är en viktig spelplats även för kulturen. Lek, teater och mötesplats för firanden är några exempel. I området finns också flera inrapporterade kulturhistoriska lämningar som bidrar till Umeås kulturarv. Skol- och förskoleklasser från Carlshöjdskolan och Grönstenen använder på grund av den direkta närheten, ofta skogen för utomhuspedagogik. När Carlslundsskolan nu kommer på plats blir närheten till skogen viktig för ännu fler barn och unga.

Idag sammanlänkar Carlsskogen människor från närliggande bostadsområden, skogen är gemensam angelägenhet och mötesplats, dit människor oavsett inkomstnivå, bakgrund eller kön enkelt kan ta sig.

“Carlsskogen ger oss nödvändiga förutsättningar för att intilliggande områden ska fungera tekniskt och biologiskt”

Carlsskogen är en fuktig barrblandskog med stora mängder rörligt grundvatten. Här renas vattnet från ett avrinningsområde där alla de närliggande bostadsområdena ingår samt de stora myrarna i öster. Skogen utgör ett viktigt vindskydd för bostadsområdena från den dominerande vindriktningen i söder. Carlsskogens träd tar också upp lokala luftföroreningar från Holmsundsvägen.

Carlsskogen har redan i idag en rik biologisk mångfald av arter. Skogen är en välkänd lokal för fågelliv i Umeå, många hotade arter rapporteras återkommande. Under de fem senaste åren har hela 223 fynd av rödlistade arter rapporterats för området i Artportalen. Det har även rapporterats 23 fynd, de senaste fem åren, av signalarter som indikerar ett område med höga naturvärden. Carlsskogen är också en buffertzon för Umeås mest centrala naturreservat Grössjön, som riskerar att påverkas negativt om den omgivande skogen avverkas.

“Ska vi bli 200 000 personer i Umeå och uppnå målet om en hållbar attraktiv stad, krävs också fler högkvalitativa platser för rekreation”

Gammliaområdet och Nydalaområdet är redan idag två välbesökta och stadsnära friluftsområden, men fler behövs. Nydalaområdet kommer att bli mycket hårt belastat i.o.m. att Tomtebostrand och Tomtebogård nu kommer på plats i de östra stadsdelarna. Om exploatering av Carlsskogen sker, kommer vi att förlora kultur- och naturvärden som inte går att ersätta. Vi föreslår därför att ni politiker efterskänker Carlsskogen till umeborna och inrättar ett tredje friluftsområde i Umeå.

Så, detaljplanelägg gärna Carlsskogen, men planlägg den som Natur, så att området nu och i framtiden kan garantera leverans av livsviktiga funktioner.

Mvh,
Styrgruppen för nätverket ”Bevara Carlsskogen” (en politiskt och religiöst obunden grupp med nätverk ut i det lokala föreningslivet, i intresseorganisationer och samfällighetsföreningar).

Nina Ingvarsson, landskapsingenjör
Thomas Rudolfsson, lektor i arbetshälsovetenskap
Mats Bohman, präst
Helena Grip, sjukhusingenjör
Markus Pettersson, arborist
Nils Källström, läkare
Torgny Forss, energirådgivare
Ann-Christin Alm, pensionär
Eva Gustavsson, arbetssökande
Anders Fries, skogsforskare

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt och fysiskt.

Bärnstensvägen 2, 907 41 Umeå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-05-14 09:30:39 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-05-12 07:39:36 +0200

500 underskrifter nådda

2022-05-11 06:29:07 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-10 22:14:11 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-10 21:15:48 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-10 20:54:44 +0200

10 underskrifter nådda