Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (S) samt skolborgarråd Emilia Bjuggren (S) och trafikborgarråd Lars Strömgren (Mp)

Omfördelning av resurser - från bilar till barn

På bara några år har Blackebergsskolan tvingats säga hej då till 14 heltidstjänster (25 procent av klasspersonalen) trots att elevunderlaget är oförändrat. Besparingarna på vår skola motsvarar intäktsbortfallet för gatuparkeringen i Blackeberg. Det är inte bara ett uppseendeväckande sammanträffande utan också en fantastisk möjlighet!

Vi föreslår en omprioritering - från bilar till barn.

Varför är det viktigt?

Nedskärningarna har inneburit:

  • Sammanslagningar av klasser som innebär att det till hösten blir 32 barn i en av lågstadieklasserna
  • Förskoleklasserna startade detta läsår med 29 elever i varje klass
  • Från elevvårdshälsoteamet försvinner till hösten en kurator och en speciallärare
  • Mest anmärkningsvärt är det kraftiga tappet på fritids som under sommarlovet 2023 förlorade hela 25 procent av personalen (motsvarar minskning från 32 till 24 heltider)
 
Minskningen av personal motiveras av skolledningen med vikande elevunderlag men vår sammanställning visar att det inte stämmer. Elevunderlaget är oförändrat[1]. På nationell nivå och i Stockholms stad är trenden förvisso minskande barnkullar men inte lokalt  i vår stadsdel. Förklaringen till att Blackeberg inte följer den övergripande trenden kan vara den höga inflyttningen i samband med uppförandet av nya bostäder den senaste femtonårsperioden. Vidare planeras 400 nya bostäder i stadsdelen de närmsta åren, en ökning med ytterligare 10 procent.
   
Vi föreslår en omfördelning av ekonomiska medel från bilar till barn.
   
Kommunfullmäktige antog redan 2016 en Plan för gatuparkering[2] som innebär att parkeringen i Blackeberg ska avgiftsbeläggas. Vid försök till införande av boendeparkeringsavgift i Bromma 2018 överklagades beslutet med motiveringen att avgifter endast får användas för att reglera trängsel. Dock råder det kraftig trängsel i Blackeberg. Men inte bara det!  I januari 2024 föll en prejudicerande dom[3] som nu ger kommuner större frihet att avgiftsbelägga parkering.

Intäktsbortfallet lokalt uppgår till 5,6 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar åtta lärare eller 13 barnskötare. Står ni politiker för att denna skeva resursfördelning fortsätter år efter år?

Det finns flera sätt att finansiera skolan, exempelvis genom höjda avgifter i andra delar av den kommunala verksamheten, via inkomstskatt och statsbidrag. Vi välkomnar alla kreativa sätt och skulle gärna se medel till skolan som inte bara kompenserar för de senaste årens nedskärningar utan också satsar på framtiden. Gatuparkeringen är en lågt hängande frukt: Beslutet är redan fattat och det är bara en tidsfråga innan det ska verkställas. Vad väntar ni på? Pengar till skolan finns redan i kvarteret: Håll med om att det är en elegant, smart och rättvis lösning!
   
Att avgiftsbelägga parkering marknadsmässigt har flera positiva följdeffekter.
   
Gatan tillhör i grunden alla men ytan är begränsad och den fördelning som råder i dagsläget är kraftigt ojämlik: Få har tillgång till mycket plats och det är framför allt barnen som är förlorarna som ser sin rörelsefrihet begränsas och hotet från biltrafiken är lika med dödsfara. Dessutom tränger systemet undan kapacitetsstarka färdmedel vilket är ett oklokt sätt att utnyttja resurser. Bilarnas utbredning är vidare ett hinder för grönska vilket är en viktig åtgärd för att skydda samhället från kostsamma skador vid skyfall och andra extremväder som nu ökar.

Parkeringsavgifter är ett effektivt styrmedel för att komma tillrätta med dessa problem. Dessutom förbättras luften och minskar stillasittandet, det ökar tryggheten och underlättar för dem som verkligen behöver ha bil att hitta parkering. Pengarna som frigörs kan användas för att kompensera för de kraftiga nedskärningarna inom skolan. Win-win trippel-win!

Det är dags för en rumslig och ekonomisk omprioritering - från bilar till barn.

[1] Bemanning HT start 2017-2022-2023-2024.xlsx - Google Kalkylark
[2] Plan för gatuparkering
[3] Beslut Dnr TSV 2022–7647

Hur den kommer att överlämnas

Personligen

Blackeberg, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2024-07-09 16:19:24 +0200

10 underskrifter nådda