Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen måste ändra sitt förslag att det inte ska vara obligatoriskt med en Lex Maria-anmälan efter självmord

Tvånget att Lex-Maria-anmäla alla självmord får inte tas bort årsskiftet 2015/2016

Regeringen, RIV UPP BESLUTET att hälso- och sjukvården efter årsskiftet 2015/2016 själva ska avgöra när en anmälan om Lex Maria ska göras efter ett självmord. Enligt beslutet som träder i kraft vid årskiftet ska vården själva avgöra när det är brister i vården som lett till ett självmord.

Öppenhet är oerhört viktigt i samband med så svåra frågor som självmord, att händelser mörkas ger fel signal. Ni har fattat ert beslut på psykiatrikernas remissvar, som bygger på att journalistkåren inte klarar av att skriva om självmord på ett bra sätt, för att psykiatrin inte vill ha en sådan publicitet.

Samtidigt ville flera av remissinstanserna kunna förbättra vården och de vill därför skärpa och utöka anmälningsplikten, just för att vården ska kunna förbättras. Varje års antal självmord i Sverige är i jämförbar storlek med antalet döda i Estoniakatastrofen, men på grund av stigmatisering och tabu hanteras inte detta gigantiska samhällsproblem.

Journalistkåren skriver inte om hur någon tagit sitt liv, utan skriver att ett självmord ägt rum, vilket lyfter den så stigmatiserande och tabubelagda frågan om självmord vilket är nödvändigt. Journalistkåren skulle även kunna uppmanas att inte hålla tillbaka information om hur självmord faktiskt kan förebyggas, eftersom man idag skriver mycket lite i frågan i rädsla att skada. Det bygger på gammal felaktig uppfattning om att självmord ökar om frågan belyses, vilket svensk forskning visat inte är sant. Att tala om självmord leder till att människor verkligen får vård, hjälp och stöd och till ett bättre samhälle!

Nu behövs därför direktiv och ekonomiska anslag till Folkhälsomyndigheten, till breda folkbildningssatsningar, rikstäckande riktlinjer för uppföljande och förebyggande arbete på regional och lokal nivå, för att utveckla arbetet med suicidpreventiva planer och hantering av människor i kris; att förebygga, kvalificerade insatser efter självmordsförsök, och om det värsta hänt, att anhöriga ges akut och kvalificerat omhändertagande, samtalsterapi och sorgpenning/sjukskrivning under den tid som krävs för att hantera och bearbeta sin sorg.

Det är viktigt att satsningar och omvårdnad ser lika ut över hela riket. Självmord går att förebygga, forskning och kunskap finns och samhället har ett yttersta ansvar för alla medborgare. Tillsammans kan vi rädda liv!

Varför är det viktigt?

Alla självmord måste utredas för att kunna förebygga att sjukdom, som depression och ångest, annan samsjuklighet, människors utanförskap, grav sorg eller missbruk, som inte tagits på allvar, inte bemötts eller behandlats på ett holistiskt sett, lett till att en människa inte sett någon annan utväg än självmord.

Det krävs mer självmordsförebyggande kunskap, mindre psykofarmaka, bättre bemötande och tillgång till kvalificerad lösningsinriktad samtalsterapi och alltid vid medicinering, vilket skulle leda till en bättre psykiatrisk specialistvård, bättre hjälp från vårdcentraler m fl aktörer och ett värdigare samhälle. Därmed skulle självmordstalen minskas, i riktningen mot noll-visionen som antogs 2008. Flera remissinstanser föreslog därför att Lex Maria istället skulle skärpas och utvidgas.

Suicidpreventiva planer och Kristeam behövs!

Kommuner och landsting behöver arbeta lika i hela landet; Informera om psykisk ohälsa, ge rehabilitering och krisbearbetning, ge kvalificerat lösningsinriktat samtalsstöd till;
djupt deprimerade och ensamma, individuellt och i grupp, sorgegrupper för dem som förlorat barn, partner, förälder, syskon eller nära vän.

Efterlevande vid självmord löper större risk att konservera allvarlig psykisk ohälsa.
Ge kvalificerat samtalsstöd till människor i sorg, efter en anhörigs eller nära väns död och vid självmord. Lämna samtalstider, med återkommande uppföljning över flera års tid.
Fortfarande är det polis i uniform och polisbil som lämnar information om självmord till efterlevande. Beskedet är så fruktansvärt i sig, så använd civil bil och klädsel vid självmordsbesked och handräckning av polis, där ännu inte psykiatrisk akutbil finns att tillgå.

Sorgpeng skulle bevilja den sörjande utrymme, tid för bearbetning. Ifrågasätt inte att en sorgeprocess tar sin tid, ge stöd och bekräfta behovet av bearbetning!

Anhörigas kunskaper behövs i vården! Låt anhöriga få information och stöttning! Bygg på stabilitet och kontinuitet! Hjälp människor knyta upp mentala och känslomässiga knutar och lägga livspussel!
LÅT INTE SEKRETESSEN BLI ETT HINDER FÖR ANHÖRIGAS INSYN - UTAN ARBETA FÖR ATT INTEGRITETEN STÄRKS RUNT VARJE MÄNNISKA, I DEN UTSTRÄCKNING MAN KLARAR AV ATT TA HAND OM SIG SJÄLV I EN MÄNNISKOVÄRDIG LIVSSITUATION!

Livskunskap genom alla skolåren, bred folkbildning för att motverka psykisk ohälsa, självskadebeteende, psykisk sjukdom och självmord!

GE ALLTID LÖSNINGS-INRIKTAD SAMTALSTERAPI VID MEDICINERING MED PSYKOFARMAKA – UNDERSÖK ALLTID SAMSJUKLIGHET – SE VARJE INDIVID UR ETT HELHETSPERSPEKTIV, I SITT SAMMANHANG - ERBJUD HOLISTISKA BEHANDLINGSALTERNATIV – Människan är ett ekosystem!

När samtalskontakten tar semester kan inte vården/aktiviteten upphöra, som riktas till människor med djup depression, som är i kris, som har uttalat behov av stöd, vid självmordstankar.

LÅT TIDEN I KONTAKT MED PSYKIATRISK VÅRD BYGGA UPP PATIENTENS SJÄLVFÖRTROENDE, SOCIALA- FYSISKA OCH PSYKISKA KONDITION, I AKTIVITETER SOM VÄCKER UPP MÄNNISKORS LIVSANDAR!

Du har kommit helt rätt! – Här finns hjälp att få, måste vara det som möter den som sökt psykiatrisk vård, med samma rätt till akutsjukvård som vid kroppslig sjukdom. Sätt inte in omedelbar medicinering, utan omedelbart holistiskt omhändertagande!

Uppdateringar

2015-10-10 20:08:57 +0200

100 underskrifter nådda

2015-10-06 07:05:55 +0200

50 underskrifter nådda

2015-10-05 09:29:38 +0200

25 underskrifter nådda

2015-10-04 19:35:26 +0200

10 underskrifter nådda