Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skapa opinon och påverka beslutsfattare.

Äldreupproret

Corona pandemin visar på att:
- Synsättet på äldre skall förändras. Äldre skall respekteras.
- Åtgärder behövs nu inom äldreomsorgen nu.

Varför är det viktigt?

Äldreupproret

Manifest
Den pågående Corona pandemin har visat på allvarliga brister dels i synsättet på äldre dels inom äldreomsorgen.

Därför gör vi uppror, nu. Vi vill ha förändringar. Det finns 1,6 miljoner ”sjuttio plussare” nu, det är många! Och de flesta invånare i Sverige kommer att bli gamla.
De problem och de brister som Corona pandemin visat på är egentliga inte nya eller okända, men de har blivit tydliga.

Därför gör vi uppror. Vi vill ha förändringar, vi vill veta varför så många dog inom äldreomsorgen. Vi anser också att synen på äldre var felaktig, missvisande och fördomsfull. I uttrycket “Skydda våra äldre” ligger ett objektifierande passivt synsätt som strider mot grundvärderingar när det gäller mänskliga rättigheter. Man kan inte klumpa ihop 1,6 miljoner människor, utan att anse att de utgör ett slags kollektiv. 70+ är inget kollektiv, utan består av olika individer, med olika förutsättningar, önskemål, bakgrunder och behov.

Det enda som binder dem samman är kanske ett sämre immunförsvar.
Vi vill ha förändring, vi vill ha både kortsiktiga och långsiktiga förändringar. Vi gör uppror. Nu.

Vi kräver:
Kortsiktiga åtgärder:
Regeringen bör omedelbart tillsätta en speciell kommission för utredning av om vad som hände inom äldreomsorgen när det gäller Coronapandemin.

* Varför dog så många inom äldreomsorgen?
* Hur gick smittspridningen till?
* Saknades skyddsutrustning och varför i så fall?
* Hade personalen tillräckliga kunskaper om smittspridning?
* Bidrog osäkra anställningsvillkor till smittspridningen? Hur i så fall?
* Hur var tillgången till medicinsk/läkare kompetens på äldreboenden?
* Hur tydlig och professionell var ledningens förhållningssätt?
* Fick äldre samma möjlighet till läkarbedömning och vård som yngre?
* Var mörkades uppgifter till anhöriga och pressen?
* Vad bidrog till att vissa boenden inte drabbades av smittan i någon större utsträckning?
* Vi kräver att de brister som upptäcks börjar åtgärdas omedelbart, men även långsiktigare åtgärder skall initieras.

Statusen på arbete med äldre måste höjas och det bl. a genom utbildning av personal, och utformande av möjligheter till kontinuerlig utveckling där både de äldres och personalens idéer tas till vara.

Det skall vara tydligt vem som bär ansvar för olika delar av verksamheten.

Långsiktiga åtgärder:
Ett förändrat synsätt på äldre i det svenska samhället. Att bli äldre är i bästa fall en del av ett långt och händelserikt liv. Äldre har kunskap och erfarenheter som skall tillvaratas. Många äldre gör stora insatser i civilsamhället. Alla människor skall behandlas med respekt och värdighet. Det gäller också de äldre.

Under Coronapandemin har det officiella synsättet visat på brist på respekt och värdighet.
Därför kräver vi:

Att en särskild ministerpost inrättas, en minister som har särskilt ansvar för äldrefrågor, oavsett boendeformer.

Äldreministern skall särskilt bevaka äldres rättigheter i samhället. Ändring av Socialtjänstlagen skall genomföras, de äldre skall ha rätt till goda levnadsvillkor och inte endast skälig levnadsnivå, som det är i dagens socialtjänstlag.

En särskild äldreplan skall tas fram, som skall styra samtliga frågor som berör de äldres rättigheter och skyldigheter i samhället. Nödvändiga resurser för genomförande av viktiga förändringar skall tillföras.

Ingen skall behöva vara rädd för att bli gammal.
Anna Hartmann, Initiativtagare
Rosie Rothstein, Initiativtagare
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-07-30 17:17:04 +0200

500 underskrifter nådda

2020-07-21 08:19:39 +0200

100 underskrifter nådda

2020-07-20 21:13:13 +0200

50 underskrifter nådda

2020-07-20 19:38:35 +0200

25 underskrifter nådda

2020-07-20 18:25:58 +0200

10 underskrifter nådda