Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges kommuner och regioner (SKR), statsminister, alla ministrar, alla riksdagspartier, alla EU-kommissionärer

Hygienisk och resurseffektiv hantering av avfall och avlopp

Ärade beslutsfattare
Se till
• att det satsas på hygieniska anordningar för insamling av mat- och toalettavfall och därmed förhindra utsläpp och kostsamma förluster
• att med biologiska metoder hanteras allt organiskt material i lokala anläggningar där det framställs värdefulla produkter på ett hållbart sätt
• att fasa ut termiska processer för behandling av organiskt material eftersom dessa är ekologiskt, ekonomiskt och socialt ohållbara
• att förorenaren betalar - även företag som ohållbart hanterar avfall- och avloppssystem och förorenar luften, vattnet, marken och vegetationen.
Skarpare lagar behövs.

Varför är det viktigt?

Hälsa, miljö och klimat är i fara när förnybart organiskt material från nu levande växter, djur och mikroorganismer behandlas med ohållbara metoder.
Processer med höga temperaturer dödar allt levande och skapar föroreningar som skadar hälsa, miljö och klimat.
Växtnäringsämnen går förlorade som kostsamma utsläpp och saknas på odlade marker. Det medför onödiga kostnader för lantbrukare som måste köpa importerade mineralgödsel.
Vid produktion av biogas och biogödsel i lokala högteknologiska anläggningar påverkas positivt 10 av 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 direkt och övriga indirekt.
EXEMPEL:
I blandning av mat-, toalett- och växtavfall från 10 000 invånare finns bioenergi och växtnäring.
Biogasens ca 9 GWh bör omvandlas lokalt till el och värme/kyla.
I biogödsel finns växtnäringsämnen kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) av värde minst 644 000 SEK/år.
Organisk kol i biogödsel som läggs i marken motsvarar mellan 1 000 och 1 500 ton CO2/år.
Värdet av övriga växtnäringsämnen, av ökad biologisk mångfald och av övriga ekosystemtjänster bör räknas fram.
Mer information på www.biotransform.eu.

Uppdateringar

2020-11-21 18:14:13 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-11 12:45:34 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-10 02:45:10 +0100

10 underskrifter nådda