Hoppa till huvudinnehåll

Till: Till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, migrationsminister Maria Malmer Stenergard, Ansvariga handläggare i Eskilstuna, enligt LSS, Socialtjänst, Jakob Forssmed, Anna Tenje, justitieminister Gunnar Strömmer

Stoppa utvisningen av autistiske Lenard, 9 år!

Aktuellt läge för Lenard och hans familj är att de i november 2022 fick ett 13 månaders långt uppehållstillstånd i Sverige (2023-03-27).

Migrationsverket bör skyndsamt ändra beslutet om utvisning och ett möte behöver äga rum för att Lenard och hans familj ska erkännas sina fulla rättigheter enligt lagen om stöd och service, FN's konvention om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen så att Lenard och hans familj ska kunna få tillgång och ånjuta samtliga rättigheter som de har rätt till.

Lenard 9 år är idag utvisningshotad. När Lenard föddes vägde han 1 300 gram och fick ligga i kuvös i tre veckor. Som nyfödd drabbades han av tre hjärnblödningar. Idag lever han med svår autism, svår utvecklingsstörning och epilepsi. Föräldrarna lever idag i Sverige, efter hänvisning av vården i Kosovo att Lenard aldrig kommer kunna få den pedagogiska behandlingen hans funktionsnedsättning kräver i Kosovo.

Föräldrarna har sedan de kom till Sverige fått arbetstillstånd men har inte fått möjligheten att ansöka om assistans enligt LSS för Lenard då uppgifterna som kommit till föräldrarnas kännedom varit att de saknas möjligheter för de att anställas som Lenards assistenter. Lenard har därför tvångsomhändertagits och därefter fått vård i en lägenhet (benämnt barnboende) med stöd av boendestöd, de flesta av dygnets alla timmar då Lenards behov kräver det. Lenards föräldrar och lillebror har därmed fallit mellan stolarna.
Utifrån ovan beskrivna situation gör migrationsverket bedömningen att Lenards anknytning till svenska samhället och till sin familj inte är tillräckligt stark, trots att föräldrarna dagligen tillbringar tid med Lenard. Kostanden för vården uppgår till 15.000kr per dag, enligt enhetschefen på Socialtjänsten i Eskilstuna kommun.

Enligt migrationsverket är inte Lenards situation särskilt ömmande och Lenard kan utvisas med anledningen av den ekonomiska bördan för svenska samhället.

I intyg från vården beskrivs Lenards utveckling som positiv i den vård som lämnas i form av vård från få människor, med rutiner och stöd, vilket föräldrarna har önskat ge Lenard hela hans uppväxt. Det var också anledningen till att de i samråd med vården i Kosovo flydde till Sverige, eftersom vård för barn med flerfunktionsnedsättningar likt Lenards saknas i Kosovo. Barn med funktionsnedsättning är fortfarande inte fullt ut accepterade i Kosovo och vård erhålls inte.
__________________________________________________________________

Skriv gärna till politiker och tjänstemän inom Eskilstuna kommun:

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/organisation-och-politik/forvaltningar/socialforvaltningen

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/organisation-och-politik/forvaltningar/vard--och-omsorgsforvaltningen

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/organisation-och-politik/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen

https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/stod-for-personer-med-funktionsnedsattning/insatser-enligt-lss

Här kan du skriva till ansvariga statsråd:
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/kontaktuppgifter-till-departementens-registratorer/

Tillgänglighet:
Det finns även en tjänst med Teletal om du har svårt att tala, skriva eller minnas.
https://teletal.se/sv/startsida/

Skriv till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik:
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Var-organisation/Ledning.html

Familjen har kontaktat människorättskommittén (FN, Genève) och väntar på svar därifrån.

Varför är det viktigt?

För att Lenard med flera barn och hans extrema utsatthet i relation till ekonomi inte ska accepteras i beslutsfattande. Det ska därmed inte heller anses förenligt att fatta beslut med hänvisningar till gamla referat som är beslutade innan barnkonventionen blivit lagfäst. Migrationsverket har nyare praxis där särskilt ömmande skäl har varit prövade vilket Lenards fall, bör beaktas som. Beslutet från Migrationsverket bör i gemensam med socialtjänstens och vårdens intyg ses över då riskerna med beslutet innebär att flera barn och deras familjer kan anses för kostsamma för Sverige.

Om Lenard utvisas kan det innebära att hans liv släcks och flera barn riskerar att drabbas. Med anledning av Lenards och hans familjs situation med rättsliga processen, som bakgrund, finns ett värde i att belysa de stora brister som inte kan accepteras 2022. Det behövs en genomgående granskning av Lenards hela fall då Migrationsverket inte bedömer Lenards samtliga funktionsnedsättningar och risker som tillkommer med en utvisning som ”särskilt ömmande” med hänvisning till uråldrig praxis trots, nytillkommen finns, även efter barnkonventionen blivit lag vilket i Lenards fall inte hänvisat till. Därav har en namninsamling startats.

I intyg från vården beskrivs Lenards utveckling som positiv i den vård som lämnas i form av vård från få människor, med rutiner och stöd, vilket föräldrarna har önskat ge Lenard hela hans uppväxt. Det var också anledningen till att de i samråd med vården i Kosovo flydde till Sverige, eftersom vård för barn med flerfunktionsnedsättningar likt Lenards saknas i Kosovo. Barn med funktionsnedsättning är fortfarande inte fullt ut accepterade i Kosovo och adekvat vård erhålls inte.

Det skulle strida mot Barnkonventionens artikel 3 att utvisa Lenard till Kosovo En utvisning av Lenard skulle därmed innebära ett oproportionerligt intrång i deras rätt till familjeliv enligt Europakonventionen. Sammantaget får Lenard och hans situation tillsammans mot bakgrunden också anses synnerligen ömmande i utlänningslagens mening, tillika barnkonventionen som är lag i Sverige

Barnkonventionens artikel 23 lyfter specifikt barn med funktionsnedsättning:
Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Artikeln innebär även en rätt till särskild omvårdnad. Stödet ska syfta till att säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och får utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering, förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, inklusive dess kulturella och andliga utveckling.

____________________________________________________________________

Länkar:

Barnkonventionen som lag i praktikenen granskning/kartläggning av domar från 2020 (unicef.se)

https://blog.unicef.se/wp-content/uploads/2021/03/unicefs-granskning-av-domar.pdf?fbclid=IwAR3Df_Wzy6SlxWWM4Q5vfJa_5ul3x8pacRjcSVZIpnbTL7k9sKeTgDqLAyM

Vid Migrationsverkets beslut finns avsaknad av mänskliga rättigheterna och tillämpningen av dessa, vilka framgår här

KOSOVO – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 15 maj:

https://www.regeringen.se/4af137/contentassets/e094987944ac4ed792fb00c65d3523b8/kosovo----manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2021

Hur den kommer att överlämnas

📍 Beslutsfattare vid Migrationsverket och föredragande.

📍 Migrationsdomstolen, då ärendet är överklagat dit.

📍 Eskilstuna kommun - föräldrarna vill ansöka om stöd enligt lagen om stöd och service då pojken tidigare fått korttidsvistelse enligt LSS vilket ej kunnat ansökas om i utsträckningen de önskat.

Barnombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannen.

Ansvarig vid riksdag och regering

Chef vid Migrationsverket

Länkar

Uppdateringar

2022-10-17 15:29:17 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-06-29 01:05:59 +0200

500 underskrifter nådda

2022-06-22 23:12:11 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-22 21:56:38 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-22 20:51:25 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-22 20:21:50 +0200

10 underskrifter nådda