• Öppna för närundervisning (AWG)
  Vi elever har haft distansundervisning som en vardag i sammanlagt ett helt år nu. Detta har visat sig vara en plågsam vardag som påverkat studier och psykisk hälsa negativt. Med speciellt fokus på de elever som ska göra sitt sista år på gymnasiet och bana en väg för fortsatta studier och i sin tur en lyckad arbetskarriär är detta beslut förödande. Öppna upp för närundervisning NU!
  86 av 100 Underskrifter
  Skapad av Carlo Russo
 • rimliga krav, HRM 200 2021
  undertecknade anser att det i den här kursen är för många examinerande delar. Flera examinationer är indelade både i enskild skriftlig inlämning, seminarie/muntlig presentation samt skriflig gemensam inlämning. Vi upplever att det är för höga krav och för omfattande arbete i relation till de resurser vi har tillgång till (tid/individuella/psykiska). Många uplever ohälsa i form av stress som påverkar förmågan att leverera bra arbeten. Vi anser att det är mer hållbart att utföra färre mer välarbetade inlämningar istället för att behöva stressa fram flertal undermåla inlämningar till följd av tidsbrist och upplevd stress.
  21 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anastasia Sieburg
 • Tätare busstrafik.
  Livskvalitet på landsbygden!
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Bodil Denovan
 • För ett utspring på ordinarie plats!
  För att känna att vi får ett riktigt avslut på våra 14 år i skolan. Men även att vi ska få känna att något blev som vi tänkt oss med tanke på året som gått!
  351 av 400 Underskrifter
  Skapad av PB ELEVKÅR
 • STOPPA HÖGHUSBYGGET I HÄSSELBY STRAND!
  Bästa vänner och medborgare! Jag heter Maria och är en av de som dagligen njuter av det som vi kallar vår ”savannplätt”. Den har något så unikt för förorts-Stockholm som fritt växande ängsgräs, gamla tallar m.m. (inkl. rödlistade arter), som vi och många omkringboende värderar högt och vi dagligen hämtar kraft ifrån. Det ger mig magont att tänka på att denna viktiga lilla gröna yta planeras att tas ifrån mig och oss alla som behöver den samt frustrerad att politikerna inte förstår betydelsen av den. Idag är det välkänt att naturen är avgörande för en god livskvalité. Det finns många negativa aspekter med just detta bygge, bl.a.  Minskat dagsljus för många av hushållen omkring, vilket blir en stark negativ påverkansfaktor för de som har svårigheter att komma ut. Avgörande och känd faktor för psykiskt välbefinnande.  En yta med rika biotoper försvinner. Att ta bort vår lilla ”savannplätt” innehållande ett fint och värdefullt djurliv samt natur med dess fina årstidsväxlingar som vi boende omkring njuter av påverkar vårt välmående mycket negativt.  En viktig rekreationsplats för alla i området, framför allt för de äldre och begränsad rörelseförmåga, går förlorad. Höghuset planeras intill ett 50+hus, där många betydligt äldre bor. Många av dem har inte ork att gå i backarna till naturen omkring och behöver denna lilla ”savann” för att få del av naturens krafter.  Höghusskugga då den placeras alldeles för nära grannhöghus.  Vindturbulens kan orsakas. Detta har vi redan problem med i det nya centrumet i Hässelby strand sedan höga hus nyligen har byggts där.  Ökad befolkningskoncentration på ett redan tätbebyggt område.  Ökad trängsel i den redan bristande kollektivtrafiken från Hässelby strand. Både gällande buss 119 mot Solna och tunnelbanan.  Fler som vill nyttja de få parkeringsplatser som finns i vårt område samt närområdet. Än krångligare för hemtjänst och övriga tjänstefordon att stanna/parkera.  Internationellt har man slutat bygga höghusparker med jämnhöga hus som här. Bostäder behövs i Stockholm, men vi som bor här behöver också våra gröna ytor för att den psykiska ohälsan inte ska öka. Därför vill vi att politikerna ska tänka om och bygga ut Stockholm istället för att bygga bort våra välbehövliga gröna ytor. Vi är nu en grupp närboende som kämpar för vår livskvalité. Positivt är att gruppen växer sig allt större vecka för vecka. Även om du inte bor just här kan du kanske sätta dig in i situationen utan gröna ytor. I så fall ber jag dig hjälpa oss att väcka politikerna så att de börjar leva som de lär och därmed inte fattar ogenomtänkta och snabba beslut. Beslut behöver ha sin grund utifrån den nya Verksamhetsplanen 2021 för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, vilken talar om att ”arbetet med biologisk mångfald intensifieras genom de stadsdelsvisa åtgärdsprogrammen”, ”… värnar miljön och människors hälsa”, bibehåller miljöer som ger …”behovet av en lugn hemmamiljö”, arbetar för att…”öka den biologiska mångfalden och arbeta för särskilt folkhälsobefrämjande grönytor och medborgarnas nåbarhet till dessa.” Kunde kommunens underkonsult som sändes ut i februari för att undersöka områdets fauna verkligen få med alla naturvärden? Att dessutom bygga på mark klassad som naturmark är inte förenligt med Plan- och Bygglagen, enligt min källa. ”Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet.” Vi vill att politikerna respekterar vårt behov av att behålla vår rekreationsmiljö som ger återhämtning för oss boende omkring - vilket omfattar medborgare som inte har möjlighet till andra rekreationsmiljöer. SKRIV PÅ IDAG och vara med och STOPPA ÄNNU ETT HÖGHUSBYGGE I HÄSSELBY! Det är ett illa genomtänkt bygge som vi boende omkring motsätter oss. Vi protesterar därför emot detta ogenomtänkta beslut. Därför vill jag fråga dig: Kan du tänka dig att underteckna uppropet och hjälpa oss att motverka att ett beslut som påverkar oss negativt går igenom? Tack för att du tog dig tid. Maria – en medborgare i gruppen ”Stoppa Höghusbygget i Hässelby strand” SKRIV PÅ IDAG! Välkommen att även engagera dig via vår Facebook-grupp. https://www.skrivunder.com/stoppa_hoghusbygget_-_hasselby_strand Endast en signatur per person, oavsett fysisk signering utanför Hemköp , eller digitalt här eller via Facebook, så totalen blir korrekt.
  18 av 100 Underskrifter
  Skapad av Maria Ekwall
 • Förbjud rollkur
  det är smärtsamt för hästarna och kan leda till bestående skador i nacke och rygg, syreupptagningsförmågan minskar kraftigt när hästarna är hårt spända i nacken. Det har hänt att hästarnas tungor blir blå av syrebrist efter en dressyrtävling i de högre dressyrklasserna typ Grand Prix.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av ann-cathrin andersen
 • Stoppa utvisning av min dotter pojkvän
  Dessa unga killar och tjejer kommer hit för att få en dräglig vardag och ett säkert liv. Dom etablerar sig, skaffar jobb,utbildning,familj,vänner och ett värdigt liv. I Afghanistan har dom oftast inget liv,ingen familj,inget jobb och kan inte utbilda sig. Dom utsätts för hot,våld och mår psykiskt dåligt. Inget säkert liv.
  51 av 100 Underskrifter
  Skapad av Moa Söderberg
 • Stärk Ersboda på riktigt!
  Vi har ofta fått läsa att föräldrar från detta område inte engagerar sig, samtidigt som när vi yttrar oss om viktiga kommunala beslut, inte blir lyssnade till. Trots detta räcker vi nu än en gång ut handen till er för att lyssna till våra perspektiv och röster, där vi också vill delge våra barns berättelser. Detta känns särskilt viktigt när det rör en sådan stor summa av oss skattebetalares pengar.
  129 av 200 Underskrifter
  Skapad av Kompassen Ersboda Folkets Hus
 • 1177 ett systemfel
  Därför att vi föräldrar har vårdnadsansvaret för våra ungdomar tills de fyller 18 år. Vi föräldrar med barn med funktionsnedsättning har fått en mer problemfylld vardag på grund av att vi inte kan hjälpa våra barn.
  1 766 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Anna Nyman
 • Stoppa Migrationsverket utvisning till Turkiet
  För att jag tycker att Migrationsverket beslut är felaktigt och stämmer inte med någon lag. Det är viktigt att ni skriver under och dela med din kompisar......
  274 av 300 Underskrifter
  Skapad av Battal Tone Uçak
 • Bättre skolmat för vår framtid
  För att vi ska ha energi fört att klara våra skoldagar och skapa en bra framtid i samhället.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Robin Alshammar
 • LIKA MÅNGA HANDLEDNINGSTIMMAR FÖR ALLA
  Detta är viktigt för att få en likvärdig utbildning. Vi betalar pengar för att gå och utbilda oss, och gått snart 3 år i en utbildning där vi har grupperat oss för att skriva detta stora examensarbete. Ska vi bli drabbade pga skolans resursbrist?
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emelia Jangstål Bäckman