• Protect and Preserve the Beauty and Character of the Tornedalen Valley
  For us who live in the Tornedalen Valley, and those who come to visit for work and for tourism, on both sides of the river, the attraction to this specific area is the admiration and enjoyment of a most beautiful, natural, and unspoilt landscape and environment that works in harmony with the history, traditions and character of the area. However, by approving the current plan proposal Ylitornio Kommun can make it possible to build a development of 12 x 230 metre high wind-turbines on the high ground opposite Luppio and Hedenäset by next year. To help picture the scale of the turbines, they are the equivalent height of a 70 storey building and are almost 100 metres taller than any other building in Finland, so will be visible across a very large area. If this development is approved and goes ahead, then there is every chance there will be further wind-turbine developments along the length of the Tornedalen Valley and the character and beauty of the valley could be altered for ever. In fact, several proposals for more wind-turbines Finnish projects are in the pipeline stretching from Tornio in the south to Pello in the north. As well as the visual and environmental impacts, there can be a number of other negative effects on tourism, property values, loss of birdlife, loss of dark skies at night etc. All of such elements which make our area unique to experience and are the sole reason for many visitors to come and spend time here. Furthermore, we can see a surge in willingness of people and families with children to move to this area and settle here, often from the point of getting away from the exploited city areas and to enjoy the raw nature landscapes and all the activities it has to offer. For further information on the plans please visit www.overtornea.se/revasvaara (in Swedish) If you wish to oppose this development you need to act now in order do your bit to try and save our river valley. Fill out the form to the right and sign this petition by pressing the button "Skriv under". If you would like to get updates from the organisation behind this website (MittSkifte) check the "Ja" otherwise check for "Nej" below the form.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Corné Uittenbogaard
 • För en inkluderande skolmiljö: Vi elever kräver att bönerummet/andrummet återöppnas!
  För en mer inkluderande skolmiljö och där alla elevers behov att utöva sin religion, tro och all form av spiritualitet respekteras när det faktiskt finns möjlighet till att möjliggöra det.
  135 av 200 Underskrifter
  Skapad av Nazanin Farahani
 • Stoppa avgifterna på allemansrätten
  Aktörerna bär ett ansvar De aktörer som varje år erbjuder boende, aktiviteter och tjänar sina pengar genom turismen i Sverige bär själva här ett ansvar. Om naturen inte håller för att verksamheten blivit för omfattande, bör turistnäringen antingen tänka om, eller själv bära kostnaden - inte du som nyttjar allemansrätten. Varje år bidrar Sveriges Kommuner, Regioner, Staten och europeiska utvecklingsfonder pengar för att stötta underhåll av vägar, leder, broar och annat som kan behövas. Utöver det finns det ett omfattande föreningsliv där människor lägger egna resurser och ideellt arbete på att underhålla våra leder. Att avskaffa allemansrätten för att kunna finansiera näringsverksamhet på våra fjäll, längs våra sjöar och i våra skogar är en katastrofal idé!
  268 av 300 Underskrifter
  Skapad av Anton Levein
 • Rädda Medeltidsmuseet!
  Medeltidsmuseet förvaltar en viktig del av vårt kulturarv och gör en stor insats i folkbildningen av gamla och nya generationer. Att flytta och i praktiken för obestämd tid stänga Medeltidsmuseet är en kulturell och historisk katastrof. Då museets hjärta är de arkeologiska utgrävningar hela anläggningen byggts upp runt kommer en flytt innebära att museet tappar oskattbara värden och i praktiken blir en förevisning av smärre rekvisita istället för den levande historia den nu är. Vi vill att beslutet om nedläggning stoppas och att Riksdagens får utreda andra alternativ för att lösa sin lokalbrist. Riksdagens behov av mer lokaler får inte drabba en viktig och folkbildande verksamhet med hundratusentals besökare ett normalår.
  26 229 av 30 000 Underskrifter
  Skapad av Richard Murray
 • Upprop till stöd för Kulturreservatets folkhögskola
  För med Kulturreservatets folkhögskola försvinner   • En skola med 70-80 deltagare som studerar svenska, grundskola, gymnasium, kultur och landsbygdutveckling. • 8 engagerade lärare och skolledning som får söka sig annat arbete. • Ett 40-tal öppna program, teaterföreställningar och seminarier varje år.   Skolan försvinner också ur projekt, ur regionala och internationella samarbeten och kan inte längre vara en drivande kraft i dessa. Skolan kan heller inte längre ansvara för samordning mellan studieförbund och vuxenutbildning. Skolan kan inte längre bidra till att stärka människors vilja till kunskap. Eller utgöra socialt stöd. Eller bygga mötesplatser på landsbygden.   Det är säkert uppenbart för de flesta. Sedan finns det några saker man kanske tänker mindre på:   • När skolan försvinner slutar morgonbussen från Skinnskatteberg till Riddarhyttan att gå. • När skolan försvinner går inte längre några deltagare uppför backen och ingen går ner till affären och köper matlåda. • När skolan försvinner, försvinner skolexpeditionen som hjälpt folk i byn med smått och stort. • När skolan försvinner, blir det färre som nås av kommunens program, för färre personer kommer att tipsa om det. • När skolan försvinner, försvinner möjligheten till samordning mellan verksamheter som exempelvis RSK:s barn- och ungdomsfotboll, gitarrundervisningen och framför allt den fina samverkan med förskolan Ekorren där det funnits en levande växelverkan mellan verksamheterna. • När skolan försvinner är frågan hur det blir med gräsklippning och skötsel av och runt lokalerna. • När skolan försvinner finns det inte längre någon som vattnar blommor och grönsaker. • När skolan försvinner, försvinner utrustning; bord, stolar, soffor, köksutrusning och inte minst skolans bibliotek. • När skolan försvinner släcks alla lampor och värmen skruvas ned på 10 grader. • När skolan försvinner, så ställs klockorna på noll och ansvaret som skolan tagit måste delas ut på andra eller lämnas för vinden. Därför kräver vi genom detta upprop   • En saklig och rättvis prövning av Kulturreservatets folkhögskola • Att Kulturreservatets folkhögskola får chansen att finna kvar för att minska ubildningsklyftor och för en vital och levande landsbygd!
  617 av 800 Underskrifter
  Skapad av Julie Paule
 • Vi vill ha kvar Irene Van Manen och Daniel Blasko på Actionpark
  För att vi vill visa hur många vi är som vill ha kvar Irene och Daniel. Det är de som burit ansvar för att rekrytera sommar-arbetare med rätt kompetens för att se till att platsen är trygg och att rätt hjälp alltid finns på plats - allt från att coacha nybörjare, ta hand om redskap och utlåning, skapa evenemang och aktiviteter, till att ta hand om och plåstra om åkare som skadat sig. För att vi vill ha kvar folk som faktiskt har en fot i den värld och kultur som åkarna själva befinner sig i. För att vi vill att de som grundat och omhändertagit vår fina park ska få fortsätta vårda den verksamhet och kultur de skapat. Både Daniel och Irene är våra stora eldsjälar i skateboard-Göteborg, som har lagt ner så mycket hjärta och själ i sin verksamhet. För att vi som jobbat i actionpark över somrarna önskar att fortsätta jobba i parken framöver; vi som vuxit upp i parken och kallat den vårt andra hem, och kunnat känna oss trygga och välkomna, tack vare att verksamheten bedrivits på det vis den hittills gjort.
  551 av 600 Underskrifter
  Skapad av Mandus Berg
 • Bevara kulturmiljön i Jönköping
  Vill du som läser detta att vi som stadsbor ska få vara mer delaktiga i hur en unik kulturhistorisk miljö i Jönköping ser ut i framtiden? Då har du kommit rätt, tillsammans kan vi höja rösten mot en förfärande planerad förändring där Östra torget delvis bebyggs och Kanalgatan längs 1700- och 1800-tals bebyggelse förlorar sina träd och sin unika karaktär. I dess ställe föreslås dubbla bussfiler och utrymme för spårvagn, från torget till Ulfsparregatan. En underskrift betyder att du ställer dig bakom kravet på bordläggning av ärendet och bättre insyn i kommunens framtida planering för området. Bakom kampanjen står Jönköpings Hembygdsförening – Gudmundsgillet. Tillsammans kan vi få det att ske! (Tänk på att alla i hushållet kan skriva på varsin gång) ______________________________________________________________________________________ Debattartikel i J-P 230629 Återges nedan: Döm om vår förvåning då vi i början av juni läste i J-P att trafikförslaget på Öster fått Trafikverkets bidrag och var moget att gå vidare till omröstning. Normalt sett hade vi i hembygdsföreningen då för länge sedan fått dokument av kommunen för påseende och kommentar, då vi utifrån våra kunskaper är en av de organisationer som tillfrågas vid detaljplanförslag. Särskilt märkligt då såväl Östra torget som Kanalgatan är del av stadens äldsta stadsplan från åren efter branden 1612, och miljön som berörs delvis består av 1700- och 1800-tals bebyggelse. Det krävdes en hel del nystande från vår sida innan vi förstod varför vi inte fått yttra oss, och på vägen lärde vi oss mycket om förslaget. Kommunen nämner t ex inte i sin pressrelease att åtgärderna på Öster och i andra delar av staden tillsammans med utlovade motprestationer kostar oss 90 miljoner kronor, ovanpå de 60 Trafikverket står för. Lika häpnadsväckande är den beräknade målsättningen, att 170 000 invånare 2035 årligen gör 200 kollektivtrafikresor var. Det är närmast en fördubbling av dagens resande, och tilläggas bör att SCB beräknar Jönköping till 160 400 år 2040. Mest förvånande var dock beskedet att ”inget av de planerade arbetena avviker från gällande stadsplan eller detaljplan”. Aha, det var därför ingen tillfrågats och ingen plan ställts ut. Samtidigt står i en av de gällande planerna att ”Östra Storgatan är en huvudgata med genomgående busslinjer och biltrafik. Kanalgatan är i första hand en angöringsgata med parkering i gatans mitt.”, snudd på det omvända mot förslaget. Hur kan det inte anses avvika? Överlag ges de äldre husen längs den föreslagna sträckningen omfattande skydd i detaljplanerna. Tyvärr gäller det inte gatans snart 100 år gamla utformning, med allén i mitten som visar kanalens väg. Enligt vår mening garanteras dock ett sådant skydd genom kommunens bevarandeprogram och områdets status som riksintresse för kulturmiljövård. I kommunens dokumentation skrivs ”Stadsdelens historia uttrycks bland annat via dess hus, gator, parker och torg.” I ett styrdokument för riksintresset nämns gatan och torget i första meningen och på annan plats står att målsättningen är ”att bevara områdets kulturvärden och speciella karaktär”. Tvivelsutan har dessa aktörer sett bortom detaljplanens snäva fastighetsskydd och inkluderat såväl gatan som torget i områdets karaktär, identitet och skyddsvärde. Är det bara tomma ord som enkelt kringgås utan att Jönköpingsborna närmare informeras och får uttrycka sin åsikt? Allén borde dessutom vara skyddad av miljöbalkens biotopskydd. För att säkerställa den demokratiska förankringen i beslutet föreslår vi att ärendet bordläggs till dess kommunen genomfört en uttömmande dialog med medborgarna om framtiden för ett kulturhistoriskt unikt område. Vi har rätt till både insyn och åsikter. Samtidigt vill vi uttrycka vår bestämda ståndpunkt att både Kanalgatan och Östra torget skall ges tydligare uttryckt skydd i alla skrivelser som tillvaratar kulturhistoriska intressen kring området. Gällande busstrafiken föreslår vi att Odengatans lämplighet som huvudgata undersöks närmare efter den temporära trafiken där. Vi har startat en namninsamling för att samla dem som tycker som vi. Styrelsen, Jönköpings hembygdsförening – Gudmundsgillet Foto: Jönköpings Läns Museum JM.2011-1-371
  1 699 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Nils Hjort
 • Rösta för en ny arena den 21 Juni!
  En eventuell framflyttning av byggandet för IFK Värnamos nya arena kan hota klubbens fortsatta närvaro i Allsvenskan. Det skulle inte bara leda till en förlust av möjligheter för spelarna, utan även ge negativa konsekvenser för hela klubben, staden och däribland viktigast av allt, ungdomarna. Fotbollen främjar inkludering och integration i samhället. Genom att samla människor från olika bakgrunder skapar fotbollen gemenskap och respekt. För barn som av olika anledningar har det svårt, så ger fotbollen dem en meningsfull aktivitet, ökar deras självförtroende och ger de en känsla av tillhörighet. Fotbollen ger hopp och möjligheter att överkomma utmaningar och ger jämlika möjligheter för barn oavsett deras socioekonomiska bakgrund. IFK Värnamo har för närvarande en dispens för att spela på Finnvedsvallen, men detta kan komma att ändras om inte en ny arena kan byggas i tid. I händelse av att fortsatt spel på Borås arena blir nödvändigt, kommer klubben att drabbas ekonomiskt. De betydande kostnaderna som då uppstår kommer att påverka klubbens pågående satsningar, inklusive infrastrukturen, ungdomsverksamheten, akademin och damlaget. Genom att stödja denna namninsamling visar du att du inte bara bryr dig om en ny arena men att du även bryr dig om våra ungdomar och deras framtid. Vi behöver säkerställa att IFK Värnamo kan fortsätta erbjuda våra barn och ungdomar en stark akademi och möjligheterna för de unga talangerna att fortsätta växa och utvecklas. Vi vill ge dem inspiration, stöd och framtidshopp genom fotbollen. Kan kommunen göra samma sak?
  704 av 800 Underskrifter
  Skapad av Podcasten De Ä Show ' Picture
 • Stoppa nedrustningen av Edsbergs musikundervisning!
  Edsberg har sedan länge varit den främsta utbildningen för kammarmusik, både i Sverige och i Norden. Skolan grundades 1958 av Sveriges Radio som ett alternativ till den tidens statliga musikundervisning, Kungliga Musikhögskolan (KMH), innan institutionerna slogs ihop 1999. Sedan skolans start har hundratals framgångsrika musiker slussats ut i musiklivet och ett flertal av Edsbergs alumner är idag internationellt erkända solister eller sitter på framstående platser i Nordens orkestrar. En stor del av det professionella musiklivet i Sverige har flera år av utbildning på Edsberg bakom sig. Genom åren har resurserna på Edsberg genererat oerhört starka resultat och vi har svårt att se hur skolan kommer återhämta sig från dessa irreparabla skador. Vi studenter räds att dessa nedskärningar endast kommer bli startskottet för nedrustningen av Edsberg. Skriv under för att rädda Edsberg!
  2 711 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Studenterna på Edsberg
 • Låt skolbarn och ungdomar åka gratis kollektivtrafik i Karlskrona kommun
  Vi anser att detta är en viktig åtgärd som kan underlätta för många familjer och samtidigt främja en rättvis och inkluderande samhällsutveckling. En av de främsta anledningarna till att erbjuda gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar är att lindra bördan av fattigdom. För många familjer kan kostnaden för kollektivtrafik utgöra en betydande del av deras hushållsbudget. Genom att eliminera denna kostnad kan vi hjälpa till att minska den ekonomiska stressen för familjer som kanske redan lever i ekonomiskt knappa förhållanden. Detta skulle göra det möjligt för barn och ungdomar att delta fullt ut i andra samhällsengagemang utöver skolaktiviteter utan att deras familjers ekonomiska situation begränsar dem. Vidare skulle gratis kollektivtrafik vara särskilt fördelaktigt för arbetande familjer som kanske inte har tid eller möjlighet att skjutsa sina barn till och från skolan/fritidsaktiviteter varje dag. Genom att erbjuda gratis resor även på lov skulle vi ta bort en potentiell hinder för barnens närvaro och deltagande i samhällsnyttiga och hälsofrämjande aktiviteter. Det skulle även minska klimatpåverkan och främja ett mer hållbart transportsystem i Karlskrona kommun. En annan viktig aspekt att beakta är barnkonventionen. Barn har rätt till utbildning och deras bästa intressen bör alltid vara i fokus. Genom att erbjuda gratis kollektivtrafik möjliggör vi en mer jämlik tillgång till individernas intressen för alla barn och ungdomar oavsett deras socioekonomiska bakgrund. Detta skulle främja principerna om inkludering, jämlikhet och rättvisa. Sammanfattningsvis är vi starkt övertygad om att införandet av gratis kollektivtrafik för de cirka 8000 barn och ungdomar som går i skola och gymnasieskola i Karlskrona kommun skulle vara en positiv och progressiv åtgärd. Det skulle lindra den ekonomiska bördan för familjer, underlätta för arbetande föräldrar, främja en hållbar samhällsutveckling och uppfylla barnens rättigheter enligt barnkonventionen. Därför hoppas vi innerligt att ni tar detta förslag i beaktande och gör det möjligt för alla barn och ungdomar att ha tillgång till gratis kollektivtrafik i Karlskrona kommun. Tack för er uppmärksamhet. Med vänliga hälsningar, vi som skrivit under denna namninsamling
  413 av 500 Underskrifter
  Skapad av Magnus Stockhaus
 • "Malmö – Eurovisions epicentrum 2024
  Jag uppmanar er att stödja min namninsamling för att få Eurovision Song Contest att hållas i Malmö nästa år. Här är några anledningar till varför det är viktigt att Eurovision kommer till Malmö: 1. Mångfald och inkludering: Malmö är känd för sin mångfald och inkluderande atmosfär. Genom att ha Eurovision i Malmö kan vi visa upp Sveriges och Europas kulturella mångfald och skapa en unik och inkluderande musikfest där alla röster får höras och firas. 2. Framtidsorienterad stad: Malmö är en stad som strävar efter innovation och framåtanda. Genom att vara värd för Eurovision kan vi visa upp vår moderna infrastruktur och vår förmåga att hantera stora evenemang på bästa sätt. Detta kommer inte bara att främja staden, utan även hela Sverige och Europa som en plats för dynamiska och framstående musikevenemang 3. Kulturellt utbyte: Eurovision Song Contest är en fantastisk plattform för kulturellt utbyte och att bygga broar mellan länder och kulturer. Genom att välkomna Eurovision till Malmö kan vi främja förståelse, vänskap och samarbete mellan olika nationer och skapa en positiv atmosfär för utbyte av musik, konst och idéer. 4. Ekonomiskt uppsving: Att vara värd för Eurovision är inte bara en fantastisk möjlighet att främja vår stad och region, utan det skulle också innebära ett betydande ekonomiskt uppsving. Evenemanget skulle locka besökare från hela Europa, vilket skulle gynna lokal turism, hotellbranschen, restauranger och andra näringsgrenar, och skapa jobb och tillväxt. 5. Kreativitet och underhållning: Malmö har en blomstrande musik- och kulturscen, och att ha Eurovision här skulle vara en stor ära och en erkänsla av vår stad som en kreativ och underhållningsdriven destination. Det skulle ge lokalbefolkningen och besökarna en möjlighet att njuta av en spektakulär show, fantastiska artister och en minnesvärd upplevelse. Genom att skriva under denna namninsamling kan vi visa vårt stöd för att få Eurovision 2024 att hållas i Malmö. Låt oss tillsammans skapa en oförglömlig musikfest som hyllar kulturell mångfald, inkludering och kreativitet!
  16 av 100 Underskrifter
  Skapad av Olivia Wihlney
 • Stå upp för mångfald
  Skriv på denna insamlingen för att stå upp för mångfald och jämställdhet. Rasism måste bekämpas på alla sätt möjliga. Hoppas ni är med mig.
  31 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mollie Wahlsberg