• LÅT ZABIH STANNA I SVERIGE
  För att uppmärksamma felaktiga utvisningar!
  2 596 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Emma Heinstedt
 • Kriminella gäng rekryterar ungdomar på väg från skola och aktiviteter med hot om våld
  ”Unga personer riskerar där att etablera ett missbruk av narkotika och utveckla en kriminell livsstil” Ur Polisens kartläggning av öppna drogscener 2023. Även skötsamma ungdomar med goda skolresultat, aktiv fritid och engagerade föräldrar utsätts för de kriminellas kontaktförsök. Ungdomarna hotas och tvingas in drogförsäljning av kriminella med våldskapital. ”Vi inom polisen vet att det finns en särskild oro över att kriminella element söker sig till och befinner sig på platser där det vistas mycket barn och ungdomar, som exempelvis idrottsanläggningar, fritidsgårdar och skolor”, skriver polisen i ett mejl. Drogscenens unga kriminella i åldern 18-25 år är svåra att särskilja från högstadie- och gymnasieelever. Kontakter kan ske alla tider på dygnet. De kriminella har inga jobb och skolor att sköta, de kan anpassa sig efter ungdomarnas vanor och scheman. Det finns ingen ungdomsgård för 16-19 åringar i området, de hänvisas till Hagalunds Fabrik 38. Enligt polisen pågår det en väpnad konflikt mellan gängkriminella i Hagalund och Bagartorp.
  579 av 600 Underskrifter
  Skapad av Öppen drogscen Nej tack Picture
 • Agera eller avgå Ulf!
  Enligt människorättsorganisationer har den israeliska ockupationsstaten utfört ett flertal olika krigsbrott bland annat genom att avstänga mer än 2 miljoner människor från vatten, mat och el (1). Den israeliska ockupationsstaten har medvetet riktat in sig på civilbefolkningen med sina bomber och användning av vit fosfor som vapen (2,3). Människorättsorganisationer har dokumenterat mord, apartheid, tortyr och olagliga frihetsberövanden på palestinska barn och vuxna under israelisk ockupation (4,5,6). Källor: 1. https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza 2.https://edition.cnn.com/2023/12/13/politics/intelligence-assessment-dumb-bombs-israel-gaza/index.html 3. https://www.hrw.org/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon 4.https://press.raddabarnen.se/pressreleases/vittnesmaal-fraan-palestinska-barn-i-israeliska-haekten-fyra-av-fem-barn-utsattes-foer-fysisk-misshandel-3048066 5. https://www.amnesty.se/aktuellt/israel-tortyr-och-fornedrande-behandling-av-palestinska-fangar/ 6.https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av Aisli F
 • Inga rasister på domarbänken - avgå Ulla Gustavsson!
  Du som tycker att en domare inte kan anses opartisk om den sprida islamofobisk propaganda - höj rösten och skriv under namninsamlingen för Ulla Gustavssons avgång.
  1 710 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av RFA Rättvisa För Alla
 • Låt regissören Yulia Antonova få stanna i Sverige!
  Kulturprofilen Yulia Antonova i Umeå utvisas till Ryssland där mänskliga rättigheter ses som “fiendes värderingar”, och yttrande- och konstnärlig frihet är drastiskt begränsade. Som konstnär tvingas man antingen fly Ryssland eller välja att samarbeta med staten och stå på dess sida. Yulia har fördömt Rysslands invadering av Ukraina och tagit tydlig ställning mot kriget. Som projektledare på filmklubben Doc Lounge har hon arrangerat visningar av flera filmer av ukrainska filmregissörer under första veckorna av den fullskaliga invasionen, och i samband med detta arrangerade hon även samlingar till stöd av Ukraina. Yulia har hela sitt yrkesliv och nätverk i Sverige, vilket hon har satsat mycket på under sin vistelse i landet. Nu utvisas hon och tvingas att lämna hela sitt liv, sitt yrke, sina vänner och kollegor och återvända till ett land där hon bland annat riskerar fängelsestraff. Hjälp oss få Migrationsverket att ändra sitt beslut och stötta Yulia genom att skriva på och sprida namninsamlingen i dina kanaler.
  4 618 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Elsa Larsson
 • Stoppa utvisningen av brandmansstudenten Amir!
  Amir Mohammadi har flertalet utbildningar i Sverige upp till och med på kandidatnivå, han arbetar och har sin familj och partner här. Han är också HBTQ-person samt ateist. Den 30 november 2023 fick Amir utvisningsbeslut från Migrationsdomstolen. I beslutet står det bland annat: ”Vid bedömningen av synnerligen ömmande omständigheter ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas. … Klaganden har vistats huvudsakligen i Sverige sedan 2011 och det ifrågasätts inte att han, bl.a. genom sina studier och sysselsättning, har utvecklat sociala relationer och ett privatliv i Sverige, vilket ingivna handlingar också ger stöd för. Vid en avvägning mellan hans rätt till privatliv å ena sidan och statens intresse av en reglerad invandring å andra sidan, anser Migrationsdomstolen emellertid att statens intresse väger tyngre.” Det strider mot bland annat EU-konventionen och FN:s mänskliga rättigheter kring sexuell läggning och religionsfrihet att utvisa Amir. Dessutom utgör dessa två faktorer tillsammans ett stort hot mot Amirs säkerhet, liv och hälsa om han utvisas till Iran. Vi vill att fallet omprövas eftersom det råder synnerligen ömmande omständigheter på flera punkter. Amir Mohammadi förtjänar ett tryggt liv i Sverige. Stoppa utvisningen av Amir! Skriv under nu! /Klasskompisarna på brandmansutbildningen SMO, MSB Revinge #AmirMohammad #BrandmanAmir #Brandman #SMO #MSB #Myndighetenförsamhällsskyddochberedskap #Asylrätt #Utvisning #Migrationsdomstolen #Förvaltningsrätt #FN #Europadomstolen #Mänskligarättigheter
  5 180 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Sacharias Kelldén
 • Upprop från Sveriges lärarkår och skolpersonal för omedelbart permanent eldupphör i Gaza
  Lärare och skolpersonal måste använda sina röster och ställning i samhället till att verka för en fredlig värld, det är både våran moraliska och lagstadgade skyldighet i och med skolans fostransuppdrag.
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Omid Fassihi
 • Slopa 11 timmars dygnsvila för vårdpersonal
  För att det ska fungera i alla verksamheter med schema för både patienter och personal
  86 av 100 Underskrifter
  Skapad av Therese Wieslander
 • Låt Altay stanna!
  Vi behöver visa Turkiet att vi inte kan acceptera att man kriminaliserar kärlek, och visa att vi Sverige som land kan bättre. Vi kan inte tillåta att stötta ett land i att normalisera iden att kärlek är en akt av terrorism!
  249 av 300 Underskrifter
  Skapad av River K
 • Operation Rädda Julia: Från SiS-ungdomshem till annat boende
  SIS-ungdomshem är ingen plats för en flicka med Julias svårigheter. En flicka som mår dåligt psykiskt skall inte vistas i en miljö såsom den är på SIS. Julias mående har försämrats avsevärt sedan hon placerades på SIS. Det är hon inte ensam om. Larmrapporter och vittnesmål beskriver återkommande miljön på SIS, hur illa det är. Våra ansvariga politiker i regering och riksdag behöver ta sitt ansvar och förbjuda placering av barn och unga med psykisk ohälsa på SIS och istället erbjuda alternativ som faktiskt innebär behandling. De kan inte längre chockeras över det drabbade barn, unga, deras föräldrar och anhöriga samt organisationer och kontrollmyndigheter beskriver hur illa ställt det är på SIS. Agera nu! #inte1barntill
  95 av 100 Underskrifter
  Skapad av Susanne Markebjer
 • Lärarstudenter mot angiverilagen
  Regeringen och Sverigedemokraterna vill införa en angiverilag. Lagen skulle innebära att alla offentliganställda ska undersöka personers lagliga rätt att vistas i Sverige och ange papperslösa till polisen och migrationsverket. Förslaget är ett hån mot oss blivande lärare och ett hot mot vår professionsroll. Lärares främsta uppgift är att garantera elevers lärande och välmående, inte att agera gränspolis. I skolans värdegrund står det tydligt: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor " är de värden som skolan har en skyldighet att gestalta och förmedla. Angiverilagen står i motsättning till skolans värdegrund och den människosyn som krävs för att arbeta i skolans värld. Som blivande lärare är vårt ställningstagande starkt - vi utbildar oss till lärare, inte gränspoliser! Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson vill att vi ska ange våra framtida elever. Vill du? Vi uppmanar alla att skriva på namninsamlingen. Skydda våra framtida elever!
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alba Grinneby
 • Vindels politiker väljer bort barnens framtid!
  I samtliga risk & konsekvensanalyser som gjorts - Ser man höga risker för fler konflikter, mer skadegörelse, fler trakasserier och skador då de vuxna inte har möjlighet att kunna täcka upp runt barnen under ex. rasterna i samma utsträckning. Man varnar även om hög risk för ökad skolfrånvaro bland barnen till följd av minskad trygghet och sämre mående. Man lyfter också risk för minskad måluppfyllelse då barnen inte kommer att kunna få det stöd de behöver för att nå målen. Tryggheten på flertalet av Vindelns skolor är allt annat än acceptabel och många barn står redan nu utan tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Vi ser lärare som desperat försöker göra allt de kan för att hjälpa sina elever, men det är tydligt att deras arbetsbelastning verkar på tok för hög i förhållande till alla de behov de ska kunna täcka upp för. Många far illa och vi ser ett stort behov av fler vuxna som kan trygga upp och stötta barnen under skoldagarna - ändå tycker politikerna att man fullt rimligt ska kunna göra nedskärningar och DRA NER på personal mitt i det kaos som just nu utspelar sig framför våra ögon. Skolan är en nyckelspelare i samhällets viktigaste framtidsfrågor. Fullständiga betyg är en grundbult för att kunna förebygga kriminalitet och social utsatthet. Dessutom är en fungerande skola ofta helt avgörande när människor står inför valet att bosätta sig och leva i Vindelns kommun. Vindelns framtida kompetensförsörjning, skatteintäkter och trygghet är alla starkt sammankopplade med den skolverksamhet som bedrivs i kommunen. Vi alla vinner på fungerande skolor där personalen är välmående och hinner se, fånga upp och hjälpa varje enskild elev att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Skolor där våra barn får rätt förutsättningar för att kunna må bra, utvecklas och trivas tillsammans. Politiker - HUR kan ni ställa er bakom ett beslut som är förenat med så stora konsekvenser för våra barns välmående? Varför ska vi som föräldrar och skattebetalare satsa på Vindeln, om inte Vindeln satsar på våra barn? Dags att ni tar ansvar och sätter er in i de brister på skolorna som våra barn redan nu är högst drabbade utav? Vi kräver att ni tänker om! ”Tillsammans är vi Vindeln", eller? Namninsamlingen kommer mailas till samtliga politiker inom vindelns kommun. Listan med namnteckningar/underskrifter kommer även användas vid ett eventuellt överklagande av ett negativt beslut.
  1 045 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stina Strömberg