• Stoppa arbetsplatsolyckorna!
  Regeringen säger sig vilja ta i med hårdhandskarna mot kriminalitet. Men kriminalitet på arbetsmarknaden tycks de helt ointresserade av att hantera. För sanningen är den att en av de ledande orsakerna till att arbetare dör på jobbet är att vi har en arbetsmarknad där kriminella och oseriösa företag i princip har fritt spelrum. De struntar i säkerhetsutrustning, ignorerar lagar och informerar inte sina anställda om deras rättigheter. Källor: Arbetet, "62 döda på jobbet 2023 efter ännu en olycka" https://arbetet.se/2024/01/03/62-doda-pa-jobbet-2023-efter-annu-en-olycka/
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Carl Dackeby
 • RÄDDA SESKARÖ SKOLA
  Stöd oss i kampen för att behålla skolan på Seskarö! Seskarö är en levande by med starka företag (många arbetstillfällen). Här finns bland annat butik, restaurang, tandläkare, frisör, sågverk och skola. En skola som nu hotas av nedläggning genom Haparanda stads förslag om endast centrumskolor. En nedläggning av Seskarö skola skulle få förödande konsekvenser. Det skulle slå undan benen för företagen och göra rekrytering i stort sett omöjlig. Tillintetgöra framtidstron som pulserar på Seskarö. För att inte tala om barnen. Barnen behöver och vill ha sin skola. För på skolor som Seskarö bygger man människor. Trygga, omhändertagna, starka unga människor. Och det är just precis vad samhället behöver. Idag mer än någonsin.
  747 av 800 Underskrifter
  Skapad av Li Franzén
 • Sluta isolera vår landsbygd - Rädda busstrafiken!
  Levnadskostnaderna för familjer är högre än någonsin. Bensin- och dieselpriserna stiger regelbundet över 20 resp. 25kr/litern. Under rådande förhållanden är bussen en nödvändighet för att många av de människor som bor på landsbygden ska kunna ha ett drägligt liv. Begränsad möjlighet till resa försämrar jobb- och studiemöjligheter, inte minst för unga och ekonomiskt utsatta som inte klarar av tätorternas vansinnigt höga bostadspriser. Så kan vi inte ha det. Att leva på landsbygden måste få vara ett rimligt val och inte ett straff för dålig socioekonomisk status. Detta är ett mångbottnat problem som kräver flera lösningar, men kollektivtrafiken är utan tvekan en av de viktigaste pusselbitarna för en levande landsbygd. Sluta bortprioritera och isolera oss. Rädda vår kollektivtrafik.
  122 av 200 Underskrifter
  Skapad av Noah Deutschmann
 • Stoppa privatiseringen av Björklunden i Tollarp
  Då det gäller arbetsmiljö, schyssta arbetsvillkor, en bra vård för de boende på äldreboendet, ekonomiska och personal resurserna
  167 av 200 Underskrifter
  Skapad av Ted Nilsson
 • Vi behöver buss 554!!
  Hur ska du ta dig hem ikväll? Indragna pendeltåg som vanligt. Tänka andra resvägar så når du bara till Jakobsberg. 554 tar dig hem!!
  242 av 300 Underskrifter
  Skapad av Carina Wall
 • Ta inte bort buss 554
  Att spara in på buss 554 är dumsnålt och motiveringarna som SL hittills har angett är helt fel så låt oss påverka de som har makten över SL att se till så att de tar och ändrar på beslutet att lägga ner buss 554.
  118 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mats Karlsson
 • Bygg bort krisen - bygg bostäder!
  Det är tuffa tider nu. Inflation och stigande räntor gör att människor inte har råd att bo. Unga kan inte flytta hemifrån, familjer kan inte växa och företag kan inte rekrytera. Dessutom har bostadsbyggandet stannat och om inget görs kan Sverige vara på väg in i den största krisen sedan 90-talet. Marknaden kommer inte lösa byggandet på egen hand. Den bostadspolitik som förts de senaste decennierna, som främst förlitat sig på marknadskrafterna, har lett till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider. Nu måste det till rejäla statliga satsningar. Nu måste det byggas bostäder. Byggsektorn är en viktig motor för ekonomin i stort. En byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete. Ett byggstopp kommer få stora konsekvenser för hela samhället. Regeringen kan inte stå och titta på när byggkrisen förlamar vårt land och sviker landsbygden. Nu är det dags att sätta in åtgärder innan det är för sent. Bygg bort krisen - bygg bostäder! Din röst och engagemang är viktigt! Skriv under nu och sprid vidare till vänner, familj och arbetskamrater.
  18 440 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Byggnads och GS-facket Picture
 • Stoppa nedläggningen av Kryddgårdsskolan och Sörbyängsskolan!
  En central del i en demokrati är delaktighet och möjlighet att vara med och tycka till samt påverka frågor, framför allt frågor som är centrala för medborgarna. Ett barns skolgång utgör en stor del av elevens totala vakna tid och är således helt avgörande för både elevens kunskapsutveckling, välmående och trygghet både i nuet och inför framtiden. En fullt fungerande skolverksamhet är inget som går att skapa på kort tid, däremot går det snabbt att förstöra en sådan verksamhet. Respekten och tilltron till att lärare, skolpersonal och skolledares arbete över tid kan skapa en bra skola borde och bör inte underskattas av demokratiskt folkvalda representanter. Ett förslag till nedläggning av Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan torde rimligtvis föregås av seriös tankeverksamhet och diskussion med elever, personal och vårdnadshavare samt involvera alla berörda parter i god tid innan ett eventuellt beslut kan tas. Ärendegången är genomgående förhastad utifrån flera perspektiv där exempelvis demokratiska principer som transparens och medborgarnas rätt till delaktighet är frånvarande. Hade processen sett annorlunda ut hade andra lösningar kunnat vara möjliga. Vi som vårdnadshavare till barn som går på dessa skolor motsätter oss starkt en nedläggning i förhållande till vad som behandlats ovan och i solidaritet med personalen utgår vi ifrån att detta tas på allvar.
  1 620 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Föräldraupproret Örebro
 • Vindels politiker väljer bort barnens framtid!
  I samtliga risk & konsekvensanalyser som gjorts - Ser man höga risker för fler konflikter, mer skadegörelse, fler trakasserier och skador då de vuxna inte har möjlighet att kunna täcka upp runt barnen under ex. rasterna i samma utsträckning. Man varnar även om hög risk för ökad skolfrånvaro bland barnen till följd av minskad trygghet och sämre mående. Man lyfter också risk för minskad måluppfyllelse då barnen inte kommer att kunna få det stöd de behöver för att nå målen. Tryggheten på flertalet av Vindelns skolor är allt annat än acceptabel och många barn står redan nu utan tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Vi ser lärare som desperat försöker göra allt de kan för att hjälpa sina elever, men det är tydligt att deras arbetsbelastning verkar på tok för hög i förhållande till alla de behov de ska kunna täcka upp för. Många far illa och vi ser ett stort behov av fler vuxna som kan trygga upp och stötta barnen under skoldagarna - ändå tycker politikerna att man fullt rimligt ska kunna göra nedskärningar och DRA NER på personal mitt i det kaos som just nu utspelar sig framför våra ögon. Skolan är en nyckelspelare i samhällets viktigaste framtidsfrågor. Fullständiga betyg är en grundbult för att kunna förebygga kriminalitet och social utsatthet. Dessutom är en fungerande skola ofta helt avgörande när människor står inför valet att bosätta sig och leva i Vindelns kommun. Vindelns framtida kompetensförsörjning, skatteintäkter och trygghet är alla starkt sammankopplade med den skolverksamhet som bedrivs i kommunen. Vi alla vinner på fungerande skolor där personalen är välmående och hinner se, fånga upp och hjälpa varje enskild elev att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Skolor där våra barn får rätt förutsättningar för att kunna må bra, utvecklas och trivas tillsammans. Politiker - HUR kan ni ställa er bakom ett beslut som är förenat med så stora konsekvenser för våra barns välmående? Varför ska vi som föräldrar och skattebetalare satsa på Vindeln, om inte Vindeln satsar på våra barn? Dags att ni tar ansvar och sätter er in i de brister på skolorna som våra barn redan nu är högst drabbade utav? Vi kräver att ni tänker om! ”Tillsammans är vi Vindeln", eller? Namninsamlingen kommer mailas till samtliga politiker inom vindelns kommun. Listan med namnteckningar/underskrifter kommer även användas vid ett eventuellt överklagande av ett negativt beslut.
  1 047 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stina Strömberg
 • Stoppa nedläggningen av Stjärnsunds förskola!
  Intresset att bo i Stjärnsundsområdet är stort. Kommunen har en detaljplan för ett 40-tal villatomter i Björknäbba (Klarängarna). Kommunen har också visionen att föryngra populationen på sikt, men hur ska man locka barnfamiljer att etablera sig på orter utan barnomsorg? Vi vet flertalet föräldrar som har haft intresse att flytta till Stjärnsundsområdet, men som har valt andra orter eller kommuner på grund av det konstanta hotet om nedläggning. Det samma gäller föräldrar som har valt att skriva in sina barn på närliggande förskolor eftersom de inte vet om förskolan kommer finnas kvar. Det är inte underligt att intresset och antalet barn minskar när kommunen konstant hotar med nedläggning. Detta är en självuppfyllande profetia som man sedan använder för att motivera ytterligare nedskärningar. Förskolor är en investering, en investering i framtiden, och det MÅSTE få kosta. Att kortsiktigt göra denna besparing kommer i det långa loppet att kosta kommunen och framförallt Stjärnsund dyrt. Hedemora kommuns bostadssatsning och engagemang i Stjärnsund ringer återigen tomt i våra öron, med konstanta hot om nedskärningar och centraliseringar. Förskolan i Stjärnsund är en av de få engagemang som kommunen fortfarande har kvar. Om detta också läggs ner kan man fråga sig vad kommunen faktiskt gör för oss?
  299 av 300 Underskrifter
  Skapad av Andreas Fredholm
 • Rör inte vår Folktandvård!
  Skriv under för att påverka våra regionpolitiker så att de inte lägger ner Folktandvården i Ankarsrum. Om vi är många som skriver under så kanske vi får dem att tänka om. Kanske biter våra argument på dem. Tänk på miljön, tänk på ekonomin för den enskilde, tänk på arbetsplatserna, tänk på missad undervisning.
  376 av 400 Underskrifter
  Skapad av Elisabet Gunnarsson
 • Studieförbunden samlar Sverige - stoppa nedskärningarna
  Vi måste få regering och riksdag att ändra inriktning på detta och kommande budgetbeslut och stoppa nedskärningarna. Därför måste vi visa konkret på nedskärningarnas konsekvenser. Vi gör det på flera sätt: i direkt kontakt med politiker, i traditionella och sociala medier och genom manifestationer.
  30 261 av 35 000 Underskrifter
  Skapad av Jonas Torpe Joelson