• Stoppa skönhetsoperationer under Coronapandemin så veterinärerna slipper avliva djur.
  Det verkar orimligt att planerad kirurgi i form av skönhets-/ estetiskt plastikkirurgiska ingrepp där propofol används till friska människor ska vara tillåtna i ett läge som detta när intensivvårdsavdelningarna kämpar med svåra prioriteringar. Just pga detta så kan veterinärer av djurskyddsskäl tvingas avliva djur istället för att fortgå med procedurer där narkos krävs.
  42 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marie Lundh
 • Barnkonventionen för flyktingbarn!
  Barnkonvention måste gäller för alla barn även flyktingbarn! Barn som födda i Sverige eller växer upp här vet mer om Sverige och svenska samhället än deras andra land.Dessa barn har rotat sig i samhället och det är grymt och omänskligt att de ska utvisas eller leva i limbo. Barnen skadas av detta, det ska skadar barns psykiskt och hälsa, drömmar, trygghet, framtiden. Dessa barnen är den nya generationen som ska fortsätta leva efter oss och kommer att driva världen, det värde mycket och är jätte viktigt att de ska växer bra. Alla måste förstå allvaret.
  28 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zahra Hosseiny
 • Överlåt viltvården på experter som inte har egenintressen i jakt
  Det är ytterst viktigt att den biologiska mångfalden värnas. Den är starkt hotad redan nu, och alltför generösa jaktregler kommer att leda till att allt fler arter blir utrotningshotade. Det är vidare ytterst viktigt att värna djurs liv och mående. Djur är inkännande och empatiska individer precis som vi människor, och förtjänar därför rätt till liv. Naturvårdsverkets agerande visar att: - Myndigheten inte tar sitt ansvar för att miljökvalitetsmålet ska uppnås. Den biologiska mångfalden är starkt hotad redan nu, och alltför generösa jaktregler kommer att leda till att fler arter blir utrotningshotade. - Det finns ett starkt egenintresse i jakt bland några av de anställda, vilket tyder på jäv. På en myndighet ska det inte finnas några jäviga personer. Jaktintresset leder också till att miljökvalitetsmålet inte uppnås och att etik och moral gentemot djuren inte värnas. På grund av ovanstående anledningar är inte Naturvårdsverket en lämplig myndighet att ansvara för viltvårdsfrågor. Istället ska naturvårdsansvar anförtros experter som bedriver forskning inom djur- och naturvård, och värnar djurens liv och mående. Uppmaningar till regeringens politiker: - Låt biologisk mångfald och värnande om djur och natur utgöra basen för naturvårdspolitiken och premiera den före mänskliga egenintressen, som till exempel nöjesjakt! - Låt beslut styras av kunskap, etiska värderingar och omtanke om människor, djur och natur! - Visa att ni menar allvar med miljökvalitetsmålet genom att överlåta naturvårdsansvaret på de som innehar expertis inom natur- och djurvård, och värnar djurens liv och mående! Källor: Aftonbladet, hämtat den 10 november 2019 på https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8mVonE/jagare-skjuten-under-jakt Naturvårdsverket, hämtat den 26 december 2019 på https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/remisser-och-yttranden/remisser-2019/jakttider/remissversion-jakttidsoversyn-paket-1-191216.pdf Riksdagen, hämtat den 27 februari 2020 på: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag-20181192_sfs-2018-1192 Sveriges radio, hämtat 20 augusti 2019 på https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7283573 Umeå universitet, hämtat 25 februari 2020 på: https://www.umu.se/nyheter/arter-dor-ut-i-mycket-hogre-takt-an-tidigare-kant_8687256/
  1 102 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Emma Eurenius
 • Låt Lodjuren Leva
  I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2021 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora över 100 lodjur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen. Just nu är tiden då lodjuren möter en partner och några av honorna kan fortfarande leva tillsammans med förra årets ungar. I denna jakt räknas bara siffror och ingen hänsyn tas till individen eller hur den har valt sin livsmiljö och sitt livsmönster. Det rör sig om djur som har valt att leva i våra skogar och vissa har aldrig någonsin varit i närheten av människor. Vi ber nu alla som tror på den biologiska mångfalden och lodjurens rätt att leva att skriva vår lista. För framtiden.
  8 030 av 9 000 Underskrifter
  Skapad av Peter Henriksson
 • Stoppa alla djurförsök
  Det är fullständigt oacceptabelt att djur torteras i djurförsök!! Levande varelser som utnyttjas och plågas på de mest avskyvärda sätt är moraliskt och etiskt oförsvarbart!! Människor måste inse att vi inte har någon som helst rätt att utnyttja andra levande varelser!! Detta är rasism av värsta sort, och laboratorierna är försöksdjurens koncentrationsläger.
  38 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marie Rose
 • Ingen helikopterjakt på älg i Västerbotten!
  Sveaskog vill skjuta älgar från helikopter i Västerbotten, för att komma tillrätta med "skadorna" med vandringsälgar, som samlas under vintertid på områden med ungskog. Om de istället lät bli att röja bort alla lövträd från sina plantager, skulle inte älgarna behöva vara hänvisade till tall som enda återstående födokälla vintertid, när älgkorna dessutom är dräktiga. Att tillåta större andel löv förespråkas dessutom av Skogsstyrelsen, som ett sätt att klimatsäkra virkesåkrarna mot insekt- och svampangrepp, skogsbränder och stormfällning. Man skulle önska att åtminstone statliga Sveaskog tog till sig ny kunskap, istället för att sälla sig till utrotningskampanjen mot älgen, som de privata skogsbolagen bedriver. Källor: Svensk jakt, Sveaskog vill skyddsjaga älg från helikopter, https://svenskjakt.se/start/nyhet/sveaskog-vill-skyddsjaga-alg-fran-helikopter/ Folkbladet, Älgjakt med helikopter och drönare kritiseras, https://www.folkbladet.nu/2020-01-17/algjakt-med-helikopter-och-dronare-kritiseras
  732 av 800 Underskrifter
  Skapad av Elena Martinez
 • Det måste bli ett slut på den vidriga hanteringen av djur.
  För att det handar om levande kännande varelser som har lika rätt till liv som människan.Och att rovdjuren tillhör skogen och behövs för naturens kretsgång som jägarna förstör med sitt skjutande jagande dödande torterande av våra rovdjur tränger ut dom från deras skogar så att jägarna kan få till skyddsjakt licensjakt.Allt är grymt planerat.Politikerna går jägarnas väg och säger inte ett knyst om självklara jaktbrott som mer och mer utförs.
  56 av 100 Underskrifter
  Skapad av Pia Hamberg
 • Stoppa Naturvårdsverkets nya förslag om att tillåta allmän jakt på Ekorre och Hermelin i Sverige
  Nu på söndag den 16 februari är sista dagen att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets nya förslag på jakttider i Sverige. Få av oss i allmänheten har vetat om att jakttiderna setts över. Naturvårdsverkets nya förslag vill kraftigt utöka jakt i Sverige. Nedanstående 67 vilda djur jagas och dödas årligen av jägare: Ringduvor, Rådjur, Rödrävar, Kronhjortar, Skator, Kråkor, Råkor, Morkullor, Grågäss, Vildsvin, Fältharar, Björnar, Vargar, Lodjur, Dovhjortar, Grävlingar, Skogsharar, Vildkaniner, Älgar, Mufflonfår, Illrar, Minkar, Vesslor, Alfåglar, Björktrastar, Bläsänder, Bläsgäss, Dalripor, Ejdrar, Fasaner, Fiskmåsar, Fjällripor, Gråtrutar, Gräsänder, Havstrutar, Järpe, Kajor, Kanadagäss, Knipa, Kricka, Nötskrikor, Orrar, Rapphöns, Sjöorrar, Småskrake, Storskrake, Sädgäss, Tjädrar, Vigg, Vitkindade gäss, Mårdar och Bävrar. Den förödande majoriteten av dessa djur jagas för nöjes skull. Andra dödas för att de stora skogsbolagen ser vilda djur som ett ekonomiskt hot. Många av de döda djuren slängs på soptippen. 1 000 000 vilda djur dödas i fällor eller skjuts ihjäl varje år i vårt land. Men den siffran anger endast de av jägare inrapporterade dödsoffren. I själva verket finns idag ingen tillsynsmyndighet för jakt som ser till att de få regler som finns efterlevs. Över 150 000 vilda djur skadeskjuts, varje år. Skadeskjutning innebär ett obeskrivligt lidande för djuren. På söndag vill Naturvårdsverket alltså lägga till ytterligare två vilda djur; Ekorre och Hermelin på den långa listan över djur som tillåts jagas till döds av 250 000 svenskar med jaktlicens. Att införa jakt på Ekorre och Hermelin är endast att ge fler djur att döda åt jägare som dödar djur för nöjes skull. Om 5 personer skriver under namninsamlingen så är de 5 personerna fler än de som argumenterade mot jakt när Naturvårdsverket tidigare i år, mycket lågmält, tillät allmänheten att komma med synpunkter inför att de nya jakttiderna skulle bestämmas. De nu föreslagna jakttiderna innebär ytterligare stort lidande för vilda djur i våra skogar och marker. Låt inte lidandet även drabba Ekorrar och Hermeliner. Varje namnunderskrift är viktig. Namninsamlingen skickas direkt till Naturvårdsverket på kvällen den 16 februari 2020. Tillagt 16 februari kl 23.45 Tack alla ni som engagerat er och skrivit under. Namninsamlingen är nu avslutad och inskickad till Naturvårdsverket men fortsätter att ligga uppe tills vidare.
  11 139 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Josefin Andersson
 • "Hästa gård" för lokal matproduktion nej till byggföretag PEAB
  Greta och ungdomar över hela jordklotet har börjat utmana vuxenvärlden och kräva att vi gör något för att stoppa klimatförändringarna. Omfattande omställningsåtgärder behövs för att mänskligheten ska klara krisen. Stockholm, till skillnad från t.ex Södertälje och andra platser, förvärrar klimatkrisen: t.ex. Istället för att bygga infrastruktur för lokal matproduktion, såsom bevattningssystem, bygger man Förbifart Stockholm. Stockholms kommun äger 250 hektar mark på Järvafältet  (”Hästa gård”) där större delen är odlingsbar. Men istället för att uppmuntra lokala odlingsinitiativ har man gett kontraktet till ett byggföretag – PEAB – som enbart ”sköter om” markytorna. Att, som Sverige gör, huvudsakligen leva på importerad mat är inte hållbart. Stadsodling behövs för att skapa lokal produktion, ett tryggt och inkluderande samhälle, gröna jobbtillfällen och friska ekosystem och biologisk mångfald.
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Rafael Altez
 • Sluta plåga svenska kossor!
  Våra mjölkgårdar kontrolleras alldeles för sällan (var tionde år). Länsstyrelsen skickar inte sina anmärkningar till mejerierna, det krävs att mejerierna själva aktivt går in och kollar efter dessa. Men det gör inte mejerierna. Därför kan kossorna år efter år leva under plågsamma förhållanden. Detta accepterar inte jag!
  218 av 300 Underskrifter
  Skapad av Walentina Westling
 • Ge din röst för Rumäniens hundar
  Tusentals hundar lever i dag sina liv på gatorna i Rumänien. De är många gånger skadade, lemlästade, övergivna och svultna. Hundar sitter också fastkedjade dag ut och dag in utan skydd från varken kyla eller brännande sol. Vi vill inte bara stå och se på när detta händer utan att genom påtryckningar försöka få till en förändring i Rumäniens hantering av hundarnas situation i landet. I dag arbetar ideella organisationer, volontärer och veterinärer på plats i Rumänien för att ta hand om och kastrera hundar från gatan. De gör ett fantastiskt arbete och vi vill ytterligare hjälpa till genom att med vår namninsamling påverka Rumäniens regering att följa och utveckla lagar där hundar ska respekteras och bli väl behandlade. Din röst är oerhört viktig. Så fort coronaepidemin inte tar all uppmärksamhet kommer namninsamlingen att skickas in. Namninsamlingen kommer att sändas till Rumäniens ambassad där enbart ditt förnamn kommer att visas. STORT TACK FÖR DIN HJÄLP
  1 531 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Marianne Lenngren
 • Naturens rättigheter
  För att rädda jorden och bevara naturen och ekosystemen.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annica Svensson