• RÄDDA SESKARÖ SKOLA
  Stöd oss i kampen för att behålla skolan på Seskarö! Seskarö är en levande by med starka företag (många arbetstillfällen). Här finns bland annat butik, restaurang, tandläkare, frisör, sågverk och skola. En skola som nu hotas av nedläggning genom Haparanda stads förslag om endast centrumskolor. En nedläggning av Seskarö skola skulle få förödande konsekvenser. Det skulle slå undan benen för företagen och göra rekrytering i stort sett omöjlig. Tillintetgöra framtidstron som pulserar på Seskarö. För att inte tala om barnen. Barnen behöver och vill ha sin skola. För på skolor som Seskarö bygger man människor. Trygga, omhändertagna, starka unga människor. Och det är just precis vad samhället behöver. Idag mer än någonsin.
  746 av 800 Underskrifter
  Skapad av Li Franzén
 • Sluta isolera vår landsbygd - Rädda busstrafiken!
  Levnadskostnaderna för familjer är högre än någonsin. Bensin- och dieselpriserna stiger regelbundet över 20 resp. 25kr/litern. Under rådande förhållanden är bussen en nödvändighet för att många av de människor som bor på landsbygden ska kunna ha ett drägligt liv. Begränsad möjlighet till resa försämrar jobb- och studiemöjligheter, inte minst för unga och ekonomiskt utsatta som inte klarar av tätorternas vansinnigt höga bostadspriser. Så kan vi inte ha det. Att leva på landsbygden måste få vara ett rimligt val och inte ett straff för dålig socioekonomisk status. Detta är ett mångbottnat problem som kräver flera lösningar, men kollektivtrafiken är utan tvekan en av de viktigaste pusselbitarna för en levande landsbygd. Sluta bortprioritera och isolera oss. Rädda vår kollektivtrafik.
  122 av 200 Underskrifter
  Skapad av Noah Deutschmann
 • Kämpa för de boende och personalen på Annedals Vård- och Omsorgsboende
  I Göteborgs kommun finns "Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden" och detta eventuella hastiga beslut om flytt strider mot flertalet punkter så som att boende ska vara dessa för att nämna några: - Trygg med våra medarbetare - Vi planerar tillsammans - Respektfullt bemötande - Värdighetsgarantier för just dig
  532 av 600 Underskrifter
  Skapad av Victoria Tötterström
 • Stoppa privatiseringen av Björklunden i Tollarp
  Då det gäller arbetsmiljö, schyssta arbetsvillkor, en bra vård för de boende på äldreboendet, ekonomiska och personal resurserna
  167 av 200 Underskrifter
  Skapad av Ted Nilsson
 • Stoppa nedläggningen av Kryddgårdsskolan och Sörbyängsskolan!
  En central del i en demokrati är delaktighet och möjlighet att vara med och tycka till samt påverka frågor, framför allt frågor som är centrala för medborgarna. Ett barns skolgång utgör en stor del av elevens totala vakna tid och är således helt avgörande för både elevens kunskapsutveckling, välmående och trygghet både i nuet och inför framtiden. En fullt fungerande skolverksamhet är inget som går att skapa på kort tid, däremot går det snabbt att förstöra en sådan verksamhet. Respekten och tilltron till att lärare, skolpersonal och skolledares arbete över tid kan skapa en bra skola borde och bör inte underskattas av demokratiskt folkvalda representanter. Ett förslag till nedläggning av Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan torde rimligtvis föregås av seriös tankeverksamhet och diskussion med elever, personal och vårdnadshavare samt involvera alla berörda parter i god tid innan ett eventuellt beslut kan tas. Ärendegången är genomgående förhastad utifrån flera perspektiv där exempelvis demokratiska principer som transparens och medborgarnas rätt till delaktighet är frånvarande. Hade processen sett annorlunda ut hade andra lösningar kunnat vara möjliga. Vi som vårdnadshavare till barn som går på dessa skolor motsätter oss starkt en nedläggning i förhållande till vad som behandlats ovan och i solidaritet med personalen utgår vi ifrån att detta tas på allvar.
  1 619 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Föräldraupproret Örebro
 • Lärarstudenter mot angiverilagen
  Regeringen och Sverigedemokraterna vill införa en angiverilag. Lagen skulle innebära att alla offentliganställda ska undersöka personers lagliga rätt att vistas i Sverige och ange papperslösa till polisen och migrationsverket. Förslaget är ett hån mot oss blivande lärare och ett hot mot vår professionsroll. Lärares främsta uppgift är att garantera elevers lärande och välmående, inte att agera gränspolis. I skolans värdegrund står det tydligt: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor " är de värden som skolan har en skyldighet att gestalta och förmedla. Angiverilagen står i motsättning till skolans värdegrund och den människosyn som krävs för att arbeta i skolans värld. Som blivande lärare är vårt ställningstagande starkt - vi utbildar oss till lärare, inte gränspoliser! Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson vill att vi ska ange våra framtida elever. Vill du? Vi uppmanar alla att skriva på namninsamlingen. Skydda våra framtida elever!
  42 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alba Grinneby
 • Nej till höjning av 30 dagars SL kort i Stockholm!
  Många personer har svårt att betala priset och det blir ännu svårare. Detta är motsägelsefullt och ena sida vill Landstinget att fler reser kollektivt men till dyrare/högre pris och andra sida att färre ska planka men det blir knapp möjligt när kortet blir dyrare och dyrare. Landstinget, vi resenärer delar er vision om att-” Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och attraktiv för invånarna/resenärerna och till rimliga priser”. Ta er förnuft nu och agera genom att ändra i budgeten för 2024.
  155 av 200 Underskrifter
  Skapad av Sandra Altamirano
 • Camilla Gärdebring Lyssna eller avgå!!
  För att kunna förbättra kvaliteten och bibehålla kompetens på medarbetare . Att kunna kunden få rätt vård och omsorg oavsett var någonstans befinner seg i kommunen. För att våra kunder kunna få en värdefull liv och att personalen kan få en balans i privatliv och arbete . För att få friskare och gladare medarbetare som leder till trivsammare arbetsliv och förändring i ekonomi. För en attraktivare arbete och arbetsgivare. För att så sätt får man in mer intresse för yrket och att istället att lämna kommunen och arbetsgivare locka nya anställda
  735 av 800 Underskrifter
  Skapad av Marija Bajic
 • Inkludera terapi i friskvårdsbidraget
  Terapi i hälsofrämjande syfte borde jämställas med andra former av friskvård som är skattebefriande och kan subventioneras av arbetsgivare. Din psykiska hälsa har lika stor påverkan på din livskvalitet som din fysiska hälsa. Genom att inkludera terapi i friskvårdsbidraget kan vi sänka den ekonomiska tröskeln för miljoner svenskar och därmed tillgängliggöra resurser i form av privatpraktiserande psykologer och psykoterapeuter. Terapi har visat sig särskilt effektiv hos patienter som får behandling i ett tidigt skede och minskar risken att de drabbas av svårare psykisk ohälsa, med sjukskrivningar och andra negativa samhällskonsekvenser som följd. Skiv under om du också vill att terapi ska ingå i friskvårdsbidraget.
  3 037 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Natali Suo
 • Dags att stoppa fallet mellan stolarna!
  Genom att skriva under på detta kravbrev så instämmer du med REA:s krav på att det är dags att skapa en förändring för Sveriges egenanställda, och på längre sikt förhoppningsvis även för andra som arbetar utan traditionell anställning. Vi kräver nu att egenanställda ska ha samma arbetsrättsliga status som övriga arbetstagare i Sverige. Detta innebär samma rätt till ersättning vid arbetslöshet och samma rättigheter att ta deltidsuppdrag under en period av arbetslöshet.
  78 av 100 Underskrifter
  Skapad av Katarina Strandberg
 • Reformera bostadsmarknaden
  Bostadspolitiken har varit alldeles för passiv under flera decennier. De förslag som presenteras motsvarar inte på långa vägar de behov som finns. Vi verkar ha glömt bort att bostad är en grundläggande rättighet och att avsaknaden av en trygg bostad påverkar både individ och samhälle negativt. Vi måste kräva rejäla reformer och investeringar och inte nöja oss med silvertejpsförslag i stil med "gör det enklare att hyra ut i andra hand".
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annie Croona
 • Stoppa nerskärningarna i förskolan i Göteborg.
  Enligt tjänsteutlåtandet från Förskoleförvaltningen 2023-10-18, finns det en åtgärdsplaner för att nå budget i balans för varje stadsområde, där alla stadsområden har upprättat åtgärdsplaner för sitt område. Se länk nedan, https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/67849BB5E107F28BC1258A4C0030C267/$File/6%20TU.pdf?OpenElement Nu måste vi vuxna agera och ta vårat ansvar för våra minsta medborgare och deras framtid och att de ska få ha en fungerande förskola. Om det politiska styret fortsätter med nerskärningar, kommer det att fortsätta drabba våra barn och samhället i stort i framtiden. Alla barn har rätt till en välfungerande förskola, där barn och personal vistas i en miljö med rätt resurser och förutsättningar för att utvecklas optimalt. Vänligen skriv under och sprid insamlingen vidare!
  1 345 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Martina C