• Omfördelning av resurser - från bilar till barn
  Nedskärningarna har inneburit: • Sammanslagningar av klasser som innebär att det till hösten blir 32 barn i en av lågstadieklasserna • Förskoleklasserna startade detta läsår med 29 elever i varje klass • Från elevvårdshälsoteamet försvinner till hösten en kurator och en speciallärare • Mest anmärkningsvärt är det kraftiga tappet på fritids som under sommarlovet 2023 förlorade hela 25 procent av personalen (motsvarar minskning från 32 till 24 heltider)   Minskningen av personal motiveras av skolledningen med vikande elevunderlag men vår sammanställning visar att det inte stämmer. Elevunderlaget är oförändrat[1]. På nationell nivå och i Stockholms stad är trenden förvisso minskande barnkullar men inte lokalt  i vår stadsdel. Förklaringen till att Blackeberg inte följer den övergripande trenden kan vara den höga inflyttningen i samband med uppförandet av nya bostäder den senaste femtonårsperioden. Vidare planeras 400 nya bostäder i stadsdelen de närmsta åren, en ökning med ytterligare 10 procent.     Vi föreslår en omfördelning av ekonomiska medel från bilar till barn.     Kommunfullmäktige antog redan 2016 en Plan för gatuparkering[2] som innebär att parkeringen i Blackeberg ska avgiftsbeläggas. Vid försök till införande av boendeparkeringsavgift i Bromma 2018 överklagades beslutet med motiveringen att avgifter endast får användas för att reglera trängsel. Dock råder det kraftig trängsel i Blackeberg. Men inte bara det!  I januari 2024 föll en prejudicerande dom[3] som nu ger kommuner större frihet att avgiftsbelägga parkering. Intäktsbortfallet lokalt uppgår till 5,6 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar åtta lärare eller 13 barnskötare. Står ni politiker för att denna skeva resursfördelning fortsätter år efter år? Det finns flera sätt att finansiera skolan, exempelvis genom höjda avgifter i andra delar av den kommunala verksamheten, via inkomstskatt och statsbidrag. Vi välkomnar alla kreativa sätt och skulle gärna se medel till skolan som inte bara kompenserar för de senaste årens nedskärningar utan också satsar på framtiden. Gatuparkeringen är en lågt hängande frukt: Beslutet är redan fattat och det är bara en tidsfråga innan det ska verkställas. Vad väntar ni på? Pengar till skolan finns redan i kvarteret: Håll med om att det är en elegant, smart och rättvis lösning!     Att avgiftsbelägga parkering marknadsmässigt har flera positiva följdeffekter.     Gatan tillhör i grunden alla men ytan är begränsad och den fördelning som råder i dagsläget är kraftigt ojämlik: Få har tillgång till mycket plats och det är framför allt barnen som är förlorarna som ser sin rörelsefrihet begränsas och hotet från biltrafiken är lika med dödsfara. Dessutom tränger systemet undan kapacitetsstarka färdmedel vilket är ett oklokt sätt att utnyttja resurser. Bilarnas utbredning är vidare ett hinder för grönska vilket är en viktig åtgärd för att skydda samhället från kostsamma skador vid skyfall och andra extremväder som nu ökar. Parkeringsavgifter är ett effektivt styrmedel för att komma tillrätta med dessa problem. Dessutom förbättras luften och minskar stillasittandet, det ökar tryggheten och underlättar för dem som verkligen behöver ha bil att hitta parkering. Pengarna som frigörs kan användas för att kompensera för de kraftiga nedskärningarna inom skolan. Win-win trippel-win! Det är dags för en rumslig och ekonomisk omprioritering - från bilar till barn. [1] Bemanning HT start 2017-2022-2023-2024.xlsx - Google Kalkylark [2] Plan för gatuparkering [3] Beslut Dnr TSV 2022–7647
  13 av 100 Underskrifter
  Skapad av Karin Arén
 • Sätt in Akutläkarbilen i Alingsås, på Akutmottagningens öppettider.
  Det är viktigt att bilen går akutmottagningens öppettider som är  M-F 08-21 L-S  08-21 För att vara den förlängda armen.   Finnas för våra äldre och sköra. För att våra äldre och sköra ska få en  trygghet, för deras anhöriga ska få en trygghet att de finns för dom och Kan Ordna att de kommer till Sjukvård utanför hemmet om behovet finns. Idag när bilen endast går dagtid  08-16 M-F så blir den inte den förlängda armen som var tanken med bilen.  För att vara akutmottagningens förlängda arm så måste bilen gå de tider akutmottagningen är öppen i Alingsås. Vi vill se Akutläkarbilen sättas in på Akutmottagningen i Alingsås  öppettider tider snarast,  för att skapa en trygg vård för de äldre och sköra i hemmet.  För att Akutläkarbilen  ska vara den förlängda armen för akutmottagningen i Alingsås. För att frigöra vårdplatser och underlätta för sjukvårdspersonalen på  Alingsås lasarett. Ge tryggheten till våra äldre sköra och deras anhöriga. Ge dom denna vården de har rätt till.  Det är viktigt att skriva under om ni vill se de äldre sköra få denna vård i sina hem på Alingsås lasarett öppettider.  För att skapa en trygghet för de  äldre sköra som deras anhöriga. Underlätta för vårdpersonalen.
  87 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Vackenklint
 • Bevara Lasarettsbacken!
  Lasarettsbackens gula hus byggdes som läkarbostäder och har sedan dess inhyst kollektiv och andra stora familjer. Inte sällan möter vi människor som antingen har bott, vuxit upp, haft en vän eller varit på fest här. Husen tillhör en svunnen tid och ett lyckligt nu. De bör även tillhöra framtiden.   Tillsammans för ett bättre Umeå!  Denna namnlista är skapad av konstnärsduon Clara Diab och Mads Christoffersen som i våras skapade och curerade utställningen "The Danger of a Simple Story", i vilken bilden av ett växande Umeå nyanseras. Situationen med privata företag som exploaterar mark och höjer hyrorna engagerar många runt om i Sverige och vi uppmanar dig därför att dela namnlistan på Facebook och andra sociala medier!
  79 av 100 Underskrifter
  Skapad av Clara Diab
 • Hjälp unga i Bjuvs kommun att få gratis bussbiljetter till sommaren 2025!
  Enligt barnkonventionen har barn och ungdomar rätt till en aktiv fritid, oavsett var du bor eller vilka socioekonomiska förutsättningar du har. I dagsläget har inte alla unga i Bjuv samma möjligheter att ta sig till fritidsaktiviteter. Vi uppmanar därför Bjuvs kommunfullmäktige att införa gratis bussbiljetter, då det ger ungdomar friheten att kunna delta i aktiviteter utan att behöva tänka på vart aktiviteten kommer vara.  En ökad möjlighet att ta sig till fritidsaktiviteter leder till en ökad fysisk aktivitet vilket enligt forskning kan förbättra en individs personliga hälsa och sitt mående. Det leder även till en fritid där gemenskapen blir stark och känslorna positiva. Enligt riksidrottsförbundet hjälper även fysisk aktivitet en att hantera stress bättre.  Man får ha ett öppet hjärta, och tänka på barn som inte kan åka vart de vill i Bjuvs kommun.  Många barn lever under jobbiga omständigheter där familjens ekonomi är ganska så låg vilket självfallet förvärrar barnets tillgång till att ha kul med vänner, ta sig till olika ställen och kunna lära känna nya människor. Utan tillgång till transport leder det till att barnets mående förvärras med tanke på att hen inte har tillgång att ta sig någonstans och kanske slutligen blir utlämnad av vänner. Nu hjälper vi unga i Bjuv att få gratis busskort!
  79 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alice Sandström
 • Bevara lekplatsen Bofinken
  Bofinkens lekplats utgör en av få grönområden i våra kvarter. Lekplatsen är till stor glädje för både stora och små barn samt för förskolorna i området. Här ges våra barn möjlighet till trygg och spontan lek i sitt närområde. Hjälp oss bevara Bofinkens lekplats!
  139 av 200 Underskrifter
  Skapad av Sanna Hyll
 • Slopa inkomstskatt för offentligt anställda inom utbildning och sjukvård
  De som gör de allra viktigaste jobben för att vårt samhälle ska fungera går på knäna både vad gäller tid och pengar. Sjuksköterskor, poliser och lärare med mera säger upp sig eller byter till privatsektorn. 
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sean Kisch
 • Gör Sverige cykelvänligt! Dags för Sverige att implementera EUs cykeldeklaration!
  Sverige verkar fått punka i EU när det kommer till cykeln och mer hållbar och aktiv mobilitet. Köpenhamn, Paris, Bryssel och Ghent är bara några av många städer som ställer om i länder som just nu rullar om oss i full fart. Under 2024 har EU valt att peka på cykeln som ett centralt färdmedel i transportinfrastrukturen, och EU har klubbat en historisk cykeldeklaration! Sveriges egen infrastrukturminister skrev under, men en signatur räcker inte.     Nu måste regeringen agera och implementera deklarationen!   Med cykeln i centrum blir Sverige mer transporteffektivit, vi skapar mer utrymme för människor, renare luft och mindre klimatutsläpp.
  348 av 400 Underskrifter
  Skapad av Johline Lindholm
 • Snälla MAX, ta tillbaka Lyxshake Vegan
  Alla ska kunna njuta av en Lyxshake
  1 012 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Meloona Music Picture
 • Bygg en skatepark i Karlskrona!
  Det finns en oro bland många invånare att kommunen har valt att inte renovera den lokala skatehallen, vilket skulle kunna tolkas som en brist på engagemang för våra unga. Men att bygga en ny, modern skatepark utomhus skulle inte bara vara ett steg i rätt riktning för att främja fysisk aktivitet och social samvaro, utan även för att visa att vi verkligen bryr oss om våra barns och ungdomars framtid.
  463 av 500 Underskrifter
  Skapad av Simon Fuglsang
 • Förbättra ungdomsfotbollen på Stuvsta IP nu!
  Rätt förutsättningar på kommunens idrottsanläggningar gör att vi behåller fler ungdomar inom olika sporter vilket leder till ett bättre samhällsklimat och ett aktivt liv som vuxen. Detta underströk och beskrev Centrum för idrottsforskning i sin rapport från 2023. https://centrumforidrottsforskning.se/idrotts-och-friluftsanlaggningar Dags att Huddinge kommun agerar!
  156 av 200 Underskrifter
  Skapad av Daniel Söderström
 • PFAS-gifter!
  För framtida generationer.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulph Wahlbom
 • Rättvisa åt Axel - stoppa tvångsflytt
  Vad gör man som enskild individ om kommunen sätter sig över lagen och vägrar rätta sig efter en dom i högre instans? Man blir ju helt maktlös! Stoppa kommunens domstolstrots. Ge Axel en rättvis prövning av sin sak.
  677 av 800 Underskrifter
  Skapad av Birgitta Hellman Magnusson