• Nej till höjning av 30 dagars SL kort i Stockholm!
  Många personer har svårt att betala priset och det blir ännu svårare. Detta är motsägelsefullt och ena sida vill Landstinget att fler reser kollektivt men till dyrare/högre pris och andra sida att färre ska planka men det blir knapp möjligt när kortet blir dyrare och dyrare. Landstinget, vi resenärer delar er vision om att-” Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och attraktiv för invånarna/resenärerna och till rimliga priser”. Ta er förnuft nu och agera genom att ändra i budgeten för 2024.
  155 av 200 Underskrifter
  Skapad av Sandra Altamirano
 • Rädda skolorna i Danderyd!
  Tillsammans kan vi rädda Danderyds grundskolor!
  1 680 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Andrea Tham
 • Namninsamling för att kunna lyssna på pod/musik under arbetstid.
  Det underlättar, skapar glädje och mening under arbetstid som i sin tur skapar en bättre och mer effektiv arbetsmiljö.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Saman Sohrabi
 • Bosnier i solidaritet med Gaza
  Det fasansfulla dödandet av civila i Gaza är en katastrof och en skandal. Internationell rätt och mänskliga rättigheter tappar all sin betydelse om vi tillåter att detta krig att fortgå. Läkare utan gränser skriver: "Efter en månads krig är situationen för Gazas 2,2 miljoner invånare desperat. Den intensiva beskjutningen och flygattackerna skonar ingen, såväl skolor som sjukhus har träffats och förstörts. Palestinska myndigheter rapporterar över 10 000 dödade varav 4000 barn. Samtidigt har Israels totala blockad skapat brist på mat, vatten, el och bränsle."
  1 300 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Irma Kilim
 • Camilla Gärdebring Lyssna eller avgå!!
  För att kunna förbättra kvaliteten och bibehålla kompetens på medarbetare . Att kunna kunden få rätt vård och omsorg oavsett var någonstans befinner seg i kommunen. För att våra kunder kunna få en värdefull liv och att personalen kan få en balans i privatliv och arbete . För att få friskare och gladare medarbetare som leder till trivsammare arbetsliv och förändring i ekonomi. För en attraktivare arbete och arbetsgivare. För att så sätt får man in mer intresse för yrket och att istället att lämna kommunen och arbetsgivare locka nya anställda
  735 av 800 Underskrifter
  Skapad av Marija Bajic
 • Erbjud skolkatalog i Skellefteå kommun
  Skriv under namninsamlingen om du också vill ha möjlighet att beställa skolkatalogen! Namninsamlingen överlämnas till Henrik Bolin vecka 48.
  254 av 300 Underskrifter
  Skapad av Boel Wikman
 • Uteslut Israel från Eurovision 2024
  Just nu sker massakrer, massfördrivning och krigsförbrytelser i Gaza. Internationella domstolen utreder om Israel gör sig skyldigt till folkmord på palestinier. I en sådan situation är det helt orimligt att Israel ska tillåtas delta i Eurovision Song Contest. Minst 24 000 palestinier har dödats i bombanfall och andra militära angrepp sedan den 7 oktober 2023. Av dessa är 70% barn och kvinnor. 1,9 miljoner människor är på flykt, instängda i Gaza. Drygt 300 000 bostäder har förstörts, närmare 60 000 människor är skadade. Drygt 100 journalister finns bland de döda. Journalister och deras familjer utsätts för riktade attacker, hot och frihetsberövanden. Vårdpersonal och ambulanser attackeras och alla sjukhus i Gaza är förstörda, enormt överbelastade eller på gränsen till kollaps. Civila attackeras i de så kallade ’säkra områden’ som Israel beordrat dem att bege sig till. Utöver dessa krigsbrott har Israel även stoppat tillgången till livsförnödenheter som rent vatten, el, bränsle och mediciner. FN larmar om att svält och sjukdomar hotar att ta lika många liv som de militära attackerna. I skuggan av kriget mot Gaza råder är situationen akut också på Västbanken, där den israeliska armén och beväpnade bosättare attackerar palestinska orter. EBU har meddelat att Israel ska få medverka i Eurovision och säger sig vilja värna om tävlingens status som ”ett opolitiskt evenemang som förenar publik över hela världen genom musik” (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/eurovision-arrangoren-israel-far-tavla-i-malmo). 2022 portades Ryssland från Eurovision på grund av invasionen av Ukraina. Nu är plötsligt den värdegrund som EBU då hänvisade till som bortblåst. Eller är Israels förbrytelser förenliga med Eurovisions värdegrund? Organisationer och nätverk runtom i Europa bildar nu opinion för att Eurovisionfinalen i Malmö sker utan Israels medverkan. I Sverige kräver vi att SVT (som står för den svenska delen av festivalen) tar sitt ansvar. Vi alla kan hjälpa till att påverka, och med denna namninsamling visar vi att Sveriges befolkning tar avstånd från Israels militära ockupation, massakrer, fördrivning och krigsförbrytelser. Vi tänker inte låta Israel kapa festen när Eurovision kommer till Malmö! ⭕️ ENGLISH ⭕️ Massacres, mass displacement and war crimes are taking place in Gaza right now. The International Court of Justice is investigating whether Israel is guilty of genocide against the Palestinians. In such a situation, it is completely unreasonable that Israel is allowed to participate in the Eurovision Song Contest. At least 24,000 Palestinians have been killed in bombings and other military attacks since October 7, 2023, of these 70% are children and women. 1.9 million people are internally displaced, trapped in Gaza. Roughly 300,000 homes have been destroyed, nearly 60,000 people are injured. More than 100 journalists are among the dead, journalists and their families are subjected to targeted attacks, threats and arrests. Medical staff and ambulances are under attack and all hospitals in Gaza are either destroyed, operating over capacity or on the verge of collapse. Civilians are attacked in the so-called safe areas where Israel has ordered them to go. In addition to these war crimes, Israel has stopped access to basic necessities such as clean water, electricity, fuel and medicine. The UN warns that famine and disease will take as many lives as the military attacks. In the shadow of the war against Gaza, the situation is also acute in the West Bank, where the Israeli army and armed settlers attack Palestinian towns. The EBU has announced that Israel will be allowed to participate in Eurovision and says it wants to protect the contest's status as "a non-political event that unites audiences all over the world through music"(https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/eurovision-arrangoren-israel-far-tavla-i-malmo). In 2022, Russia was banned from Eurovision due to the invasion of Ukraine. Now suddenly the values that the EBU then referred to is nowhere to be found. Or are Israel's crimes compatible with Eurovision's values? Organisations and networks around Europe are now demanding that Israel be banned from the Eurovision final in Malmö. In Sweden, we demand that SVT (which stands for the Swedish part of the festival) take responsibility. We can all make a difference and with petition we show that the people of Sweden will not be silent to Israel's military occupation, massacres, displacement and war crimes. We are not going to let Israel hijack the party when Eurovision comes to Malmö!
  37 634 av 40 000 Underskrifter
  Skapad av Melinda .
 • Inkludera terapi i friskvårdsbidraget
  Terapi i hälsofrämjande syfte borde jämställas med andra former av friskvård som är skattebefriande och kan subventioneras av arbetsgivare. Din psykiska hälsa har lika stor påverkan på din livskvalitet som din fysiska hälsa. Genom att inkludera terapi i friskvårdsbidraget kan vi sänka den ekonomiska tröskeln för miljoner svenskar och därmed tillgängliggöra resurser i form av privatpraktiserande psykologer och psykoterapeuter. Terapi har visat sig särskilt effektiv hos patienter som får behandling i ett tidigt skede och minskar risken att de drabbas av svårare psykisk ohälsa, med sjukskrivningar och andra negativa samhällskonsekvenser som följd. Skiv under om du också vill att terapi ska ingå i friskvårdsbidraget.
  3 035 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Natali Suo
 • Dags att stoppa fallet mellan stolarna!
  Genom att skriva under på detta kravbrev så instämmer du med REA:s krav på att det är dags att skapa en förändring för Sveriges egenanställda, och på längre sikt förhoppningsvis även för andra som arbetar utan traditionell anställning. Vi kräver nu att egenanställda ska ha samma arbetsrättsliga status som övriga arbetstagare i Sverige. Detta innebär samma rätt till ersättning vid arbetslöshet och samma rättigheter att ta deltidsuppdrag under en period av arbetslöshet.
  77 av 100 Underskrifter
  Skapad av Katarina Strandberg
 • Reformera bostadsmarknaden
  Bostadspolitiken har varit alldeles för passiv under flera decennier. De förslag som presenteras motsvarar inte på långa vägar de behov som finns. Vi verkar ha glömt bort att bostad är en grundläggande rättighet och att avsaknaden av en trygg bostad påverkar både individ och samhälle negativt. Vi måste kräva rejäla reformer och investeringar och inte nöja oss med silvertejpsförslag i stil med "gör det enklare att hyra ut i andra hand".
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annie Croona
 • Förbättra utemiljön Ängsbackens förskola Bålsta
  Detta förbättringsförslag anses bidra med en förbättrad och mer inspirerande utemiljö för barnen på Ängsbackens förskola. Detta kommer att förbättra den dagliga verksamheten i form av att pedagoger och ä föräldrar på förskolan tillsammans kan skapa lek vid exempelvis lämningar för en förenklad och roligare upplevelse. En mer fantasifull och inspirerande utemiljö kommer skapa bättre förutsättningar barnen att på eget initiativ starta lek.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jessica Persson
 • Ändra namnet på gatan där Israels ambassad finns till PALESTINAGATAN
  Ni har precis ändrat namnet på gatan där den Ryska ambassaden finns till Ukrainagatan så vi förväntar oss från er att acceptera ändringen av namnet på gatan där Israels ambassad finns i Stockholm till Palestinagatan. Man ska inte skilja mellan folk och folk. Ni har varit mänskliga för Ukraina så var gärna mänskliga för Palestina också.
  44 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fateh OKCAN