• Rädda Barnens Underjordiska Scen
  Vi har tagit emot beskedet att BUS efter 20 år och nya publikrekord inte längre kvalificerar till statligt kulturstöd. Helt avslag innebär 0 kr på ansökan för verksamheten 2020. Kultur och konst är viktigt för samhället, för sammanhålling, skratt, lek, kärlek, konflikt och fred. Starta en öppen dialog om hur bidragsinstanserna Kulturrådet och Stockholm stads kulturförvaltning fungerar. Granska levnadsvillkoren och arbetsvillkoren för kulturarbetare inom fri scenkonst. Granska jäv och orättvisor. Granska hur direktiven om att prioritera barn och ungdom och deltagarkultur för scen/ salong- teater följs i den grad som är menad. Tillsätta en utredning och ta fram ett bättre system för fördelning av skattemedel till kultur. Verksamheten försöker fortsätta som planerat, men är hårt ekonomiskt ansatt. Därför går det bra att skänka en gåva till BUS som hälsar och tackar hjärtligen Direkt via Swish- nr 123 552 33 60, Eller pa bg-kontot: Ideella föreningen Leka Världen bg 5131-7964. Skriv insamling eller gåva. Det finns även startade insamlingar pa Facebook under samma namn som denna kampanj.
  231 av 300 Underskrifter
  Skapad av #räddabus "Föreningen Rädda Barnens Underjordiska Scen"
 • Bojkotta Brasilianska produkter!
  Bojkott av varor från Brasilien! ✊🏻💵🌳🦜 Jag vet, bojkott låter alltid extremt men det kan nu hårddras till: 👉🏻 Brasilien vs planeten. Och vi som konsumenter kan göra skillnad. Så här ser läget ut: 📈 Problematiken är som ni redan känner till: 1. Vi har en mängd koldioxid i atmosfären som ligger lika högt som för 3 miljoner år sedan (när det växte träd på Arktis). 2. Koldioxid i sin tur värmer jorden, smälter de stora isarna och värmer hav som släpper ut mer koldioxid som finns bunden i haven och metan ur frusen mark, permafrost. Mer uppvärmning. 📉 Lösning finns på två (tre) sätt i kombination: 1. Träd tar enligt ett snillrikt ekosystem koldioxiden och binder den likt dammsugare. 2. Gigantiska dammsugare med filter suger redan nu upp koldioxid ur atmosfären. Bl.a en i Schweiz, men det behövs tiotusentals sådana för att få bort dessa ton CO2 ur luften. (Uppskattningsvis skulle vi behöva lägga ett par % av världens samlade BNP på detta). 3. Täppa till läckan. Fossila bränslen fasas ut till fördel för förnybart och smart. 💥 Bekymmer för att nå målet: 1. I Brasilien manar president Bolsonaro på skövlingen av regnskogen i Amazonas med 2 fotbollsplaner per minut. Han är klimatskeptiker med en agenda som är helt galen med tanke på klimatkrisen. 2. Det är dyrt att utveckla dammsugartekniken och öppna upp tiotusen till över världen. (Men nödvändigt i kombination). 3. Trädplantering är en idé, men det tar ju 10-20 år för träd att växa till sig. 10 år vi inte kan vänta. 💡 Lösning: 1. Låt en redan väl fungerande regnskog stå kvar och agera gigantisk lunga åt oss. 2. Bojkotta Brasilianska produkter! Håll koll på kaffe, kött, choklad mm. Ekologiskt, Fairtrade från Peru eller Nicaragua går att hitta i en vanlig butik. Fråga i din matbutik om deras tankar kring detta eller helt enkelt mejla toppen. Mejla Zoega och Gevalia, tagga dem och var jobbig. Konsumentmakt är en kraft att räkna med. Att konsumera mindre i allmänhet är förstås bra och se till eko och Fairtrade. Men vi drar det ett steg längre. 3. Återförsäljare och livsmedelsbutiker! Gör medvetna val och inköp så era kunder får lätt att välja rätt! 👶🏼🦠 Extra: Om du dessutom inte gillar bekämpningsmedel och gifter i din och dina barns mat så kan detta också vara en bra grej. Bolsonaro har godkänt fler än 170 nya bekämpningsmedel sedan han tillträdde vid nyår. Alla tusentals djurarter som lever i regnskogen kan ju också vara värda att ta in som faktor.. Jag har mejlat Ica, Coop och flera kedjor för att önska att kunna söka efter produkters ursprung på deras hemsida och för att önska en bojkott från deras inköpare men bra om fler gör det. Nu kör vi! Lycka till och ha en fin dag 😅🌍💕
  2 060 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Linda Engström
 • Utlys klimatnödläge i Stockholms Stad
  Vi är starkt oroade över att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att bryta den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof, utarmningen av jorden och utrotning av djur och växter. I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt tyder dock ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader. Att ha ett fossilfritt Stockholm år 2040 som mål räcker inte. Stockholms stads klimatstrategi är inte tillräcklig för att klara av utmaningarna. Även vid en begränsad uppvärmning står Stockholms stad inför ett nödläge. SMHI:s klimatscenario för Stockholms län visar att dricksvattnet för två miljoner människor hotas när saltvatten tränger in i Mälaren. Allvarliga infektionssjukdomar som borrelia, denguefeber och badsårsfeber kommer att bli allt vanligare. Risken för dödliga värmeböljor, översvämningar och stormar ökar, samtidigt som kvaliteten på badvatten och luft blir allt sämre. En fjärdedel av Stockholms skärgård hotar försvinna med ökade havsnivåer, troligen redan under våra barns livstid. Vi tänker på allt lidande i framtiden. På våra barn, barnbarn och barnbarnens barn. Stora, svåra, genomgripande och snabba förändringar krävs. Många har liksom vi insett vidden av klimatkrisen. Samtidigt har många svårt att ta in att klimatkrisen är på riktigt, oåterkallelig. Snabba och modiga beslut på konkreta åtgärder behövs av makthavare inom alla områden och på alla nivåer i samhället. Och i hela världen. Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är. Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning. Allt fler länder, städer och kommuner världen över deklarerar klimatnödläge, i nuläget 520 st. Det är hög tid för Stockholms stad att göra detsamma. I flera andra städer runtom i Sverige har processen redan hunnit längre. Vi anser att Stockholms stad i egenskap av Sveriges huvudstad bör axla en ledarroll och bli en global förebild i omställningen. Vi vädjar till samtliga politiskt förtroendevalda inom Stockholms Stad: Utlys klimatnödläge! - Utlys klimatnödläge tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås. - Vidta de akuta, genomgripande åtgärder som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Detta ska överordnas konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, för allas vår överlevnad. - Ta skyndsamt fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete. Stadens budget måste från och med år 2020 innehålla direktiv om vad alla stadens olika verksamheter ska vidta för åtgärder med tanke på klimatnödläget. Direktiven ska följas upp i stadens ordinarie uppföljningsystem: i tertialrapporter samt verksamhetsberättelser. Klimatnödläget ska ges högsta prioritet även i verksamheten för innevarande år. - Prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och best practice samt ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning. Med detta menas att Stockholms Stad bidrar med åtgärder som skulle krävas på nationell nivå men som ännu inte vidtagits. - Låt klimaträttvisa genomsyra arbetet; ta hänsyn till att stockholmarna lever under olika sociala förhållanden och anpassa åtgärderna efter det. - Ta fram en koldioxidbudget för Stockholms stad där stockholmarnas verkliga utsläpp redovisas; också de utsläpp vi orsakar genom vår konsumtion nationellt och internationellt, utlandsresor, sjöfart, kryssningsfartyg mm. Informera medborgarna om resultatet. - Avbryt planerade och pågående utbyggnad av motorvägar, flygplatser och övrig verksamhet som motverkar minskade utsläpp. Stockholms stad bör också sätta press på de politiker i landsting/regioner, riksdag och EU som kan påverka de lagar och regler som styr klimatfrågor nationellt och internationellt. Det kan gälla sjöfart, flyg och flygplatser, motorvägar mm. Extinction Rebellion Stockholm Klimatklubben Södermalm Maj 2019
  3 963 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Tove Blomgren
 • Rädda sommarlovskortet i Värmland
  För allas möjlighet till fritid så som bad, shopping, friluftsliv och social kontakt med andra runt om i Värmland. Alla har inte råd att köpa ett buss kort och föräldrar har ingen möjlighet att skjuts eftersom de jobbar vilket leder till att man bli isolerad i sin hemort. Det kan vara svårt att ta sig till badplatser soliga dagar.
  847 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Ela Norsson
 • Bevara Tjurbergsparken
  Tjurbergsparken är en del av ett grönt promenadstråk som går genom södra Södermalm. Stråket är även en viktig ekologisk spridningskorridor för många vilda djur, bland annat hare, ekorre, duvhök och grävling. Den angränsande Helgalunden är ett stadskvarter med stora kulturvärden i form av välbevarad sammanhållen 20-tals-arkitektur. Flera blåmärkta byggnader ligger alldeles intill parken. Nya hus vore ett stort ingrepp på den genomtänkta stadsplanen från början av 1900-talet. Tjurbergsparken är en ovärderlig naturpark som erbjuder sittplatser i en rofylld miljö. En promenad genom parken lugnar själen och ger ofta fina naturupplevelser. Med den planerade exploateringen skulle den användbara delen av parken nästan helt försvinna. Kvar blir bara en brant backe. Om parken bebyggs försvinner en lugn och grön oas. Många stora och friska träd skulle också behöva fällas för att lämna plats åt de nya husen.
  2 155 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Arbetsgruppen Bevara Tjurbergsparken Picture
 • Täby kommun bör öka takten i klimatomställningen
  Enligt FNs klimatpanel IPCC krävs nu en mycket snabb och kraftig reduktion av växthusgasutsläppen för att undvika de värsta konsekvenserna av de klimatförändringar som redan pågår. Internationellt sett finns många städer och regioner som under de senaste månaderna har utlyst klimatnödläge. Till dags dato (7 april 2019) har 435 fullmäktige fattat beslut om klimatnödläge i Australien, Canada, Schweiz, Storbritannien och USA, däribland fullmäktige i städerna London, Basel och Vancouver. Dessa 435 regioner omfattar en befolkning om 40 miljoner människor. Klimatkrisen är en global kris, vilket också gör den lokal. Klimatförändringarna drabbar även Täby. Exempelvis är risken överhängande att saltvatteninträngning ifrån Östersjön kommer att ske i Mälaren under detta århundrade på grund av att havsnivån stiger till följd av ett varmare klimat. Mälaren utgör vattentäkt för ca 2 miljoner människor i Stockholmsområdet. Länsstyrelsen konstaterar i sin rapport ”Koldioxidbudget 2020-2040 Stockholms län” att energirelaterade koldioxidutsläpp inom Stockholms län bör minska med 16 % per år, vilket motsvarar en minskning med 
ca 60 % på fem år. Även Klimatpolitiska rådet skriver i sin senaste rapport till regeringen att den takt med vilken utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige idag är alldeles för låg. Stöd vårt förslag med din namnunderskrift. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst. För att skriva under kampanjen behöver du vara boende i Täby kommun. Vi som tagit fram förslaget är representanter för nätverket Ett hållbart Täby: Ulla-Marie Petersson, HR-konsult, Gribbylund, 
 Malin Mattsson, Tekn. Lic. och gymnasielärare i fysik och matematik, Näsbypark 
Erika Lantz, Läkare, Skarpäng, Berit Olofsson, Professor i organisk kemi, Täby Kjell Perder, tonsättare, Täby Kristina Segerström, Hållbarhetsingenjör, Täby m.fl.
  335 av 400 Underskrifter
  Skapad av Ulla-Marie Petersson
 • Skydda hela Karatj-Råvvåive!
  I tio år har föreningen Skydda Skogen arbetat för att skydda Karatj-Råvvåive, ett gammelskogsområde vid fjällkanten i Jokkmokks kommun som är mer än ett kvadratmil stort. I mars 2019 bildades så äntligen ett naturreservat med namnet Karatj-Råvvåive. Men halva skogen saknades. Istället hade markägaren och myndigheter bestämt sig för att påbörja en process med att bilda en ekopark av den södra halvan. I och med dagens kritiska läge för den biologiska mångfalden i skogen finns inget utrymme för några halvmesyrer när det gäller naturskydd. Ett naturreservat innebär att ett område fredas helt från produktionsinriktat skogsbruk och annan exploatering, utan bortre tidsgräns. Ekoparker är skogsnäringens egna naturvårdsprojekt, med ett kortsiktigt och ofta svagt naturskydd. Skogsbruk och annan form av exploatering är fortfarande tillåten. Det finns gott om exempel på hur statliga skogbolaget Sveaskog misskött naturvårdsarbetet i sina ekoparker, där ekonomisk vinst fått stå över naturvård och artbevarande. En ekopark kan inte komma i fråga när det gäller att skydda höga naturvärden i väglös, fjällnära gammelskog. Därför vill Skydda Skogen se att hela Karatj Råvvåive skyddas som naturreservat, och inget annat. Södra delen av Karatj-Råvvåive måste införlivas i naturreservatet Karatj-Råvvåive. Se filmen "Storskogen Karatj-Råvvåive" och läs mer om skogen på vår kampanjsida www.skyddaskogen.se/kampanj/karatj https://www.youtube.com/watch?v=HdBv5n41bQQ
  1 776 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Daniel Rutschman Picture
 • Nödvändiga klimatåtgärder i Falköpings kommun
  För våra barn och barnbarn är det av största vikt att vi börjar agera NU! Klimatfrågan - och andra miljöfrågor - är avgörande för vår framtid på Jorden. Vetenskapligt underlag: »Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.« FN:s klimatkonvention Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas ”väl under 2 grader C” och vi ska ”vidta åtgärder” för att begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader. Det globala klimatavtalet i Paris 2015 I slutet av 2017 sände fler än 15 000 forskare från 184 länder en kraftig varning till mänskligheten. De menar att mänskligheten nu riskerar sin framtid, och att vi med nuvarande trender rör oss mot omfattande mänskligt lidande och en katastrofal biologisk utarmning . I FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport (oktober 2018), Global Warming of 1.5°C, varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5. IPCC:s rapport pekar mot att den halva graden kan bli avgörande för planetens framtid – att isarna på Grönland och i Antarktis destabiliseras på allvar någonstans i spannet mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Detta skulle kunna innebära flera meters höjning av havsnivån. Hur namninsamlingen kommer att överlämnas Vi lämnade in klimatförslaget till Falköpings kommun den 9 april. Namninsamlingen pågår till och med den 16 oktober 2019. Vi kommer att överlämna namninsamlingen till vår kommun på lämpligt sätt efter det datumet och välkomnar din medverkan då. Vi återkommer med mer information om den saken. KONTAKT: Birgitta Hedström. [email protected], 0700-468717 Gunhild Peterson, [email protected] 070-5815068
  31 av 100 Underskrifter
  Skapad av Birgitta Hedström
 • Utlys klimatnödläge
  Får att inte överstiga 1,5 gradersmålet. Bevara den biologiska mångfalden som i dag består av 4 % av livet på jorden.
  81 av 100 Underskrifter
  Skapad av Inger Stark
 • Skippa flyg och bil för digitala möten!
  Vi måste alla bidra till att minska utsläpp, och resor som är totalt onödiga eftersom vi har den teknik vi har borde vara bland det första som borde avslutas. Dessutom kan pengarna som går till alla dessa resor användas till så många andra saker. Bonus är att utan resekvitton går det inte att göra fel med dem, så som många politiker har gjort och därmed förlorat stort förtroende bland sina väljare.
  112 av 200 Underskrifter
  Skapad av Kristin West
 • Sverige ska driva beskattning av fossilt flygbränsle internationellt
  Det utsläppstunga flygandet har dubblerats globalt sedan 80-talet och fortsätter växa kraftigt, mycket tack vare billiga biljettpriser. En anledning till de låga priserna är att fossilt flygbränsle är subventionerat av oss skattebetalare genom det internationella avtalet Chicagokonventionen från 1944. Bara i Sverige uppgår subventionerna till 8 miljarder kronor årligen, och i EU till svindlande 200-300 miljarder - lika mycket som EU har öronmärkt för klimatåtgärder i långtidsbudgeten. Det här avtalet kan inte brytas av enskilda länder utan endast omförhandlas i FN:s flygorganisation ICAO. När de sammanträder i höst, något som bara händer var tredje år, finns en historisk möjlighet för Sverige att driva frågan där. Regeringen skriver glädjande nog i 73-punktsavtalet att “Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning av fossilt flygbränsle.“ Tyvärr saknas i dagsläget en konkret strategi för vad det innebär. Vi kräver att Sverige gör allvar av sin intention att avskaffa flygets skattebefrielse genom att driva frågan när ICAO sammanträder i höst.
  1 414 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Tove Blomgren
 • Gör ekologisk, närodlat och hälsosam mat billigare
  Det är viktigt för hälsan att den nyttiga maten både för oss personligen men även miljön får billigare priser, då det både gynnar oss och vår närmiljö! Jag tänker även att det känns orimligt att det osockrade ska vara dyrare än de produkter som innehåller mer socker!
  31 av 100 Underskrifter
  Skapad av Livya Nordberg